borító

628.4 F 34
Fehér László - Horváth Amanda - Kolonics Zoltán:
Veszélyes hulladékok
Budapest : Műszaki Kvk., 1984. 302 p.
ISBN 963-10-852-2
TARTALOM

ELŐSZÓ  11

1. A VESZÉLYES HULLADÉKOK JELENTŐSÉGE A KÖRNYEZET KÁROSÍTÁSÁBAN (dr. Horváth Amanda)  13
1.1. A hazai hulladékok mennyisége  13
1.2. A veszélyes hulladékok káros hatásai   14

2. A VESZÉLYES HULLADÉK FOGALMA (dr. Horváth Amanda)  20
2.1. Veszélyes hulladék jegyzékek  20
2.2. A veszélyes hulladékok tulajdonságai  21
2.2.1. Tűzveszélyesség  22
2.2.2. Reakcióképesség  23
2.2.3. Mérgezőhatás  25
2.2.4. Fertőzőképesség  35
2.2.5. Radioaktivitás  38

3. A HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE ÉS OSZTÁLYOZÁSA (dr. Horváth Amanda)  39
3.1. Minősítés hulladékjegyzékek alapján  39
3.2. Minősítés vizsgálatok alapján   40
3.3. A hulladékminősítés hazai rendszere   44
3.4. A veszélyes hulladékok osztályozása   46
3.4.1. Osztályozás a veszélyesség alapján   46
3.5. Hulladékelhelyezést és -feldolgozást megalapozó vizsgálatok  51
3.6. A veszélyes hulladékok vizsgálati módszerei   52
3.6.1. Mintavétel  52
3.6.2. Információk összegyűjtése  53
3.6.3. Mintavételi eszközök  53
3.6.4. Mintavételi terv  55
3.6.5. Mintavételi óvó rendszabályok  56
3.6.6. A minták azonosítása, szállítása   57
3.6.7. A minta előkészítése  57
3.6.8. Elúciós eljárások  58
3.6.9. Vizsgálati módszerek  63

4. HULLADÉKOK HELYSZÍNI GYŰJTÉSE ÉS TÁROLÁSA (Kolonics Zoltán)  65
4.1. Általános szempontok  65
4.2. Eszközök és műszaki megoldások  66
4.2.1. Folyékony hulladékok  66
4.2.2. Iszap jellegű hulladékanyagok  66
4.2.3. Szilárd anyagok  67

5. VESZÉLYES HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA (dr. Fehér László)  68
5.1. Veszélyes áru és veszélyes hulladék   68
5.2. A szállítás szabályozása  69
5.3. A veszélyes anyagok osztályozása  69
5.4. Általános csomagolási feltételek  70
5.5. A szállító gépkocsira és üzemeltetésére vonatkozó előírások  70
5.6. Kiégett nukleáris anyagok vasúti szállítása   73
5.7. Biztonsági rendszabályok  74

6. HULLADÉKFELDOLGOZÁSI ELJÁRÁSOK (Kolonics Zoltán)  76
6.1. Hulladékok újrahasznosítása (recycling)   76
6.2. Gáz- és gőzfázisú hulladékok kezelése  77
6.2.1. Kondenzáció  77
6.2.2. Hulladékgázok, -gőzök adszorpciója   77
6.2.3. Adszorpció. Gázok oldhatósága folyadékban   79
6.2.4. Hulladékgázok oxidatív kezelése   81
6.3. Cseppfolyós hulladékok kezelése  81
6.3.1. A kezelési módszerek csoportosítása   81
6.3.2. Folyékony hulladékok szűrése  82
6.3.3. Folyékony hulladékok adszorpciós kezelése   83
6.3.4. Folyékony hulladékok szétválasztása desztillálással  84
6.3.5. Folyékony hulladékok kezelése extrakcióval   85
6.3.6. Folyékony hulladékok ioncserés kezelése   86
6.3.7. Folyékony hulladékok fordított ozmózissal való kezelése  87
6.3.8. Nagy víztartalmú folyékony hulladékok oxidatív kezelése  90
6.4. Szilárd hulladékok ártalmatlanítás előtti kezelése  92
6.4.1. Aprítás  92
6.4.2. Szemcsézés, brikettezés  93
6.4.3. Előkezelés olvasztással  94
6.4.4. Homogenizálás  94
6.5. Szerves hulladékok hőkezelése, pirolízise   96
6.6. Hulladékok ártalmatlanítása égetéssel   97
6.6.1. Gáz-és gőzfázisú hulladékok égetése  97
6.6.2. A folyékony és szilárd hulladék égetés tüzeléstechnikai alapjai  100
6.7. Hulladékégető berendezések  105
6.7.1. Általános követelmények  105
6.7.2. Folyékony halmazállapotú hulladékok égetése  105
6.7.3. Folyékony szerves hulladékok égetésére alkalmas berendezések  107
6.7.4. Szilárd hulladékok égetésének berendezései  109
6.7.5. Hulladékégetők káros légszennyező emissziójának csökkentése  119
6.7.6. Hulladékégetők salakjainak kezelése   119
6.7.7. Az égetőkemencék korróziója   119
6.7.8. Hulladékégetők hőhasznosítása   121
6.7.9. Hulladékégető berendezések adagolóberendezései   122
6.7.10. Hulladékégető kemencék folyamatszabályozása   123
6.8. Hulladékégető üzem  124
6.9. Veszélyes anyagokkal szennyezett göngyölegek kezelése  129
6.9.1. A göngyölegek fajtái  129
6.9.2. A göngyölegek szennyezései  130
6.9.3. Göngyölegek, konténerek ártalmatlanítása   130

7. HULLADÉKOK ELHELYEZÉSE (dr. Fehér László)  135
7.1. Elhelyezést igénylő hulladékok  135
7.2. Hulladékok tárolási idejének meghatározása   136
7.3. A hulladék elhelyezése a talaj felső rétegébe   137
7.3.1. Az elhelyezés biztonságát meghatározó tényezők  137
7.3.2. A területkiválasztást meghatározó egyéb tényezők  139
7.4. Veszélyes anyagok migrációja a talajban  139
7.4.1. A migrációra ható talajtani tényezők   139
7.4.2. A talaj és a szennyező anyagok közötti kölcsönhatások  141
7.4.3. Összefüggés a talajvíz és a szennyező anyagok mozgási sebessége között  141
7.4.4. A szennyező anyag koncentrációjának alakulása a migráció során  142
7.4.5. Szerves anyagok migrációja  143
7.5. Hulladéktárolók létesítésére alkalmas területek kvantitatív értékelése   146
7.5.1. Az összehasonlítás alapját képező tulajdonságok kiválasztása  146
7.5.2. Területek rangsorolása Le Grand-Brown szerint  147
7.5.3. P. H. L.-módszer  147
7.5.4. Hazai javaslat területértékelésre   155
7.6. A terület kiválasztása  161
7.7. Biztonsági szempontok figyelembevétele tárolóhelyek tervezése során  161
7.8. Hulladéktárolók kialakítása és üzemeltetése  162
7.8.1. Tárolók víz elleni védelme  162
7.8.2. Felszíni tárolás  170
7.8.3. Felszín alatti tárolás  172
7.8.4. A hulladéktárolók üzemeltetése   172
7.8.5. Hulladékkezelés a tárolóhelyen  173
7.8.6. A biztonságos munkavégzés feltételei   176
7.8.7. A környezet szennyeződésének ellenőrzése   177
7.8.8. A veszélyes hulladék lerakó telepek kialakítása   182
7.8.9. Veszélyes hulladékok átmeneti tárolása   182
7.9. A hulladékok elhelyezése mélyebb kőzetrétegekbe   185
7.9.1. Szüárd hulladékok elhelyezése  185
7.9.2. Folyékony és gázhalmazállapotú hulladékok elhelyezése  185

8. A VEGYIPARBAN KELETKEZŐ VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE (Kolonics Zoltán)  187
8.1. Szervetlensav-hulladékok  187
8.1.1. Kénsavtartalmú hulladék oldatok  187
8.1.2. Hulladék sósav  189
8.2. Sótartalmú hulladékoldatok  190
8.3. Cinktartalmú hulladékok  190
8.4. Nehézfémsó-hulladékok  191
8.5. A füstgáztisztítás hulladékai   191
8.6. A vegyipari szennyvíztisztítás hulladékai   191
8.7. Néhány fontosabb vegyipari termék gyártásánál keletkező hulladék  192
8.7.1. A klórgyártás hulladéka  192
8.7.2. Műtrágyagyártás során keletkező hulladékok  193
8.7.3. Intermedier(ek) gyártása során keletkező jellegzetes hulladékok  193
8.7.4. Gyógyszeripari hulladékok  194
8.7.5. Ipari robbanó- és robbantóanyagok  196
8.7.6. A kőolajfeldolgozás hulladékai  198
8.7.7. Fáradtolaj regenerálása  199

9. EGYÉB IPARÁGBAN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSE (dr. Fehér László)  201
9.1. Kohászat, öntészet, felületkezelés hulladékai  201
9.1.1. Kohászatban és öntészetben keletkező hulladékok  201
9.1.2. A felületkezelés hulladékai  208
9.2. Bőripari hulladékok  212
9.2.1. A hulladékok jellemzése  212
9.2.2. A bőripari hulladékok kezelése  212
9.2.3. Bőripari hulladékok mennyiségének csökkentése  213
9.2.4. Bőriparban keletkező hulladékok hasznosítási lehetősége  213
9.3. Textilipari hulladékok  214
9.4. Élelmiszeripari hulladékok  217
9.4.1. A hulladék jellemzése  217
9.4.2. A hulladékok kezelése  218

10. A MEZŐGAZDASÁGBAN KELETKEZŐ VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE (dr. Fehér László)  221
10.1. Növényvédő szerek felhasználása   221
10.2. Növényvédő szerek csoportosítása   221
10.3. Növényvédő szerek toxicitása, tűz- és robbanásveszélyessége  225
10.4. Növényvédőszer-hulladék kezelési módszerek  226
10.5. Hazai hulladékártalmatlanítási lehetőségek és előírások  228

11. RADIOAKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE (dr. Fehér László)  232
11.1. A radioaktív hulladékok fogalma  232
11.2. A radioaktív hulladékok osztályozása   234
11.3. A radioaktív hulladékok forrásai  236
11.3.1. Radioaktív izotópok felhasználása során keletkező hulladékok  236
11.3.2. Nukleáris üzemanyagcikluból származó hulladékok  237
11.4. Radioaktív hulladékok gyűjtése  240
11.4.1. Izotópos munkahelyeken, nem energetikai atomreaktoroknál keletkező hulladékok helyi kezelése  240
11.4.2. Atomerőművi radioaktív hulladékok gyűjtése 241
11.5. Radioaktív hulladékok feldolgozása  242
11.5.1. A feldolgozást meghatározó tényezők   242
11.5.2. Gázhalmazállapotú hulladékok kezelése   243
11.5.3. Folyékony radioaktív hulladékok térfogatcsökkentése   243
11.5.4. Szilárd radioaktív hulladékok térfogatcsökkentése   246
11.5.5. Hulladékok elhelyezésre való előkészítése   248
11.5.6. A nukleáris létesítményekből környezetbe kibocsátható radioaktív anyagmennyiség   251
11.5.7. Radioaktív hulladékok végleges elhelyezése   252

12. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK HULLADÉKAI (dr. Horváth Amanda)  256
12.1 Humán egészségügyi intézmények   256
12.1.1. A kórházi hulladékok jellege  256
12.1.2. A kórházi hulladékok mennyisége   259
12.1.3. A kórházi hulladékok kezelése  260
12.2. Állategészségügyi intézmények   263

13. VESZÉLYES HULLADÉKOK JOGI SZABÁLYOZÁSA (dr. Fehér László)  265

FÜGGELÉK  271

IRODALOM  284


vissza