301 T 41
Letenyei László: Településkutatás
A települési és térségi tervezés társadalomtudományos megalapozása
Bp. : L'Harmattan ; Ráció K., 2004-2005. 2 db (728 p.)

TARTALOM


  [1.] Módszertani tankönyv és szöveggyűjtemény

  Előszó  11
  Bevezetés  17

   Terepen folytatott kutatás  19
   A térségi és településkutatás mint alkalmazott tudomány  20
   Kiknek szól a kötet?  20
   Hiánypótlás  21
   Az egyszerűsítésről  22
   A kötet szerkezete  23
   A kötet és a szöveggyűjtemény fejezetei  24

  I. A társadalmi vizsgálat  29

   Bevezetés  31
   Koncepció, fejlesztés és rendezés  32
   A társadalmi vizsgálat szerepe a település- és területfejlesztés és -rendezés során  35
    Tompai Géza: A településszerkezeti és természetföldrajzi szempontok meghatározó szerepe a településfejlesztésben és -rendezésben  36
   Települési, térségi és vidékfejlesztő szakmák  39
   A fejlesztési piac szereplői. önkormányzatok, fejlesztő cégek, közigazgatás  41
    Varga-Ötvös Béla: Tervezési idő és tér  43
   A lakossági egyeztetés hazai gyakorlata  45
   Műszaki (szakmai) dominancia a hazai településfejlesztő gyakorlatban  47
    Négy paradoxon  49
   A lakossági egyeztetés adekvát és korszerű módszerei  51

  II. Kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtési technikák ötvözése  53

   Bevezetés  55
   Adatgyűjtési technikák egy kvalitatív-kvantitatív skálán  56
   Megbízhatóság és érvényesség a szociológiában  59
    Mikor válasszunk kutatási kérdést, és mikor operacionalizáljunk?  60
   Terepspecifikus jelleg és összehasonlíthatóság az antropológiában  62
   Kvalitatív és kvantitatív technikák: egymásutániság és mellérendeltség  64
   Az alkalmazott terepkutatás menete  66

  III. Résztvevő megfigyelés  71

   Bevezetés  73
   Elmélettörténet  74
    A kutató és a terep viszonya a századfordulón  75
   Kívülállás, belülállás  78
   Etikai kérdések  79
   A résztvevő megfigyelés ábécéje  81
   Néhány gyakorlati példa  94

  IV. Fókuszcsoportos interjú  97

   Bevezetés  99
   Elmélettörténet  100
   Mikor célszerű fókuszcsoportos vizsgálatot végezni?  102
   Etikai kérdések  103
   Fókuszcsoport a hazai kutatói gyakorlatban  105
   A fókuszcsoport ábécé  105
    Szanyi Ágnes: A településkutatás moderátora 110
   Esettanulmányok, példák  116

  V. Interjú, kérdőív és adatbázisok gyűjtése -terepközeli módon  119

   Bevezetés  121
   Kvantitatív módszerek terepközeli alkalmazása  121
   A mélyinterjú mint terepközeli technika  124
   Interjú a településkutatás során  126
   Terepbarát és rugalmas kérdőív  129
    Zygmund Gostowski: A survey típusú vizsgálatok humanizálásának szükségességéről 130
   Rugalmas kérdőív-szerkesztő ábécé  137
   Statisztikai adatbázisok gyűjtése és elemzése a terepen  143

  VI. Mentális térkép szerkesztése  147

   Bevezetés  149
   Objektív térképek pedig nincsenek!  151
    Mentális térképek és történelmi városrészek 156
   Elmélettörténet 157
    Egy amerikai Párizsban 160
   Adatgyűjtés és adatfeldolgozás  163
    Van, ami mentális térkép és van, ami nem 164
   Etikai kérdések  170
   Mentális térkép szerkesztése az alkalmazott településkutatás során  172
   Mentálistérkép-szerkesztő ábécé  172

  VII. Kapcsolatháló-elemzés  187

   Bevezetés  189
   Elmélettörténet  189
   Technika vagy paradigma?  191
   Kapcsolatháló- és kapcsolattőke-elemzések  194
   A kapcsolatháló-elemzés tudományos és gyakorlati alkalmazásai  196
    José Luis Molina: Társadalmi kapcsolathálók elemzése. Bevezetés 197
   Kapcsolatháló-elemzés a településkutatás során  198
    Futó Péter, Lányi Pál és Soltész Anikó: A regionális klaszterek definíciója az Európai Unióban,
    Magyarországon és a nemzetközi szakirodalomban   199
   Etikai kérdések  201
   Kapcsolatháló-elemző ábécé  202
    Recenzió Barabási Albert László: Behálózva könyvéről   205
   Esettanulmányok, példák  235
   Egyetemközi kapcsolatháló a Kárpát-medencében, 2002  236
   Véleményhálók. a készülő filmtörvény véleményezése, 1997  240
   Áthallások. a kognitív térképezés fogalma különböző diszciplínákban  154
   Magyar fogalomtár  245

  VIII. Interpretáció  249

   Bevezetés  251
   Az interpretáció közgazdasági, szociológiai és antropológiai megközelítése  253
    Az értelmezés és interpretáció lehetőségei   254
   Az alkalmazott településkutatás interdiszciplinaritása: antropológiai, szociológiai és közgazdasági jelleg  258
   Az interpretáció lehetőségei és módjai  259
   Etikai kérdések  260
   Tanulmányíró ábécé  261
   A szóbeli előadás  269
   Egy újszerű interpretációs eszköz: az elektronikus szöveg  271
   Filmmonográfia és döntéselőkészítő film  274
   Kommunikáció, nyomon követés és értékelés  276

  Ellenőrző kérdések és gyakorló feladatok  279

   I. A társadalmi vizsgálat  281
   II. Kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtési technikák ötvözése  283
   III. Résztvevő megfigyelés  285
   IV. Fókuszcsoportos interjú  288
   V. Interjú, kérdőív és adatbázisok gyűjtése - terepközeli módon  291
   VI. Mentális térkép szerkesztése  293
   VII. Kapcsolatháló-elemzés  294
   VIII. Interpretáció  296

  Ajánlott irodalom  299

  [2.] Módszertani szöveggyűjtemény

  I. A társadalmi vizsgálat

   Az Európa Tanács 1999. június 21-i 1260/1999/EK rendelete a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (Kivonat)  325
   Futó Péter és Szeszler Zsuzsa: A településfejlesztési koncepció készítésének módszerei az EU-ban és Magyarországon  341

  II. Kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtési technikák ötvözése

   Teresa San Román: A megérzéstől a megerősítésig: a terepmunka az antropológiában  359
   Alan Bryman: Kvantitatív és kvalitatív módszerek összekapcsolása  371

  III. Résztvevő megfigyelés

   Vörös Miklós és Frida Balázs: Az antropológiai résztvevő megfigyelés története  395
   Bronislaw Malinowski: A nyugat-csendes-óceáni térség argonautái. (Részlet)  417

  IV. Fókuszcsoportos interjú

   Robert K. Merton, Marjorie Fiske és Patricia L. Kendall: A fókuszált interjú. (Részletek)  443
   Jenny Kitzinger: Bevezetés a fókuszcsoportos vizsgálatba  467
   Vicsek Lilla: A Fókuszcsoportos vizsgálat kimenetelét befolyásoló tényezők  477

  V. Interjú, kérdőív és adatbázisok gyűjtése - terepközeli módon

   Heltai Erzsébet és Tarjányi József: A mélyinterjú készítése - és az elkövethető hibák forrásai  501
   Eranus Eliza, Láng Sarolta, Máta András és Rácz Attila: A kérdőíves adatfelvétel újabb módszerei; telefonos, számítógéppel támogatott interjú (CAPI, LATI) és internetes adatgyűjtés  545

  VI. Mentális térkép szerkesztése

   Roger M: Downs és David Stea: Térképek az elmében (Részletek)  593
   Szathmári Milán (szerk.): Hazai példák a mentális térképezés alkalmazására. (Válogatás Bíró A. Zoliin, Csernák Boldizsár, Garamhegyi Ábel, Letenyei László és szerzőtársaik munkáiból)  615

  VII. Kapcsolatháló-elemzés

   Szántó Zoltán: A kapcsolatháló-elemzés szociometriai gyökerei  649
   Kürtösi Zsófia: A kapcsolatháló-elemzés módszertani alapja  663

  VIII. Interpretáció

   Deirdre N. McCloskey: A szignifikancia-tesztek retorikája  687
   Sarah Pink: Interdiszciplináris programok a vizuális kutatásban: A vizuális antropológia újragondolása  703