borító

502[33] B 34
Barótfi István:
Környezetgazdálkodás
Gödöllő : Szent István Egyetemi K., 2007. 225 p., ill.
TARTALOM

Előszó  9
Bevezetés  10
Az ember és környezete  12

A fizikai környezetünk szférái  14
Atmoszféra  14
A légköri üvegházhatás  16
Az üvegházhatás következményei  17
Az éghajlatváltozás kockázata  18
Az El Nino-jelenség  20
Broecker folyamat  21
Bizonytalanság, sürgősség, fontosság  22
Technológiai optimisták és utópisták  23
Az ózonpajzs  24
A sztratoszférikus ózont veszélyeztető tényezők  24
Kloro-fluoro-karbonok  24
Nitrogén-oxidok  25
Az ózonlyuk következményei  25
Litoszféra 26
A talaj fő szervetlen komponensei  27
A talaj szerves komponensei  29
Szemcsézettség  30
Permeabilitás  30
Talajhőmérsékletet  30

A környezet biológiai összefüggései   31
Az ökoszisztéma jelentősége  31
Az ökoszisztéma kialakulása és fejlődése  32
Az ökoszisztéma komponensei  34
Környezeti tényezők, a biotóp, a biológiai indikátor  35
Primer és szekunder produkció  36
Tápláléklánc, táplálékszint, táplálékpiramis, energiaáramlás  36
Biogeokémiai ciklus, tápanyag-körforgalom  39

A környezet és társadalom   39
A rádöbbenés korszaka (1960-as évek)  40
A Vietnami háború  40
Római klub  42
Rendszerdinamika, világmodelek  44
Forrester-Meadows modell  45
Mesarovic-Pestel modell  47
Bariloche modell  49
Leontief-modell  50
Timbergen-modell  50
Moira modell  51
SARU modell  52
FUGI modell  53
A makrogazdaság globális modellje  54
A fémércek modellje  54
ENSZ modell  55
Gábor Dénes és László Ervin világmodelljei  57
"A tanulásnak nincsenek határai" c. modell  58
A környezetvédelem intézményesülésének, hivatalos elismerésének korszaka (1970-es évek)  59
A hatékony intézkedések kezdetének korszaka (1980-as évektől napjainkig)   61
A fenntartható fejlődés, mint a környezetvédelmi szabályozás alapelve   64
A fenntartható fejlődés fogalma  64
Általános alapelvek, jogok és felelősségek  65
Alapelvek, jogok és kötelességek a határoktól független természeti erőforrások és beavatkozások terén  65
A Riói konferencia  66
Johannesburgi, Fenntartható Fejlődés Világkonferencia  67
A globális környezeti problémák  71
Túlnépesedés, éhínség, városnövekedés  72
Energiaválság, nyersanyagbázisok kimerülése  73
A légkör globális problémái  75
Üvegházhatás, globális felmelegedés  75
Savas esők  76
Ózonréteg elvékonyodása  76
Elsivatagosodás  76
Környezetszennyezés  77
Vízszennyezés  77
Talajszennyezés, talajpusztulás  77
Levegőszennyezés  77
Hulladék-elhelyezés  78
Nukleáris veszélyek  79
A biodiverzitás csökkenése  79
Háborús konfliktusok  79
A globális környezeti problémák hazai vonatkozásai  79
Hőmérsékleti változások  79
Csapadékviszonyok  80
Szárazodás  80
Savas esők hatásai  80
Vizes élőhelyek csökkenése  80
Talajpusztulás  81
Levegőtisztaság védelme  82

A levegőszennyezettség hatásai  82
Egészségkárosító hatások  82
A levegőszennyezettség hatása a növény- és állatvilágra  83
A környezet savasodása  85
A levegőszennyezettség hatása a művi környezetre  85
Gazdasági vonatkozások  85
A szennyeződés forrásai, szennyező anyagok  86
A szennyeződés forrásai  86
A leggyakoribb szennyező anyagok és jellemzőik  88
Kén-dioxid  88
Oxidált nitrogén-vegyületek  88
Fluor  88
Szén-monoxid  89
Szilárd halmazállapotú szennyeződések (por, részecskék)  89
A levegőszennyező anyagok terjedése a légkörben  89
Tisztulási folyamatok  91
A levegő szennyezésének szabályozása  92
A levegőminőségi határértékek  92
Az Európai Unió követelmény-rendszere  93
A légszennyező anyagok kibocsátásnak szabályozása  94
A szabályozás alapelvei, általános előírások  95
A kibocsátási határértékek (Emisszió-határértékek):  97
Gépjárművek légszennyezése  103
Szag és csökkentése  107
Szaganyagok  107
A szaganyagok hatásai 1  08

Vízgazdálkodás   109
Hazánk vizei  112
A vizek szennyezése  113
A szervesanyag-szennyezettség és a vizek oldott oxigén rendszere  114
Biokémiai oxigénigény  115
Az oxigénegyensúly a természetes rendszerekben  116
Kémiai oxigénigény  117
Szerves széntartalom  118
A nem specifikus szervesanyag-mutatók összehasonlítása  118
Nitrogénformák  119
Szénformák  125
Nehezen lebomló szerves szennyezők, szerves mikroszennyező anyagok   126
Növényvédőszerek  126
Klórozott szénhidrogének  127
Szerves foszforvegyületek  128
Egyéb herbicidek és fungicidek  128
Kőolajok és származékaik  129
Szintetikus mosószerek  132
Anionaktív mosószerek  133
Kationaktív mosószerek  133
Nem ionos mosószerek  133
Huminanyagok  133
Poliklórozott bifenilek  134
Fenolok  135
Dioxinok  136
Mozgás a légkörben, talajban és a vizekben  137
Toxikus fémek, szervetlen mikroszennyezők  138
Oldhatósági viszonyok  138
Cianid  139
Fluorid  140
Mikroorganizmusok és vízminőség  141
A baktériumok közegészségügyi megítélése  142
A bakteriológiai paraméterek közötti összefüggés  143
A bakteriológiai paraméterek rövid jellemzése  143
A vízszennyezés szabályozás alapelvei  146
Határértékek a befogadóra és az elfolyó szennyvízre  147
Határérték a befogadóra  147
Határértékek a kibocsátóra  147
Az Európai Közösség előírásai  148
A befogadói és a szennyvíz standard viszonya  149
A vízszennyezés szabályozása az új törvények alapján  150
Szennyvíz kibocsátás, határértékek, díjak, bírságok  150
A határérték megállapításának szempontjai  151
A szennyezés csökkentésének hazai modellje  152

Talajvédelem   154
A talajok pusztulása  155
Az erózió  155
A defláció  156
A talajvédelem környezeti hatásai  156
A talaj szennyezői  157
A szennyező anyagok  157
Kőolaj és származékai  158
A kőolaj szennyezés környezet-releváns tulajdonságai  158
A kőolaj szennyezés technológia-releváns tulajdonságai  158
Az olaj mozgása a talajban  159
A talajszennyezés csökkentése tisztítástechnológiai módszerekkel (kárelhárítás)   163
A kárelhárítási technológia kiválasztása  164
A kárelhárítási technológia elérendő célja  164

A zaj- és rezgés  165
A zaj környezeti hatásai  165
A zaj emberre gyakorolt hatásai  165
A zaj hatása az élővilágra  166
A zajjal kapcsolatos alapfogalmak  166
A hang és a hangtér jellemzői  166
Hanghullámok  168
Hanggátlás fogalma, mennyiségei  172
Zajforrások, zajcsökkentés  172
Az építésügy, a területrendezés és településüzemeltetés és az úttervezés zajvédelmi feladatai  173
Jogszabályok a zaj- és rezgésvédelemről  175

Radioaktivitás a környezetben  177
A radioaktivitással kapcsolatos alapfogalmak  178
Radioaktív anyagok előfordulása a környezetben  182
Radioaktív anyagok előfordulása az atmoszférában  182
Radioaktív izotópok a hidroszférában  186
Radioaktív izotópok a pedoszférában (talajban)  188
Radioaktív izotópok a növényekben  190
Radioaktív izotópok az állati szervezetekben és testszövetekben  192
A radioaktív izotópok az épített környezetben (épületekben)  194
A radioaktivitás káros hatásai az emberi szervezetre  194
Az emberi szervezet sugár terhelése  194
A sugárterhelés hatása az emberi szervezetre  198

Hulladékgazdálkodás  202
A hulladékok környezeti hatása  202
A talaj, a talajvíz és a felszíni vizek szennyeződése  202
A levegő szennyeződése  203
Fertőzésveszély  203
A rovarok és rágcsálók elterjedése  203
A környezet elszennyeződésének esztétikai jelentősége  204
A hulladékok és a természeti erőforrások  204
A hulladékgazdálkodás szükségessége  204
A hulladékok fogalma, csoportosítása  205
A hulladékok fogalma  205
A hulladékok csoportosítása  206
Eredet szerint  207
Halmazállapot alapján  207
Környezeti hatás szerint  208
A hulladékok kezelési osztályba sorolása  208
A hulladékok jellemzői (mennyiség, minőség)  209
A települési szilárd hulladék  209
Kémiai jellemzők  212
Biológiai jellemzők  213
Termelési hulladékok  213

Kérdések  217
Felhasznált és ajánlott irodalom  220vissza