borító

621.039 B 41
Schweitzer Ferenc - Bérci Károly - Balogh János (szerk.):
A Bátaapátiban épülő nemzeti raidoaktívhulladék-tároló környezetföldrajzi vizsgálata
Budapest : MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2008. 214 p., ill.
ISBN 978-963-9545-23-6
A Tolna megyei Bátaapáti közelében létesítendő felszín alatti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) biztonságos működtetése, a károsanyag-kibocsátások megakadályozása, valamint a telephely és környéke kedvező környezeti állapotának hosszú távú megóvása a tárolóhely üzemeltetőinek és a környék lakosságának közös érdeke.
Az épülő hulladéklerakó környezetbiztonsági szintjének feltárása érdekében több éves, a földtudományok számos területét (geomorfológia, geoökológia, botanika, meteorológia, hidrológia, talajerózió-kutatás stb.) érintő komplex vizsgálatok folytak a létesítményt magában foglaló Nagymórágyi-völgy területén és annak tágabb környezetében. Sor került a terület domborzati viszonyainak értékelésére, a terület geomorfológiai fejlődéstörténetének feltárására, továbbá erdősültségének és talajviszonyainak minősítésére. A vizsgálatok feltárták az épülő tárolóhely környékén tapasztalható talajpusztulás mértékét, értékelték az eróziós folyamatok hosszú távú felszínalakító szerepét és a vízfolyások medreiben történő nehézfém-feldúsulás jellemzőit. A kutatás kiterjedt a tömegmozgások által veszélyeztetett településrészek védelmének műszaki megoldásaira is.
A Bátaapáti NRHT környezetbiztonságát befolyásoló természeti tényezők minden lényeges sajátosságát bemutató könyv a fenti kutatások eredményeiről nyújt összefoglaló áttekintést azzal a céllal, hogy a szakmai ismereteken túl széles körű tájékoztatást adjon a téma iránt érdeklődő olvasónak.TARTALOM

Ajánló  9

Bevezetés  11

1. Földrajzi helyzet, általános jellemzés  15

2. A vizsgált terület geomorfológiai fejlődéstörténete  18

3. Éghajlati-hidrológiai viszonyok  21
3.1. Csapadékmérés  22
3.2. A talajnedvesség mérése  26
3.3. Felszíni elfolyás  28
3.4. A domborzati tényezők és a hidrometeorológiai adottságok összefüggései   28
3.5. A Nagymórágyi-völgy és környezetének vízrajza  31

4. Az erdőállomány jellemzői  33

5. A Nagymórágyi-völgy és környezetének talajtípusai  35
5.1. A terület talajgenetikai fejlődéstörténete  36

6. Domborzati formák  39
6.1. Tetőszintek, tetőhelyzetű gerincek, völgyközi hátak  40
6.2. Eróziós völgyek  41
6.3. Eróziós-deráziós völgyek  42
6.4. Deráziós völgyek  43
6.5. Eróziós vízmosások, aszóvölgyek, mélybarázdák  45
6.6. Deráziós fülkék  46
6.7. Lejtőpihenő  47
6.8. Csuszamláshalmaz  49
6.9. Vízválasztó nyereg - deráziós nyereg  49
6.10. Lejtőtípusok  50
6.11. Csuszamlásveszélyes lejtők  50
6.12. Antropogén formák  50

7. Lejtőkategóriák és lejtősödés   53
7.1. Reliefenergia (domborzattagoltság)  57
7.2. Felszabdaltsági viszonyok  60

8. A talajpusztulás felszínalakító szerepe  63
8.1. A lineáris erózió hatásai  64
8.2. Kiegészítő geodéziai mérés  66
8.3. A vizsgált terület talajainak erodáltsága és a területhasználat   68
8.4. A Nagymórágyi-völgy és közvetlen környékének földtulajdon viszonyai   70

9. Háromdimenziós digitális terepmodell és alkalmazási lehetőségei a Hilda-völgyterületére  73

10. A Hilda-völgy geoökológiai vizsgálatának értékelése  82

11. Talajeróziós vizsgálatok esőszimulátorral  90
11.1. A Pannon R-02 esőszimulátor  91
11.2. A szimulált eső tulajdonságai  93
11.2.1. Az alkalmazott mesterséges eső intenzitása  93
11.2.2. A szimulált eső cseppösszetétele  93
11.2.3. Cseppsebesség a Pannon R-02 esőszimulátornál  94
11.3. Az esőterhelés, a talajba való beszivárgás és a lefolyás mérése   95
11.4. A Pannon R-02 esőszimulátor alkalmazása Bátaapáti térségében   96
11.4.1. Telepítés  96
11.4.2. Az esőterhelés és lefolyás mérése  96
11.5. Talajok víznyelő- és vízáteresztő-képességének vizsgálata esőszimulátorral   98
11.6. A talajelhordás mennyiségének vizsgálata  101
11.7. A "K" erodálhatósági tényező meghatározása  103

12. Talajerózió mérése parcellákon  105
12.1 Előzmények  105
12.2. Méréstechnika  106
12.3. Mérési eredmények  108
12.3.1. Csapadékmérés  109
12.3.2. A talajnedvesség mérése  110
12.3.3. Felszíni elfolyás  111
12.3.4. Az erodálhatóság meghatározása  113

13. Talajeróziós modellezés a MEDRUSH modell alkalmazásával  116

14. Bátaapáti magasparti területeinek tömegmozgásai és a partvédelem műszaki megoldásainak lehetőségei  122
14.1. Magaspartvédelmi módszer kiválasztása  126
14.1.1. Dombvidéki vízrendezés a magaspart irányába összegyülekező csapadékvizek elvezetése céljából  127
14.1.2. Meredek omlásveszélyes partszakaszok lépcsőzése  128
14.1.3. A magaspart felszínének erősítése növényzettel  128
14.1.4. A magaspart falának védelme betételemes talajerősítéssel  130
14.1.5. Súlytámfalak (kő- és vasbetontámfalak) építése földtömegek megtámasztására  131
14.1.6. A magaspart-védelem összetett módszerei  131
14.2. Javaslat a magaspartfalak minősítésére 132

15. Nehézfém feldúsulás vizsgálata a Nagymórágyi-völgyben  135
15.1. A patakmeder környezetének általános jellemzése  136
15.2. A patakmedrekből nyert üledékminták ásványtani sajátosságai  139
15.3. A patakmeder-üledékminták TOC és CaCO3 tartalma  151
15.4. Az arzén és a bárium akkumulációja a Nagymórágyi-völgy mederüledékeiben   151
15.5. Az arzén és a bárium helyi felhalmozódásainak összefoglaló értelmezése   158

16. A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló kialakítása és biztonsága   160
16.1. A felszíni telephely és létesítményei  162
16.2. A felszíni telephely mérnökgeológiai viszonyai  164
16.2.1. Talajfeltárás, laboratóriumi vizsgálatok  164
16.2.2. Feltöltés zúzott gránitból  169
16.3. A felszín alatti létesítmény kialakítása  169
16.3.1. Megközelítő/szállító vágatok  170
16.3.2. Tárolókamrák  172
16.4. A létesítmény üzemeltetése  173
16.5. A biztonsági elemzés eredményeinek értékelése  175

Felhasznált irodalom  180

Mellékletek  185


vissza