720 E 64
Finta József (szerk.): Épített jövőnk
Bp. : MTA Társkut. Közp., 2005. 333 p., ill.
ISBN 963-508-431-5


TARTALOM


  FINTA József: "Épített jövő"  7

   Bevezető kérdőjelekkel...  7
   Általános helyzetkép  13
   A hazai helyzetkép  15
   Tervezők, tervezőstúdiók, építésigazgatás  18
   Hely, idő, minőség  22
   Az együtt élő múlt, jelen és jövő  24
   Megkísérelt összefoglaló  28

  KUNSZT György - KAPY Jenő: Építészeti etalonok. Alkotók és művek, eszmék és irányzatok a 20. század végén  31

   Vázlatos építészeti etalon-filozófia  31
   Szempontok néhány 20. század végi világhírű építész életművének és alkotásainak építészeti etalonokként való értelmezéséhez  36
   A 20. század végi alkotó magyar építészeket befolyásoló eszmék, filozófiai irányzatok  64
   Schmitt Jenő Henrik művészetfelfogása  65
   Az antropozófia  67
   A bergsonizmus  68
   Szabó Lajos művészetfelfogása  70
   A tudományfilozófia  72
   A dekonstruktivizmus  75
   Aktuális magyar törekvések mint lehetséges stratégiák (a legutóbbi négy építész-biennáléra kiküldött anyagok alapján)  77

  CSÁGOLY Ferenc: Az építészeti mű szellemi meghatározottsága  91

   Szellemi kategóriák - az ismeretlen világ  92
   A hely szelleme  95
   A korszellem  111
   Az emberi szellem  116
   A szellemi hatások összefüggése  120

  CSÁGOLY Ferenc: Az építészet útjai és tévútjai  127

   A három robbanás  127
   Az ego apoteózisa  134
   A városvírus  136
   A ma világa  142
   Next  154

  MEGGYESI Tamás: A települési környezet átalakulása  161

   A városfejlődés jelenkori tendenciái  161
   A reurbanizáció  164
   A jelenlegi városfejlesztési feladatok  165
   A fejlődés kritikai értékelése  170
   A klasszikus településtervezési értékek válsága  176
   Az építészet felelőssége a települési környezet alakításában  182

  SCHNELLER István: Az épített környezet globális problémái egy nagyváros - Budapest - példáján  191

   A városrészek átalakulása, korábbi városi pozíciójuk gyors megváltozása: a pozicionális sokk  192
   A "szigetszerű" városfejlődés jelensége  199
   A közterületek átalakulása  203
   A "városiasság" mint eladható termék  206
   Néhány gondolat a város átalakuló építészeti arculatáró1  209

  WINKLER Gábor-FEJERDY Tamás: Értékvédelem és értékgyarapítás az építészetben  213

   Az értékek megtartását elősegítő, illetve gátló tényezőkről  213
   Az inga kilengéséről...  215
   A kortárs építészet és a műemlék-helyreállítások kapcsolata  215
   Tézis - antitézis - szintézis?  216
   A védett értékek "végzete" az örök élet  223
   A 20. századi fejlődés és az értékvédelem konfliktusa  228
   Az integrált értékvédelem és korunk "haladó" építészete  241

  REISCHL Gábor: Regionalitás és ökológia  255

   A népi építészeti kultúra hordozó és teremtő szerepe  255
   Regionalitás Közép-Európában  260
   Az ökológiai építés mint a jövő lehetősége  270
   Jövőkép és idea. Kárpát-medencei régiók építési lehetőségei, a "magyar" építészet stiláris jövőképe a globalizált világban  277
   Összefoglalás  288

  KERÉKGYÁRTÓ Béla - SIMON Mariann: Építészet és nyilvánosság: a nyilvánosságteremtés stratégiái (hazai dilemmák - nemzetközi példák)  291

   Konszenzusra ítélve?  295
   Regionalitás és innováció  306
   Az építészet mint országimázs  312

  The construction of future  331

  A kötet szerzői  333