borító

628.4 L 10
Lábody József:
Veszélyes hulladékok égetése, korszerű égetőművek üzemeltetése
Budapest : NETI Kft., 2010. 2 db (236, 244 p.).
ISBN 963-00-4429-3
TARTALOM

1. kötet

A KIADÓ ELŐSZAVA  14

ELŐSZÓ  15

1. ÁLTALÁNOS ISMERETEK  17
1.1. Fogalmak, definíciók  17
1.2. Mértékegységek, mértékegységek átszámítása  24
1.2.1. Hőenergia egységei és átszámítása   25
1.2.2. Hőteljesítmény egységei és átszámításuk  25
1.2.3. Tömegáramok egységei és átszámításuk   25

2. VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  31
2.1. Veszélyes hulladékok jegyzéke  31
2.2. Veszélyes hulladékok előkezelése  33
2.3. Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása   34
2.3.1. Elszigetelés  34
2.3.2. Anyagi minőség  34
2.4. Tevékenységek és létesítmények   35

3. A VESZÉLYES HULLADÉKOK ÉGETÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK   37
3.1. Az égethető veszélyes hulladékok köre   37
3.2. Veszélyeshulladék-égetők és kiszolgáló létesítményeik telepítési követelményei  38

4. AZ EURÓPAI UNIÓ ELŐÍRÁSAI ÉS AJÁNLÁSAI A VESZÉLYES HULLADÉKOK ÉGETÉSÉRE   49
4.1. Az Unió jogalkotási menetrendje a hulladékgazdálkodás területén  49
4.1.1. Időrend, struktúra  49
4.1.2. A közös álláspont  52
4.2. A veszélyes hulladékok köre  53
4.3. Légszennyezési kibocsátási határértékek   54
4.4. Üzemeltetési feltételek  57
4.5. Mérési követelmények  59
4.5.1. Mérendő komponensek  59
4.5.2. Mérendő paraméterek  60
4.5.3. Időszakosan mérendő emissziós komponensek és jellemzők  60
4.6. Az engedélyezéssel kapcsolatos követelmények   61
4.7. Költség/haszon elemzés: néhányadat   62
4.8. Várható hazai következmények  62

5. AZ EMISSZIÓ KONCENTRÁCIÓ-HATÁRÉRTÉKEKKEL SZABÁLYOZOTT KOMPONENSEINEK JELLEMZŐI  65
5.1. A tökéletlen égésből származó komponensek. Hatásfokok  65
5.1.1. A lebontási hatásfok  67
5.1.2. Az égetési hatásfok  74
5.1.3. Szén, szerves vegyületek, szén-monoxid  74
5.1.4. A szénhidrogének égésének lefolyása  78
5.1.5. A PCDD és PCDF vegyületekről általában   83
5.1.6. A PCDD és PCDF vegyületek képződése és lebomlása a veszélyeshulladék-égetőkben   87
5.1.7. Lehetőségek a füstgáz dioxintartalmának csökkentésére  94
5.2. A hulladék elbontásából származó szervetlen komponensek  97
5.2.1. Savas gázok  98
5.2.2. Szilárd halmazállapotú komponensek  112

6. AZ EMISSZIÓ MÉRÉSE ÉS A MÉRÉS EREDMÉNYEINEK KIÉRTÉKELÉSE  126
6.1. Az emisszió mérőkörfelépítése   128
6.2. Az emissziómérések kiértékelése   130
6.3. Az emissziómérés szabványosítása   134

7. HULLADÉKÉGETÉS! TECHNOLÓGIÁK  136
7.1. Teljes oxidáció az első égéstérben   138
7.2. A parciális pirolízis technológiája   140

8. AZ ÉGÉS FELTÉTELEI  144
8.1. Az égetés levegőellátása  144
8.2. A hőmérséklet és az idő befolyása az égésre  153
8.2.1. Az elbontás sebességének és hatásfokának összefüggése  154
8.2.2. Gáz halmazállapotú égéstermékek tartózkodási ideje a tűztérben. Kemence-karakterisztika   157
8.2.3. Turbulencia az égésterekben  160

9. TÁMASZTÓ ÉS PÓTTÜZELÉS. TÜZELŐANYAGOK JELLEMZŐI  162
9.1. Támasztó és póttüzelés   162
9.1.1. Disszociáció  162
9.1.2. Nitrogén-oxidok képződése  164
9.1.3. Támasztó égők megválasztásának és beépítésének szempontjai  165
9.2. A földgáztüzelés jellemzői  167
9.3. Olajtüzelés jellemzői  170

10. VESZÉLYESHULLADÉK-ÉGETŐ KEMENCÉK   177
10.1. Forgódobos kemence  177
10.1.1. A forgódobos kemence szerkezete  179
10.1.2. A forgódobos kemence égéstechnológiája   181
10.1.3. A forgódobos kemence termikus terhelhetősége   184
10.2. Pirolitikus kis teljesítményű égetőberendezések   186
10.3. Folyadékégetők  192
10.4. Utóégető kamra  195

11. HŐHASZNOSÍTÓ KAZÁN  199

12. AZ ÉGÉSTEREK ÉS A HŐHASZNOSÍTÓ KAZÁN FÜSTGÁZAINAK TÖMEG-ÉS ENERGIAÁRAM-SZÁMÍTÁSA   203
12.1. A számításban alkalmazott táblázatok, képletek, rövidítések  203
12.2. Egy szénhidrogén-hulladék égésjellemzőinek számítása  207
12.3. A hulladékmodellen alapuló tömeg- és energiaáram számítási rendszerének bemutatása   209
12.3.1. Kiindulási adatok  210
12.3.2. A kemence előzetes tömegárama a hulladék és az égetési jellemzők adataiból  211
12.3.3. Az égetési hőmérséklet felvétele   212
12.3.4. Földgáz-jellemzők  213
12.3.5. Utóégető kamra tömeg- és energiaárama   215
12.3.6. Az utóégető kamrát elhagyó füstgáz összetétele  218
12.3.7. A hőhasznosító kazánban visszanyert hőenergia  220
12.3.8. 500 kg/h hulladékégetés tömeg- és energiaárama  220

13. A VESZÉLYESHULLADÉK-ÉGETŐK FÜSTGÁZTISZTÍTÁSA   223
13.1. Száraz szorpciós füstgáztisztítás   223
13.2. Félszáraz eljárás  226
13.3. Nedves eljárás  227
13.4. Kombinált száraz-nedves füstgáztisztítás   229
13.4.1. Száraz-nedves kombinált eljárás   229
13.4.2. Nedves-szárazeljárás  231
13.5. Füstgáztisztítás földalkáli- és nátrium-vegyületekkel  233
13.5.1. Semlegesítés földalkáli-vegyületekkel   233
13.5.2. Füstgázmosás nátrium-vegyületekkel   234
13.6. A nitrogén-oxidok leválasztása 235

2. kötet


14. A FÜSTGÁZTISZTÍTÁS BERENDEZÉSEI   13
14.1. Füstgázhűtők. A hűtés termodinamikai számítása  13
14.1.1. A füstgáz lehűtése további száraz tisztítási művelethez  14
14.1.2. A füstgáz lehűtése adiabatikus telítési hőmérsékletre  16
14.2. Nedves leválasztók  19
14.2.1. Venturi-mosó  20
14.2.2. Töltetes abszorber  26
14.3. Száraz leválasztok  32
14.3.1. Porok jellemzői  32
14.3.2. A száraz porleválasztás  33
14.3.3. Porleválasztó szűrőberendezések   34
14.4. Cseppleválasztók, aeroszolleválasztók   42
14.4.1. Cseppleválasztók  42
14.4.2. Aeroszolleválasztók  46
14.5. Hulladékégetők szennyvizeinek tisztítása   49
14.6. Dioxin-leválasztó berendezések  52
14.6.1. Dioxinok leválasztása adszorpcióval  53
14.6.2. Dioxinok leválasztása abszorberágyban   56
14.6.3. Dioxinok leválasztása por alakú adszorbenssel   58
14.6.4. Dioxinok katalitikus lebontása  62

15. A HULLADÉKÉGETÉS SEGÉDBERENDEZÉSEI   73
15.1. Porlasztók  73
15.1.1. A porlasztókká! szemben támasztott követelmények   73
15.1.2. A porlasztás művelete és energiaszükséglete   74
15.1.3. A hulladékégetés technológiájában használatos porlasztók  76
15.1.4. A porlasztók hatásfoka  84
15.1.5. A fúvókák anyaga  85
15.2. Égők  85
15.2.1. Sugárban történő égés jellemzői  86
15.2.2. Égők teljesítményének szabályozása, égők beépítése  94
15.2.3. Támasztó égők  95

16. SPECIÁLIS VESZÉLYESHULLADÉK-ÉGETŐK   106
16.1. Magas halogéntartalmú veszélyes hulladékok égetőberendezései  106
16.1.1. A magas klórtartalom értelmezése  106
16.1.2. A halogénezett szénhidrogének jellemzői   107
16.1.3. Klórozott szénhidrogén-hulladékok csoportosítása az ártalmatlanítási lehetőségek szerint  108
16.1.4. Speciális égetőművek  109
16.2. Plazmasugárral történő égetés   115

17. VESZÉLYESHULLADÉK-ÉGETŐK ÉGÉSTEREINEK TŰZÁLLÓ FALAZATA  126
17.1. A tűzálló anyag megválasztása   127
17.2. Termikus igénybevételek  129
17.2.1. A hőmérséklet hatása  129
17.2.2. Hőmérsékletváltozással szembeni ellenállás  131
17.2.3. Hővezető képesség, hőszigetelés   133
17.2.4. Utólagos térfogatváltozások  135
17.3. Mechanikai igénybevételek  136
17.3.1. Hideg-meleg nyomószilárdság  136
17.3.2. Nyomás alatti lágyulás  136
17.4. Szerkezeti tulajdonságok  137
17.4.1. Porozitás  137
17.4.2. Gázáteresztő képesség  139
17.5. Kémiai igénybevételek  140
17.5.1. Az olvadt salak és a tűzálló anyagok fázisdiagramja  140
17.5.2. Infiitráció  143
17.5.3. Szállópor-lerakódás  143
17.5.4. Forgódobos kemencével végzett üzemi salakolvasztási kísérlet tapasztalatai  144
17.5.5. Tűzálló anyagok egyéb korróziója   148
17.5.6. Olvadékhatással szemben mutatkozó ellenállás vizsgálata  149
17.6. Különféle tűzálló anyagok összeépíthetősége  151
17.7. Gazdaságosság  151
17.8. A tűzállőanyag-gyártás alapanyagai   152
17.8.1. Alapfogalmak  152
17.8.2. Tűzálló agyagok. Samottok  154
17.8.3. Szillimanit-csoport  155
17.8.4. Korund  156
17.8.5. Króm-oxid  156
17.8.6. Cirkon-oxid  157
17.9. Samott gyártmányok  157
17.9.1. Általános rendeltetésű samott gyártmányok   157
17.9.2. Nagy szilárdságú és tömörségű samott gyártmányok  158
17.9.3. Hőlökésekkel szemben különlegesen ellenálló samott gyártmányok  158
17.10. Nagy alumínium-oxid tartalmú gyártmányok   159
17.11. Tűzálló habarcsok  160
17.12. Hőszigetelő téglák és szálas anyagok  161
17.13. Tűzálló betonok  163

18. HULLADÉKÉGETŐ BERENDEZÉSEK KORRÓZIÓS FOLYAMATAI  166
18.1. Alacsony hőmérsékletű, "harmatpont alatti" füstgázkorrózió  167
18.2. "Magas hőmérsékletű" füstgázkorrózió   171
18.3. Közepes hőmérsékleten végbemenő "kémiai" korróziós folyamatok  176
18.4. Kénes savak korróziója  179
18.5. Halogenidek okozta korrózió  184
18.6. Egyéb ágensek korróziója  187

19. AZ ÉGETŐMŰ ÉS AZ EMBER " 189
19.1. A környezeti hatásvizsgálat: cél, meghatározás   189
19.2. A környezeti hatásvizsgálat elkészítésének módszerei, szempontjai  192
19.2.1. Környezeti elérnek  192
19.2.2. Tevékenységek  193
19.2.3. A hatástanulmány tartalma  195
19.2.4. Módszertan  198
19.3. A magyar környezeti hatásvizsgálati rendszer eurokonformitása  207
19.3.1. A hatályos jogi szabályozás fontosabb elemei   208
19.3.2. A környezeti hatásvizsgálat  209
19.3.3. A környezetvédelmi felülvizsgálat  210
19.3.4. A környezetvédelmi teljesítményértékelés   211
19.3.5. A környezetvédelmi minősítés   211
19.3.6. Az eddigi jogközelítés áttekintése   212
19.4. A lakosság - az Ember  213

IRODALOMJEGYZÉK  224vissza