borító

332 V 84
Magda Róbert - Marselek Sándor (szerk.):
Vidékgazdaságtan I. A vidékfejlesztés gazdasági folyamatai
Budapest : Szaktudás K., 2010. 297 p., ill.
ISBN 978-963-9935-4-6
Az elmúlt időszakban hazánkban is felértékelődött a vidékfejlesztési politika, és egyre többen érdeklődnek a vidékgazdaság iránt, amely a vidékfejlesztés gazdasági alapjait biztosítja.
Nyugaton a rurális tér rohamosan csökken, hazánkban még meg lehet találni és talán meg lehet menteni a vidéki értékeket, újra helyzetbe lehet hozni a vidéki erőforrásrendszerre épülő gazdaságot. Ehhez a lokális fenntarthatóság elképzeléseit lehet alapul venni, hiszen a jelenlegi helyzet és irányzat nálunk is és a világ más országaiban is fenntarthatatlan.
Munkánkban bemutatjuk a vidék fogalmát, helyzetét, lehetőségeit. Kitérünk a támogatói programokra, ismertetjük eredményeit, előnyeit és visszásságait. Fő témánk a vidékgazdaság: tárgyaljuk jellemzőit, felhasználható erőforrásait és helyét a globális rendszerben.
Részletesen foglalkozunk a természeti és humán erőforrásokkal, melyek a vidékgazdaság fejlődésének alapjait adják. Érintőlegesen tárgyaljuk a regionális rendszert, az önkormányzatok helyzetét és a területfejlesztési célokat, melyek keretet adnak a vidékgazdasági folyamatokhoz. A vidéki térségekben fontos diverzifikációs, valamint gazdasági és társadalmi folyamatokat részletesen tárgyaljuk.
Rámutatunk a mezőgazdaság, az ipar, a tercier és kvaterner szektor vidékgazdaságban betöltött szerepére. Fontosságának megfelelően szót ejtünk a hálózati gazdaság és a társadalmi tőke, valamint a LEADER program jövőbe mutató lehetőségeiről. Konkrét javaslatokat teszünk az elmaradott térségek felzárkóztatására és a fejlődés választható útjaira.
Könyvünkkel szeretnénk hozzájárulni egy élhetőbb és boldogabb világhoz, hazánk és az EU sikeres és fenntartható fejlődéséhez.
TARTALOM

Bevezetés  9

1. Általános bemutatás, átfogó célok  11
1.1. A vidék fogalma  14
1.1.1. Integrált vidékfejlesztés  15
1.1.2. Vidéki térségek lehatárolása   17
1.1.3. Vidéki jelleg meghatározása kistérségi szinten  19
1.1.4. A vidéki gazdaság szerkezete és a gazdaságfejlesztés feladatai  24
1.2. Vidékfejlesztési alapelvek, fogalmak  25
1.3. A vidékgazdaság fogalomrendszere, erőforrásai   27
1.3.1. A vidékgazdaság jellemzői  28
1.3.2. A globalizáció és a vidékgazdaság, a KKv-k szerepe  28
1.3.3. Ágazatok és struktúrák  30
1.3.4. A vidékgazdaság erőforrásai  31
Összefoglalás  38

2. A vidékgazdaság fejlődésének természeti alapjai  41
2.1. Természetföldrajzi környezet  41
2.1.1. Hazánk földrajzi helyzete  42
2.2. Természeti erőforrások  43
2.2.1. Kimeríthető erőforrások  44
2.2.2. Ki nem meríthető erőforrások  45
2.2.3. Az erőforrások egy újabb kori csoportosítása   45
2.3. A hasznosítás sajátosságai  46
2.3.1. A szűkösség és a helyettesíthetőség problémája  46
2.3.2. A természeti erőforrások sajátosságaiból adódó közös vonások  46
2.3.3. A természeti erőforrások optimális használata  47
2.4. Ásványvagyon (szén, szénhidrogének)   51
2.4.1. Szénbányászat  52
2.4.2. Szénhidrogén-termelés  55
2.5. Termőföld  57
2.5.1. A termőföld sajátos tulajdonságai  58
2.5.2. A hazai talajviszonyok  59
2.6. Vízkészletek  64
2.6.1. Magyarország vízháztartását befolyásoló természeti tényezők  64
2.6.2. Felszíni vizek - folyók, csatornák, tavak, víztározók  65
2.6.3. Felszín alatti vizek  68
2.6.4. Magyarország vízgazdálkodása  69
2.7. Légköri erőforrások  73
2.8. A környezet helyzete, környezetvédelem, gazdálkodás, szabályozás  76
2.9. Levegőszennyezés, vízszennyezés  80
2.9.1. Levegőszennyezés  80
2.9.2. Vízszennyezés  82
2.10. Hulladékkezelés  86
2.10.1. A hulladékok keletkezése, összetétele   86
2.10.2. A hulladékok kezelése és ártalmatlanítása   87
2.11. Zajártalmak  90
2.12. Biológiai sokféleség  91
Összefoglalás  95

3. A magyar gazdaság szerkezete  98
3.1. Régiók kialakulása és szerepe Magyarországon   98
3.2. Kistérségi szint 99
3.3. Megyei szint  101
3.4. A régiók kialakítása, főbb elképzelések  106
3.5. Regionális fejlesztés keretei, régiók fejlesztési céljai  114
3.5.1. Regionális fejlesztés keretei  115
3.6. Decentralizáció és regionalizmus  117
3.7. Országos jelentőségű vidéki térségek integrált fejlesztése  120
3.7.1. A Balaton-térség szerepe  121
3.7.2. A Tisza-térség  121
3.7.3. A Duna-mente fenntartható fejlesztése  122
3.8. Természetvédelmi területek, Natura 2000  123
3.8.1. Natura 2000  124
Összefoglalás  127

4. Gazdasági folyamatok  129
4.1. Globális folyamatok hatásai  129
4.2. Magyarország helyzete nemzetközi összehasonlításban   132
4.3. A lisszaboni stratégia céljai, hazánk helye az EU-ban  138
4.4. Gazdasági szervezetrendszer  140
4.5. Primer, szekunder, tercier szektor  142
4.6. Meghatározó ágazatok  143
4.6. l. A közelmúlt változásának főbb irányai  144
4.6.2. Mezőgazdaság, élelmiszertermelés   145
4.7. Ipar  200
4.7.1. Az ipar területi szerkezete  200
4.7.2. Bányászat  208
4.7.3. Kohászat  219
4.7.4. Gépipar  221
4.7.5. Vegyipar  224
4.8. Hálózati gazdaság  225
4.8.1. Hálózatok és klaszterek  226
4.8.2. Az ipari parkok  227
4.8.3. Vállalkozói Inkubátorházak  228
4.8.4. Logisztikai Szolgáltató Központ  228
4.8.5. Regionális innovációs transzferközpontok   230
4.9. Tercier szektor  230
4.9.1. Infrastruktúra  233
4.9.2. Kereskedelem, vendéglátás  234
4.9.3. Szálláshely-szolgáltatás  235
4.9.4. Szállítás, raktározás, posta, távközlés  237
4.9.5. Pénzügyi szolgáltatások  245
4.9.6. Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás   248
4.9.7. Villamosenergia-szolgáltatás, gáz-, hő-, vízellátás  251
4.9.8. Oktatás, emberi erőforrás  255
4.9.9. Egészségügyi és szociális ellátás   259
4.9.10. Helymarketing  262
4.10. Kvaterner szektor  266
4.10.1. Felsőoktatás  266
4.10.2. Kutatás-fejlesztés-innováció (K+F+I)   269
4.10.3. Informatika  272
4.10.4. Média  273

Összefoglalás  275

Felhasznált irodalom  277

MELLÉKLETEK  283vissza