502 H 95
Nánási Irén (szerk.):
Humánökológia
Bp. : Medicina, 2005. 543 p., ill.
ISBN 963-242-960-5TARTALOM


  Előszó  1
  Bevezetés (Nánási Irén)  3

  A FÖLD GLOBÁLIS FOLYAMATAI

  1. A természet és az ember viszonyának történetisége, fordulópontok a természet rendjében (Nánási Irén)  9

   Az ökológiai krízis létrejöttének okai  9
   Intuitív humánökológiai szemlélet az ókori keleti kultúrákban  9
   Intuitív humánökológiai szemlélet az ókori görög kultúrában. Hasadás a harmóniaeszményen belül  13
    A természet leértékelődése  17
   A középkori zsidó-keresztény szemléletuniformizáló holizmusa  18
   A természet és az ember felértékelődése a reneszánsz kultúrában  20
    A középkori gazdaság átalakulása  21
   A modern természettudomány és az. ökológiai látásmód  22
    A modern természettudomány  22
    Az ész és a nevelés mindenhatósága  25
    Nyereséges gazdálkodás, korlátlan gazdasági növekedés  27
   A XIX. század paradigmatikus forradalma, a tudományos ökológiai szemlélet körvonalazása  28
    Gondolkodási stílusok a XIX-XX. században: korlátlannak hitt racionalitás. Irracionalitás  28
    A tudományos igényű, valószínűségi szemléleten nyugvó ökológiai látásmód megalapozása, globális-bioszférikus szempontok a természetkutatásban  31
    Az emberi tevékenység korlátai  32
    Evolúciós és evolúciós antropológiai szempontok a természetkutatásban  32
    Darwin evolúciós antropológiai szempontjai  33
    A globális problémák felismerése, a megoldások keresése  34
   Humánökológia  36
    Természettudományi, társadalomtudományi, embertudományi ismeretek integrációjának szükségessége és lehetősége  36
    Humánökológia mint transzdiszciplína  36
    A humánökológia vizsgálati objektuma  38
    A transzdiszciplináris humánökológia fogalmi váza  39
     Interakció  39
     Szerveződési szintek  40
     Funkcionalizmus  40
     Holizmus  40
    Konklúziók  40
   Irodalom 41

  2. Alapvető földtani folyamatok (Nagymarosy András)  43

   A Föld szerkezete  43
   Magmás folyamatok  43
    Vulkanizmus  44
     A vulkanizmus hatása a földi atmoszférára és klímára  44
   Lemeztektonika  46
    Az óceánfenék szétterülése  46
    Szubdukció  46
    Kontinensvándorlás  46
    Hegységképződés (orogenezis)  47
   Üledékképződés  48
   Globális eusztatikus tengerszintváltozások  49
   Földtörténet és globális klímaváltozás  51
   Irodalom
    52

  3. Az élet mint globális folyamat (Vida Gábor - Kalapos Tibor - Szabó Mária)  53

   A bioszféra evolúciója, a biodiverzitás (Vida Gábor)  53
   Bioszféra, a hierarchikus biológiai szerveződés csúcsa  53
    A bioszféra története  55
     A Föld kialakulása és az élet megjelenése  55
     A bioszférás Föld  56
     Az oxigénes légkör kialakulása  58
     A szárazföldi élet  59
    A biodiverzitás  6l
     A biodiverzitás fogalma, szintjei és mérése  61
     A biodiverzitás dinamikája  63
     A biodiverzitás funkciója, illetve hatása  69
   Irodalom  69
   Társulások szerveződése, működése, az ökológiai rendszer (Kalapos Tibor - Szabó Mária)  71
    Ökológiai alapfogalmak  71
     A környezet és a tűrőképesség. Az ökológiai tényezők  71
     Indikáció, indikátor szervezetek  72
     A környezeti tényezők korlátozó hatása: limitáció és limitáltság  72
    A populációk sajátságai  73
     A populációk csoporttulajdonságai  74
     A populációméret változása az időben: populációdinamika  75
     Korszerkezetes populációnövekedés: demográfia  79
     Egyedszámváltozás természetes populációkban  82
     A populációk térszerkezete  83
     Versengés a populáción belül (intraspecifikus kompetíció)  84
     A populációk környezet -tolerancia kapcsolatai  86
    Az élőlényközösségek  87
     A társulások szerveződése 88
     A közösségek textúrális sajátságai  89
    Cönológiai alapjelenségek  91
     A társulások szerkezete  94
     Populációs kölcsönhatások  94
     Az interspecifikus kompetíció (fajok közötti versengés) és a stabil koegzisztencia  95
     Az ökológiai niche  98
     A ragadozó-zsákmány kapcsolat  101
    Az élőlényközösségek anyagforgalma és energiaáramlása  102
     A biológiai produkció alapjai  102
     Az elsődleges (primer) produkció  103
     A táplálkozási szerkezet, táplálékláncok és táplálékhálózatok  105
     A másodlagos (szekunder) produkció, a piramisok és az efficiencia  106
     A detritusz és a lebontó szervezetek  108
     A primer produkciót korlátozó környezeti tényezők  109
      A fény, a szén-dioxid és a hő  109
      A víz és a tápanyagok  110
     A tápanyagok körforgalma: a biológiai ciklus  113
     Az élőlényközösségek dinamikája  115
     Stabilitás és a degradáció néhány kérdése  117
     Az idegenhonos fajok problémája  124
     Az inváziós képesség  126
     A behurcolt fajok hatásai  127
     Az idegen fajok terjedése 1 28
    Az ökológiai folyosók szerepe és típusai  139
     A folyosókról általában  129
     Folyó menti zöldfolyosó  130
     Migrációs folyosó  131
     Rekreációs zöldfolyosó  133
   Irodalom  133

  4. Biogeokémiai ciklusok (Márialigeti Károly - Nagymarosy András)  137

   Biogeokémiai ciklusok  137
   A szén biogeokémiai ciklusa  137
    Nitrogénciklus  140
    Kénkörforgalom  143
    A foszfor és a fémek ciklusai  144
   Irodalom 145

  5. Az éghajlat mint rendszer, globális klímaváltozások (Bartholy Judit - Pongrácz Rita)  147

   Az éghajlati rendszer belső folyamatai, változásai (Bartholy Judit)  147
   Globális klímaváltozás, az éghajlati rendszer elemei  147
    A légkör  148
    Az óceán  148
    A krioszféra  151
    A bioszféra  151
    A geoszféra  152
    Tér- és időskálák  152
   A légkör sugárzási egyenlege, az üvegházhatás  152
    A napsugárzás elnyelődése a légkörben  152
    A földfelszín kisugárzása  154
    A földi légkör sugárzásegyenlege, üvegházhatása  154
   Visszacsatolási mechanizmusok a légkörben  154
    Vízgőz visszacsatolási mechanizmusok  155
    Hó-jég albedó visszacsatolási mechanizmusok  155
    Felhő visszacsatolási mechanizmusok  155
   Természetes eredetű éghajlatváltozások  156
    Régmúlt idők éghajlatváltozásai, kutatási módszerek  157
   Az emberi tevékenység hatása a légköri összetevőkre, az üvegházgázokra  160
    Szén-dioxid (CO2)  161
    Metán(CH4)  163
    Dinitrogén-oxid (N2O)  164
    Halogénezett szénhidrogének  164
    Ózon (O3)  164
   Az antropogén eredetű klímaváltozás regionális következményei, az alkalmazkodás lehetőségei
   (BartholyJudit - Pongrácz Rita)  167
   A légkör válasza a sugárzási kényszer megváltozására  168
    A globális éghajlatváltozások modellezése, a kisebb térségekre való értelmezés módszertana  168
    Jövőkép a várható változások tendenciáiról  168
    A felszín-légkör kölcsönhatások éghajlatalakító szerepe, fokozódó emberi jelenlét környezetre gyakorolt hatása  177
     Légköri aeroszolok, erdőirtás, levegőminőség-romlás  177
     Sivatagosodás, aszályok, a földfelhasználás változásai  178
     Savas esők, erdőpusztulás  178
    Modellezési kísérletek  181
   A klímaváltozás következményei, a legérzékenyebb régiók veszélyeztetettsége. Alkalmazkodási lehetőségek  182
    Új tudományos megállapítások  183
    A várható klímaváltozások hatásai a természetre és a társadalomra  188
    Egészségügyi problémák  190
   Irodalom 191

  AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSA A GEOSZFÉRA-BIOSZFÉRA FOLYAMATAIRA

  6. Környezetföldtan (Orsovai Imre)  195

   A felszín alatti régió tulajdonságainak környezet-földtani szempontú vizsgálata  195
   A szilárd fázis fizikai, kémiai, kolloidkémiai tulajdonságai  195
    A fluidum és az esetleges szennyezők akkumulációjának és migrációjának törvényszerűségei  196
   Környezetföldtani érzékenységi fogalmak és összefüggések  197
   A környezetföldtani állapotfelmérés  199
    A környezetföldtani információszerzés sajátosságai  199
     Környezetföldtani célú mintaelőkészítés  199
     Hidrológiai vizsgálatok  200
     A környezetföldtani állapotfelmérés céljai  203
     A feltárópontok számának és helyének meghatározása  204
     A feltárás végrehajtása és mintavétel  205
      Feltárás ásással, árkolással, aknázással, fúrással  205
     Vízmintavétel kútból  205
   A felszín alatti víz védelme  206
    Talajvíz, parti szűrésű víz  206
    Talajvíz felszín alatti mélysége  208
    Rétegvíz  208
    Karsztvíz  209
   Környezetföldtani technika  209
    Hulladékelhelyezés  210
    Hulladéklerakásra alkalmas területek kiválasztásának elvei és módszerei, településminősítési rendszerek  210
     Hulladéklerakók szigetelése  210
      Szigetelő anyagok  210
     Hulladék elhelyezése bányászati térségekben és egyéb rekultiválandó üregekben  211
     A folyékony hulladék elhelyezési lehetőségei  211
      Szennyvíz felszíni elszikkasztása  211
      Szikkasztás mezőgazdasági hasznosítással  211
      Szikkasztás mezőgazdasági hasznosítás nélkül  212
   A bányászat környezeti problémái  213
    Mélyművelés (működő)  213
     Felszínsüllyedés  213
     Bányavízvédelem  213
     Kémiai hatások  214
    Mélyfúrás  214
    Külfejtés  215
     Rekultiváció  215
     Rekultiváció a külszíni üreg meghagyásával  215
      Földtani bemutató terep kialakítása  215
      Rekultiváció "jóléti" környezet kialakításával  215
     Rekultiváció külszíni üreg feltöltésével  216
      Üregfeltöltés inert anyaggal  216
      Üregfeltöltés kommunális hulladékkal  216
    Meddőhányók környezeti ártalmai és azok megszüntetése  216
     A meddőhányó anyagának másodnyersanyagaként való hasznosítása  216
   A környezetgazdálkodásban használatos ásványi eredetű anyagok  217
    Talajjavító és karbantartó ásványi anyagok  217
     Talajvízháztartást javító anyagok  217
     Pufferkapacitást növelő anyagok  217
     Nyomelempótló anyagok  219
     Szervesanyag-pótló kőzetek  219
    Szennyvíztisztításban használható ásványi anyagok  221
     Lúgosító anyagok  221
      Szorpciós és derítő anyagok  221
     Szűrőágyhoz szükséges anyagok  224
    Kárlokalizálás és kárelhárítás  224
     Kárlokalizációs módszerek  224
      Lokalizálás szilárdítással  224
      Lokalizálás vegyi reakciókkal  225
      Lokalizálás résfallal és függönyfallal  225
      Lokalizálás hidraulikus módszerrel  226
     Kárelhárítási módszerek  226
      Kárelhárítás átlevegőztetéssel  226
      Kárelhárítás termikus módszerekkel  227
      Kárelhárítás extrakciós eljárásokkal  227
      Kárelhárítás talajátmosással  228
      Kárelhárítás biodegradációval  229
   Irodalom 230

  7. Talajtan, talajvédelem Magyarországon (Papp Sándor)  231

   A talajképződés tényezői  231
    Földtani tényező  231
    Domborzati tényező  231
    Az éghajlat mint talajképző tényező  233
    Vízrajzi tényező  234
    Biológiai tényező  234
    A talajok kora mint talajképződési tényező  235
    Az emberi tevékenység hatása a talajképződésre  235
   Talajképződési folyamatok  237
    Magyarország legfontosabb talajtípusai és képződésük feltételei  237
     Az éghajlat hatására kialakult (zonális) talajok  240
      Barna erdőtalajok  240
      Kőzethatású talajok  242
      Csernozjom talajok  243
     Azonális talajok  243
      Váztalajok  243
      Folyóvizek és tavak üledékeinek, valamint lejtők hordalékainak talajai  244
     A víz hatására kialakult intrazonális, hidromorf talajok  244
      Mocsári és ártéri erdők talajai  244
      Láptalajok  244
      Réti talajok  244
      Szikes talajok  245
   Talajpusztulás, talajvédelem  247
    Talajjavítás, melioráció  247
    Irodalom  249

  8. A bioszférát szennyező anyagok környezetanalitikai vizsgálata (Torkos Kornél - Záray Gyula)  251

   Környezeti minták szerves mikroszennyezői és meghatározási módszerei  251
    Legfontosabb környezetszennyező vegyületek típusai  252
     Alifás és monoaromás szénhidrogének és halogénezett származékaik  252
      Illékony monoaromás szénhidrogének (BTEX)  252
      Illékony alifás halogenidek  252
      Aromás halogénezett szénhidrogének  253
      Klór-fluor-szénhidrogének (CFC)  253
     Poliaromás szénhidrogének (PAH-ok)  254
     Poliklórozott bifenilek (PCB)  255
     Dioxinok  257
     Peszticidek  258
     Egyéb jelentős környezeti kockázatot jelentő szerves mikroszennyezők  258
      Benzidinek  258
      Fémorganikus vegyületek  259
      Klorál-hidrát  259
   Mintaelőkészítések, mintakezelési eljárások  259
    Folyadék-folyadék extrakció  259
    "Purge and trap" módszer  260
    Gőztéranalízis (head space)  260
    Szilárd fázisú extrakció (SPE; solid phase extraction)  262
    Szilárd fázisú mikroextrakció (SPME; solid phase microextraction)  263
    Soxhlet-extrakció  263
    Szuperkritikus fluid extrakció  263
   Mérési módszerek  265
    Gázkromatográfia  265
     Gázkromatográfiás detektorok  266
    Folyadékkromatográfia  268
   Környezeti minták elemanalitikai vizsgálata  268
    Atomabszorpciós spektrometria  269
    Lángatomabszorpciós spektrometria  270
    Grafitkemencés atomabszorpciós spektrometria  271
    Hidridképző elemek meghatározása atomabszorpciós spektrometriai módszerrel  272
    Induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria  273
    Induktív csatolású plazma tömegspektrometria  274
    Totálreflexiós röntgenfluoreszcens spektrometria  276
   Elemspecieszek meghatározása  279
   Irodalom 280

  9. Energia és környezet (Kerényi Attila)  283

   A fosszilis energiahordozók hatása az emberre és a földi környezetre  283
   Az atomenergia-termelés hatása az élő szervezetekre, különös tekintettel az emberre  285
    A reaktor-balesetek hatásai az emberre  288
    A fűtőanyag-ciklus befejező szakaszának problémái  290
   A megújuló energiaforrások hatása a környezetre és az emberre  291
    Kísérletek a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentésére  292
    A környezetkímélő energiatermelés néhány technológiai lehetősége  295
   Az energiafelhasználás csökkentésének néhány lehetősége a közlekedésben és a lakossági-intézményi energiaellátásban  297
   Irodalom 299

  10. Biotechnológia a mezőgazdaságban (Gyurján István)  301

   A növényi biotechnológia fogalma  301
   A biotechnológia molekuláris biológiai alapjai  302
    Plazmid vektorok  304
    Idegen gének bevitele növényi sejtbe: transzgénikus növények előállítása  307
     Agrobacterium által közvetített génbevitel  308
     Vírus vektorok  310
     Protoplasztok felhasználása direkt génátvitelnél  311
      Génbevitel polietilén-glikol közvetítésével  311
      Génbevitel elektroporációval  311
    Elektrofúzió  312
    Génbevitel liposzómákkal  312
    Ultrahanggal történő génbevitel  313
    Génbevitel mikroinjekcióval  313
    DNS bejuttatása génbelövéssel  314
    Transzformáció szilikon-karbid tűk felhasználásával  315
    Szárított embriók DNS-oldatban történő áztatása  315
    A transzformáns növények in vitro szelekciója  315
    A transzformáció hatékonyságának mérése riportergénekkel  316
    In vitro növényi rendszerek felhasználása géntranszformációhoz  316
    Szomatikus embriogenezis  318
    Mesterséges mag előállítása  319
   A biotechnológia alkalmazási lehetőségei a növénynemesítésben  320
    In vitro mikroszaporítás  320
     Hajtástenyészetek  321
     Járulékos szervtenyészetek  321
    Portok- (antera) kultúra  322
    Növényi sejttenyésztés bioreaktorban  322
   Irodalom 326

  AZ EMBERISÉG GLOBÁLIS PROBLÉMÁI

  11. A népesség fejlődése és mozgása a Földön, Európában és Magyarországon (Hablicsek László - Illés Sándor)  329

   Demográfia  329
    Demográfiai alapfogalmak  329
    A népesség növekedése  330
    A világ népességének területi eloszlása  333
    Demográfiai átmenet  334
    Demográfiai átmenet Magyarországon  335
     A halandóság alakulása, 1876-2000  336
     A termékenység alakulása 1876-2000 között  337
     A népesség számának, nemek és korcsoportok szerinti összetételének alakulása 1881-2000 között  338
    Népességi folyamatok Európában és a világban  342
     A világnépességi robbanás  342
     Európa a világban  342
     Törésvonalak Európán belül  343
    A Föld, Európa és Magyarország demográfiai helyzete és kilátásai  346
     A világnépesség változásának tendenciái  347
     A népesség öregedése  349
     A HIV/AIDS járvány demográfiai következményei  349
     Magyarország demográfiai jövője  351
   Migráció  352
    Definíció és tipizálás  352
    Belföldi vándormozgalom mennyisége Magyarországon  356
    A vándorlók nemek szerinti összetétele  359
    A vándorlók korösszetétele  360
    A Magyarországot érintő nemzetközi vándorlások  360
    "Puha"jelzőszámok  361
    A vándormozgalom jellegzetességei az európai országokban  365
    A migráció és Európa-a migráció és az Európai Unió  368
    Világméretű migráció-a migráció világa  369
   Irodalom 371

  12. Ökológiai antropológia (Nánási Irén)  373

   Ökológiai orientáció az antropológiában  373
    Az ökológiai antropológia szükségessége  373
    Az ökológiai antropológia alapelvei  374
    Az emberi karakterisztikumok rendszerjellege  374
    A tevékenység  376
    Biológiai kapacitás  378
    A biológiai kapacitás és a történelem  380
   Biológiai-kulturális koevolúció  381
    A jellegek humánspecifikus rendszerré szerveződése az emberré válás folyamatában és a közvetítő rendszerek létrejötte  381
   Biológiai kapacitás és az egyedfejlődés: egészség, alkotóképesség, értékrend  388
    Az egyedfejlődés kritikus korszakai  388
    Az ivarsejtek keletkezése, kiterjesztett egyedfejlődés  388
    Az embrionális fejlődés  390
     A zigóta barázdálódása  390
     A biológiai érés  391
    A posztembrionális fejlődés  392
     A biológiai érés és a tanulás  392
     Az érés-tanulás kritikus fázisai  393
      Az első kritikus fázis a születéstől a 18 hónapos korig tartó időszak: az érző rendszerek elsődleges érése  393
      Az érző-motoros autonómia, a 1,5-től 6 éves korig tartó időszak a tanulás második kritikus fázisa  396
      Az érés-tanulás harmadik kritikus fázisa a 6-tól 20 éves korig tartő időszak  398
   A fenntartható megélhetés antropológiai-etikai összetevői: Homo eocologicus  401
    A fenntartható megélhetés összetevői  401
    Geológiai-ökológiai fenntarthatóság  402
    A fenntartható megélhetés gazdasági tényezői  402
    A világgazdaság és a társadalmi sokféleség  404
     Tevékenységtípusok és a "termelékenység"  404
    A világgazdaság és a kultúrák sokfélesége  404
    A fenntartható megélhetés antropológiai, etikai faktorai. Homo eocologicus  405
    A társas lét szerveződése  406
     Humánspecifikus társas lét  406
     A társas lét ökologikus szerveződése  406
     A társas lét atomisztikus szerveződése  408
     A társas lét ökologikus szerveződésének lehetősége a XXI. században  409
    Alkotóképesség, az agy differenciális specializációja  410
     Nemi különbségek az agy működésében  411
    Értékrend, a fenntartható megélhetés etikai tényezői  412
   Irodalom 414

  13. Környezet és egészség, civilizációs betegségek (Erdei Anna - Rajnavölgyi Éva - Bárdos György)  417

   Az immunrendszer és az egészség (Erdei Anna - Rajnavölgyi Éva)  417
    A szervezet védelmi rendszerei, az antigén fogalma  417
     Az immunrendszer feladata  417
     Patogének, antigének  417
    Az immunrendszer felépítése  418
     Az immunrendszer szervei  418
     Az immunrendszer sejtjei  420
    Természetes (veleszületett) és szerzett (adaptív) immunitás  422
    Az immunválasz szakaszai  423
     Afferens, centrális és efferens fázisok  423
     Humorális és celluláris immunválasz  424
    Az ellenanyagok (Ig-ok) szerkezete, funkciója és kialakulása  424
     Az Ig-molekula szerkezete és funkciója  425
     Az ellenanyag-molekulák sokféleségének genetikai alapja  426
    A T-limfociták antigén felismerő működése  427
     Az MHC-molekulák szerkezete, funkciója  428
     Az antigén átalakításának és bemutatásának folyamata  430
     Az antigén-prezentáció endogén, citoplazmán át vezető útja  430
     Az antigén-prezentáció exogén, vezikulákon át vezető útja  43l
    Immunológiai tolerancia és autoimmunitás  431
     A tolerancia kialakulása  431
     Autoimmun folyamatok kialakulása  432
    Kórokozók ellen kialakuló immunválasz  432
     Védelem az extracelluláris baktériumok ellen  432
     Védelem intracelluláris kórokozók ellen  433
    Tumorok ellen kialakuló immunitás  435
    Túlérzékenységi reakciók  435
     Azonnali túlérzékenységi allergiás reakció  435
     Késői típusú túlérzékenység  437
   A környezet és a belső állapot, pszichovegetatív folyamatok, pszichoszomatikus betegségek (Bárdos György)  438
    A külső környezet tagozódása és főbb jellemzői  438
     1. főszint: természeti környezet  438
      1.1. szint: természetes környezet 438
      1.2. szint: gondozott környezet  439
      1.3. szint: megművelt környezet  439
     2. főszint: épített (mesterségesen létrehozott) környezet  440
      2.1. szint: települések  440
      2.2. szint: munkahelyi környezet  440
      2.3. szint: lakóhelyi környezet  441
     3. főszint: mentális környezet  441
      3.1. szint: társadalmi és szociokulturális környezet  442
      3.2. szint: munkahelyi viszonyok  442
      3.3. szint: családi környezet  442
    A belső környezet szabályozásának alapjai  443
     A zsigeri afferentáció (viszcerocepció)  443
      Ingerfelvétel (recepció)  443
      Elsődleges ingerfeldolgozás, érzékelés (szenzáció)  444
      A zsigeri ingerek észlelése, tudatosodása (percepció)  444
      Késztetések, hajtóerők, érzelmek (drive, motiváció, emóció)  445
     Efferentáció a zsigerek felé  446
      Idegpályák  446
      Reflexek  446
      Centrumok  447
     A pszichofiziológiai reaktivitás  447
    A pszichoszomatikus (pszichovegetatív) betegségek keletkezése  448
     A betegségek keletkezésére vonatkozó általános elképzelések  448
      Pszichoanalitikus megközelítés  448
      Pszichofiziológiai megközelítés  449
     A dinamikus-pszichopatológiai irányzatok  449
     Néhány szó magukról a kórképekről  450
     A pszichoszomatikus jellegű kórképek etiológiája  451
    Terápia  452
     Hagyományos orvosi eljárások  453
     Speciális (viselkedés terápiás) eljárások  453
      Szimptomatikus eljárások  453
      Viselkedési eljárások  454
      Életmód-terápiák  455
    Befejező gondolatok  456
   Irodalom 457

  14. A döntéselmélet alapjai (Hegyi Ferenc)  459

   Az emberi tevékenység és a döntés kapcsolata. A döntéselmélet helye és szerepe a tudományok rendszerében és a társadalmi gyakorlatban  459
   Az alkalmazott klasszikus döntéselmélet felépítésének főbb módszertani kérdései  464
   A döntési folyamat általános jellemzése és az optimális döntés kiválasztásának klasszikus módszerei  468
    A döntési folyamat általános szerkezete  470
    A probléma helyzet és a célkitűzés  472
   A lehetséges döntések kialakításának folyamata  475
   A bináris csoportos döntések dilemmái  482
   A modellezés, mint az alkalmazott döntéselmélet egyik módszere  486
   A mérés problémája a döntéselméletben  492
   Irodalom  501

  15. A környezetjog (Karcza Mariann)  503

   A környezetvédelem jogi alapjai  503
    Fogalmak, általános társadalmi és jogi kérdések  503
    A környezetvédelmi szabályozás kialakulása értörténeti áttekintése  503
    Környezetvédelmi jogi alapelvek  504
    A környezet védelmének általános szabályai - a környezetvédelmi kerettörvény  505
    Az egyes környezeti elemek védelme  506
     A föld védelme  506
     A felszíni- és talajvízvédelem  506
     A levegő minőségének és a légkörnek a védelme  507
     Az élővilág, a természetes élőhelyek és a biodiverzitás védelme  508
     A magyar természetvédelmi szabályozásban lefektetett és érvényesítendő alapelvek  508
    A természeti értékek és területek általános védelme  509
     Tájvédelem  509
     A vadon élő állatvilág általános védelme  509
     A természeti területek védelme  509
     Az élőhelyek általános védelme  509
     A földtani természeti értékek általános védelme  509
     A természeti területek és értékek kiemelt oltalma  509
     Védett növény- és állatfajok, illetve társulások védelme  510
    Az épített környezet védelme  510
    A veszélyes anyagok és technológiák  511
    Hulladékok  512
     A hulladék meghatározása  512
      A települési szilárd hulladékra vonatkozó szabályok  512
      A veszélyes hulladékra vonatkozó szabályok  512
     A hulladékszabályozás elvei  513
    Zaj és rezgés  514
    A radioaktivitás és egyéb sugárzások  515
    A környezetvédelmi igazgatás  515
     Az egyes állami és az önkormányzati szervek feladat- és hatásköre  516
     A környezethasználat szabályozása: a hatósági engedélyezés, az egységes környezethasználati engedély, a környezeti hatásvizsgálat, a környezetvédelmi felülvizsgálat és teljesítményértékelés  517
      Az előzetes környezeti tanulmány  518
      A részletes környezeti hatástanulmány  519
    A környezetvédelmi minősítés  519
    A környezetért való jogi felelősség  520
     A közigazgatási szankciók, a környezetvédelmi bírság  520
     A környezet büntetőjogi védelme  520
     A polgári jogi felelősség, a környezeti kár megtérítése  520
   Nemzetközi környezetvédelmi jog  522
    Nemzetközi egyezmények és jogi dokumentumok  522
    A nemzetközi szervezetek szerepe  523
    Az Európai Unió környezetvédelmi jogi szabályozása  534
     Az Európai Közösségek intézmény- és jogrendszerének alapvető ismérvei  524
     A környezetvédelem jogi szabályozásának alapjai az Európai Közösségekben  525

   Irodalom  527

  Tárgymutató  529