borító

332 G 47
Glatz Ferenc:
Új vidékpolitika
Budapest : MTA Társadalomkutató Központ, 2008. 270 p., ill.
ISBN 978-963-508-572-9
TARTALOM

Új vidékpolitika indítása. Előszó 11

I. A vidéki Magyarország jövője. Vitaanyag  15

A) HELYÜNK A VILÁGBAN, EURÓPÁBAN  15

1. Az új ipari-technikai forradalom és a vidék  16
a) Az élelmiszer-termelés átalakulása  17
b) Társadalmi átrendeződés  20
c) A vidéki ember életfeltételeinek javulása  21

2. Ember és természet viszonyának újragondolása és a vidék  23
a) Gaia-szemlélet, környezetvédelem, környezetgazdálkodás  24
b) A vidék: a megújuló energiahordozók termelésének színtere  25
c) Kömyezetgondos politika, közgondolkodás  26
d) A mezőgazdálkodás felértékelődése, átalakulása  27

3. Az európai integráció  27
a) Nemzetállami adófizetői közösség  32
b) A vidék felértékelődése  33
c) Az unió keleti kiterjesztése  33
d) Az európai vidék nem azonos a mezőgazdálkodással  35
e) A vidék a természeti és a kulturális diverzitás színtere  36
f) A magyar vidék: vesztesből győztes?  38
g) A kelet-közép-európai vidék közös érdekei az EU-ban  41

4. A vidék érdekképviselete a politikában, a modernizáció új értelmezése 42

B) A VIDÉK KÖZHASZNA MAGYARORSZÁGON  45

1. A magyar állam földrajzi elhelyezkedése  45
a) Nyitottság minden irányban, közvetítő szerep  46
b) Éghajlat, talaj- és vízgazdálkodási adottságok  47
c) A kelet-közép-európai szomszédságpolitika kényszere  48

2. A magyar vidék elmaradásának okairól  49
a) Első ok: a kínálkozó kedvező mezőgazdálkodási feltételek  49
b) Második ok: a földtulajdon rossz szerkezete  50
c) Harmadik ok: a trianoni békeszerződés okozta területi átrendezés (1920)  52
d) Negyedik ok: a vidék társadalompolitika sújtotta terület  53

3. Biológiai és kulturális diverzitás, határokon túli magyarság 55
a) A biológiai diverzitás megőrzése  55
b) A "kulturális diverzitás" kiteljesedése  55
c) A határokon túli magyarságról  56

4. A vidék fogalmáról Magyarországon és Európában  57

5. Átalakuló településszerkezet  60
a) Nem konzerválni, de szabályozni  60
b) A vidékpolitika a politizálás új formája  62
c) A lakosság "önmegoldó" képessége  64

6. Hosszú távú és komplex vidékpolitika  65
a) Politikai konszenzus hosszú távra  65
b) Tárcaközi vidékpolitika  66

C) TEMATIKAI, CSELEKVÉSI ÉS ÜTEMEZÉSI TERV  67
a) Intézményrendszer, finanszírozás  67
b) Foglalkoztatás és munkahelyteremtés  67
c) Táj- és környezetgazdálkodás  67
d) Infrastruktúra, elérhetőség, közlekedés  68
e) Vidéki társadalom  68
f) Önkormányzatiság, önszerveződés  68

II. A Párbeszéd indulása. Naplójegyzetek  69
Álmosd - Arló - Debrecen - Dunaszeg - Győr - Hajdúböszörmény - Kazár - Mernye - Mezőhegyes - Miskolc - Mórahalom - Murga - Nyírbátor - Nyírlugos - Pécs - Szeged - Szendrőlád - Tét

III. Cselekvési programjavaslat. (A vidék átalakulásának segítése) 161

I. VIDÉKPOLITIKA 161
l. A vidék az országért - 2. A vidék közhasznáról - 3. Az állami vidékpolitika szükségességéről - 4. A vidék érdekeinek képviselete a politikában - 5. Hosszú távú politikai program - 6. A vidék fogalma - 7. A "vidék" emancipálódása - 8. Lakóhelytől független esélyegyenlőség - 9. A természeti környezet karbantartói - 10. Tizenöt éves program - 11. "Vidékpolitika" és "vidékfejlesztés" - 12. Kistérségi szintű fejlesztési tervek - 13. A vidék tagoltságáról és a vidékpolitika decentralizáltságáról. Földrajzi, szociális, településszerkezeti tagoltság - 14. A regionális kutatási és képzőközpontok szerepéről - 15. A nagy regionális programokról - 16. Állandó korrekcióra képesség - 17. A politizálás új típusa: civilek, politikusok - 18. Regionális hatástanulmányok - 19. Nemzeti Vidékpolitikai Tanács - 20. Nemzeti Vidékpolitikai Cselekvési Program

II. TELEPÜLÉSHÁLÓZAT  168
21. A településhálózat folytonos változásáról - 22. A városi és a vidéki élet mint élőhely, épített környezet - 23. A vidéki élet modernizációs stratégiája - 24. Egészségtudatosabb életszemlélet. Az egészség felértékelődése? - 25. A vidéki betelepülés ösztönzése - 26. A közpénzek elosztása főváros és vidék között - 27. A decentralizáció elve - 28. A határvidékek új, európai funkciója - 29. Kapcsolattartás a határokon túli magyarsággal - 30. Határokon átnyúló közösségi kezdeményezések - 31. Út a Balkánhoz - 32. A Leader-program - 33. Vidék, az öregek lakhelye - 34. Város és vidék ellenérdekeinek ("urbánus"-"népies" ellentét) felszámolása - 35. Vidék és város vonzáskörzete - 36. Falvak - 37. Tanyák - 38. Vidéki tudásközpontok, egyetemek - 39. Kötődés a helyi hagyományokhoz: Magyarország leírása - 40. A vidék folyóirata, televízió- és rádióműsor

III. A VIDÉKPOLITIKA KÖZ- ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZMÉNYEI  174
41. Új vidéki polgártípus, új önkormányzatiság - 42. Kisebb köz- és szakigazgatási, nagyobb szociális, kulturális, természetgazdálkodási adminisztrációt - 43. A végrehajtóhatalom-túlsúlyos történelmi hagyomány felszámolása - 44. Közigazgatásireformot - 45. Önkormányzati törvény -46. Önkormányzatiság, autonómia erősítése kontra szétaprózottság - 47. Testület, de nem hivatal - 48. A kistérségi társulások: a "járás" - 49. A régiók lehetségesfunkciói - 50. Az alap: a szükségletek elérhetősége - 51. A szakigazgatás átláthatósága - 52. A vidékpolitika helye a kormányzati adminisztrációban - 53. A jövő: elektronikus igazgatás

IV. FINANSZÍROZÁS  178
54. A "közhaszon"fogalmának bevezetése és következményei - 55. A vidékpolitika (vidékfejlesztés) finanszírozásának forrásai - 56. "Alap-", "feladat-" és "fejlesztésfinanszírozás" - 57. Európai uniós nemzetállami források - 58. Képesség az uniós pénzek elnyerésére - 59. Az állami költségvetés áttekinthetősége - 60. A vidék önfenntartó képessége: vállalkozássegítés - 61. Költségvetés és magántőke - 62. Az iparűzési adó - 63. A vidéki térségek értelmiségének pótlékolt finanszírozása

V. GAZDÁLKODÁS A VIDÉKEN  180
64. A vidéki gazdálkodás általános nehézségeiről a mai Magyarországon - 65. A munka világának átalakulása

A) Táj- és környezetgazdálkodás  182
66. Biodiverzitás - 67. Éghajlatváltozás - 68. Kölcsönhatás természeti és emberi környezet között - 69. Cél: az ország területének fedettsége emberi településsel - 70. A környezetvédelem depolitízálása, a szakszerűség erősítése -71. Természet-egészségügy - 72. A természeti környezet egészségének ára - 73. Helyi feladatok, jogosítványok, eszközök - 74. Regionális ökológiai monitoringrendszer - 75. Élelemtermelés és táj gazdálkodás szembeállításának felszámolása - 76. Természeti tájegység kontra igazgatási adminisztráció - 77. Nemzeti parkok - 78. A Natura 2000 hálózat - 79. Országos Környezetvédelmi Tanács - 80. Ökológiai kutatás-oktatás intézményeinek fejlesztése - 81. A nagy területfejlesztési programok - 82. A Kárpát-medence talajtani térképe - 83. A Kárpát-medence legnagyobb természeti kincse: a víz - 84. Hévizeinkről - 85. Az erdő: a talajregenerálódás, éghajlat-egyensúlyozás eszköze, egészségprogramunk színhelye - 86. A vad: egészséges táplálék és biodiverzitás - 87. Viták türelemmel és az ésszerűség határai között

B) Mezőgazdálkodás (élelemtermelés, bioenergia, kertészet)  188
88. Az élelemtermelés közhaszna - 89. A mezőgazdálkodás: gazdálkodás a természeti környezettel - 90. Magyarország egyedülálló adottságai - 91. Élelemtermelés: a természetvédelem leghatékonyabb formája - 92. Az Európai Unió alapelveinek megismertetése - 93. A termékszerkezet-váltás alapelvei - 94. Erdő-, vad-, víz- és halgazdálkodás előnyben - 95. Hungarikumok - 96. Halgazdálkodás - 97. Verseny az Európai Unióban, a piacszerzés, a magyar érdekek segítése - 98. Deformitások a földbirtokszerkezetben - 99. "Szociális mezőgazdálkodás." Őstermelők, kisvállalkozás - 100. Szigorú élelmiszerminőség-védelmet - 101. A szövetkezés jövője, új szövetkezeti törvényt - 102. A szolgáltatások adminisztrációjának egyszerűsítése - 103. A kertészet növekvő jelentőségéről - 104. A szakképzés stratégiája - 105. Növény- és állategészségügy rekonstrukciója

C) Ipar és szolgáltatás  195
106. Újraiparosítás, zöldmezős beruházások - 107. Élelmiszer-feldolgozó, raktározó ipar - 108. A vidék: megújuló energiaforrások tere - 109. Az energia-ipar-szolgáltatás helyi tartalékai - 110. A természetes alapanyagokra épülő ipar - 111. A kisipar vidéken - 112. A természetes alapanyagú tárgyi kultúra, kézművesipar - 113. Kisvállalkozók, természetgyógyászat

D) Üdülés, turizmus  197
114. A falusi turizmus foglalkoztatáspolitikailehetőségei - 115. Természeti és kulturális értékek őrzője, közvetítője - 116. Az igényesség fokozása, ösztönzése: szolgáltatásmegbízhatóság - 117. A falusi turizmus intézményei - 118. Táj-, falumúzeumok, emlékhelyek - 119. A lokális kulturális rendezvények erősítése - 120. A "második lakás" - 121. Jogszabályok - 122. Falustratégiák - 123. Tájkertek, rezervátumok - 124. Hévíz és vadászati turizmus - 125. Vadászati turizmus - 126. Horgászturizmus - 127. Gyógyvízturizmus - 128. Magatartásváltás

VI. ELÉRHETŐSÉG ÉS MŰSZAKI-TECHNIKAI FELSZERELTSÉG (INFRASTRUKTÚRA) 201
129. Pontos állami, községi feladatvállalás - 130. Út-, infrastruktúra-térkép, 2007-2013 - 131. Közlekedésstratégiák és ágazati lebontásuk - 132. Autópályák és ráhordóutak, vasútvonalak - 133. A tömegközlekedés romlásának megállítása - 134. Országos hajózási stratégia szüksége - 135. Helyi csatornázás, hulladékfeldolgozás - 136. Ivóvíz - 137. Infrastruktúra-minimum megállapítása - 138. A szélessávú internet, az E-program

VII. OKTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉS, KÖZEGÉSZSÉGÜGY, HITÉLET  204
139. Iskola és egyház - 140. Vidéki oktatásfejlesztési terv - 141. Az egyházszervezet vidékfejlesztési terve - 142. Értelmiségi jelenlét a településen - 143. A gyermeknevelés intézményeinek biztosítása a kistelepülésen - 144. Régió: felsőoktatás, kórház, színház - 145. Kistelepülések közalkalmazottainak pótléka - 146. A helyi iskola: kulturális központ, agora - 147. Szabadidő, szórakozás, sport - 148. A teleházak növekvő szerepe - 149. Gyógyítás és megelőzés: a vidék felértékelődése - 150. A betegellátás regionális szintjei - 151. Mentőszolgálat - 152. Gyógyszerellátás - 153. Vidéki szakorvosok életkörülmény-javítása

VIII. TÁRSADALOM  208
154. A feltartóztathatatlan, de befolyásolható társadalmi átalakulásokról - 155. A vidéki társadalom hite vesztése - 156. A szociális és kulturális gettósodás megakadályozása - 157. Az új helyzet kínálta lehetőségek és követelmények felismerését segíteni - 158. A vidéki társadalom kutatása - 159. A településkép változásáról - 160. Középosztály erősítése, az önpusztító politika megállítása - 161. Fiatalok vonzása vidékre - 162. Idős emberek vidéken - 163. A munkaalkalom-szervezés intézményei - 164. A településfüggő szegénység: "tisztes szegénység"programja - 165. A család átalakulása - 166. A restség, ellustulás veszélye - 167. Iskolarendszer és helyi társadalom - 168. Romák és nem romák együttélése, konfliktusaik - 169. Regionális romaprogramok kidolgozása - 170. Roma munkanélküliség és "hagyományos" szakmák - 171. Romák és nem romák szembesítése egymással, önmagukkal - 172. A roma kultúra össznemzeti értékeit átmenteni - 173. Etnikai, szokásrendi, szociális asszimiláció?

IX. ÖNSZERVEZŐDÉS, TÁRSADALMI ÖNMEGOLDÓ KÉPESSÉG  218
174. Emberekkel az emberekért - 175. A helyi közösségek önmegoldó képessége - 176. A vidéki érintkezési kultúra átalakulása - 177. Önkormányzat és önszerveződések - 178. Normatív finanszírozás a civil szervezetek részére - 179. A "faluparlamentek", a Leader-programok - 180. Párbeszéd a helyi, a regionális és országos fórumok között - 181. A kistérségi szint erősítése - 182. A kisközösségi kapcsolatrendszerek megtartó ereje

IV. Függelék. A Párbeszéd a vidékért mozgalom dokumentumai(2005. március 4-november 7.)  223
A Párbeszéd-mozgalom története  225
1. 2005. március 4. - Párbeszéd a vidékért  229
2. 2005. március 11., 13. - A "Párbeszéd a vidékért" Programtanácsának tagjai  230
3. 2005. március 24. - A "Párbeszéd a vidékért" céljai  231
4. 2005. április 25. - A "Párbeszéd a vidékért" program munkacsoportjainak vitaanyaga  233
5. 2005. június 27. - Összefogás a vidékért  243
6. 2005. június 29. - "Emberekén az emberekkel". A politizálás új formája  248
7. 2005. november 7. - Javaslat a kormány rövid távú vidékpolitikai cselekvési programjára és a Nemzeti Vidékpolitikai és Vidékfejlesztési Bizottság létrehozására  252

V. Bibliográfia  255

I. Önálló kötetek - II. Tanulmányok, cikkek - III. Európai agrár- és vidékfejlesztési dokumentumok, jogszabályok (internetes források)vissza