borító

502.3 B 39
Bartók Katalin:
Az élő természet védelme. A biodiverzitás védelme Romániában
Kolozsvár : Ábel K., 2006. 170 p., [9] t.fol., ill. + 1 térk.
ISBN 973-7741-80-3
TARTALOM

BEVEZETÉS  3

1. TERMÉSZETVÉDELEM  5
l. l. A természetvédelem fogalma, tárgyköre, feladata, segédtudományai és a környezetvédelemhez való viszonya  5
1.2. A természetvédelem és a környezetvédelem kapcsolata  6
l .3. Régi és új ökológiai paradigma szerinti természetvédelem  9
1.4. A természetvédelem alapelvei  10
1.5. A természetmegőrzés módjai: passzív és aktív természetvédelem  11
1.6. A természetvédelem tárgyai, természetvédelmi értékek  12
1.7. Természetvédelmi stratégiák és prioritások  12

2. A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (BIODIVERZITÁS)  13
2.1. Meghatározás  13
2.2. A biodiverzitást fenyegető tényezők  14
2.2.1. Kihalás  14
2.2.2. Kihalással veszélyeztetettség  19
2.2.2.1. Vörös Könyvek, Kék Listák  20
2.2.2.2. Természetvédelmi kategóriák  21
2.2.2.3. Romániai Vörös Könyv és Vörös Listák  23
A. Állatfajokra vonatkozó Vörös Listák és Vörös Könyv  23
B. Növényfajokra vonatkozó Vörös Listák  24
a) Virágos Növények Vörös Listája  24
b) Nagygombák Vörös Listája  25
c) Mohák Vörös Listája  25
C. A Duna-delta Bioszféra-rezervátum növény és állatfajainak Vörös Listája (2000)  25
D. Fekete Listák - invazív és potenciálisan invazív növények Romániában  26
2.2.3. Az élőhelyek pusztulása, fragmentációja és leromlása  27
2.2.3.1. Az élőhelyek pusztulása  27
2.2.3.2. Élőhely-fragmentáció  29
2.2.3.3. Élőhelyfoltok alakja  29
2.2.3.4. Élőhelyek állapotának leromlása  30
2.2.4. A globális klímaváltozás hatása a biodiverzitásra  31
2.2.5. Túlzott hasznosítás, idegenhonos fajok és a GMO-k hatása a biodiverzitásra  32
2.2.6. A betegségek mint veszélyeztető tényezők  37
2.3. A biodiverzitás szintjei  37
2.3.1. Genetikai diverzitás  38
2.3.2. Taxondiverzitás  39
2.3.3. Ökológiai diverzitás  41
2.4. A biodiverzitás mérése, biodiverzitás-indexek  42
2.4.1. "Néhány biodiverzitás-index (Vida, 1995)  42
2.5. A biodiverzitás értéke  42
2.6. A biodiverzitás megoszlása  44
2.6.1. Miért nagy a trópusok diverzitása?  44
2.6.2. A fajgazdagság változása napjainkban  46
2.6.2.1. A trópusi erdötípusok diverzitása  46
2.7. Kulcsfajok szerepe a biodiverzitás védelmében  47
2.8. A biodiverzitás és a termelékenység (produktivitás) kapcsolata  48

3. A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MONITOROZÁSA  49
3.1. A biodiverzitás monitorozásának fogalma és prioritásai  49
3.1.1. Trendmonitorozás  49
3.1.2. Hipotézistesztelö monitorozás  50
3.2. Biodiverzitást monitorozó rendszerek Európában  50

4. A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG JELENTŐSÉGE A MEZŐGAZDASÁGBAN  54
4.1. A vadon élő növényfajok jelentősége  54
4.2. Alkalmazkodó mezőgazdaság  55
4.3. A mezőgazdasággal és a természetvédelemmel kapcsolatos új irányzatok az EU-ban  55
4.4. Vadon élő állatfajok fennmaradásának lehetőségei mezőgazdaságikörnyezetben  57
4.5. Biológiai konzerváció és diverzifikáció a romániai mezőgazdasági ökoszisztémákban  58

5. AZ ERDŐK BIODIVERZITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE  59
5.1. Az erdők biológiai értékelése  59
5.2. Az erdőgazdálkodás hatása az erdők természetes sokféleségére  60
5.2.1. Az erdőgazdálkodás hatása a genetikai diverzitásra  61
5.2.2. Az öreg fák szerepe az erdőben  61
5.2.3. Az öreg erdők jellemzői  61
5.2.4. A fafaj összetétel változása  62
5.2.5. A vágásos gazdálkodási mód hatása  62
5.2.6. A nagy irtások következményei  62
5.2.7. Tájszintű sokféleség  62
5.3. A Föld erdővagyona  63
5.4. A romániai erdők helyzete  63
5.5. Az állatvilág változása az erdőgazdálkodás következtében  65
5.6. Az erdő biodiverzitásának megőrzése  66
5.7. Európai együttműködés az erdőrezervátumok kutatásában  67

6. ORGANIZÁCIÓS SZINTEK A TERMÉSZETVÉDELEMBEN  69
6.1. Faj- és populációszintű természetvédelem  69
6.1.1. Endemikus (bennszülött) növényfajok Romániában  70
6.1.2. Reliktum- (maradvány-) fajok Romániában  70
6.1.3. Endemikus állatfajok Romániában  71
6.1.4. Populációszintű természetvédelem  72
6.1.5. Ritka és veszélyeztetett fajok védelme  74
6.1.5.1. Területen belüli (in situ) védelem  74
6.1.5.2. Új populációk létrehozása  74
6.1.5.3. Területen kívüli (ex situ) védelem  76
6.2. Közösségszintű természetvédelem  79

7. BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK  81
7.1. Biológiai sokféleség és természetvédelmi stratégiák a Kárpát-medencében (Varga Zoltán nyomán)  81
7.1.1. A Kárpát-medence biodiverzitása  81
7.1.2. Természetvédelmi stratégiák és prioritások  86
7.2. A biológiai sokféleség és a védelmére kidolgozott stratégiák Romániában  88
7.2.1. Románia fajdiverzitása  88
7.2.2. Románia genetikai diverzitása  89
7.2.3. Antropogén hatások következményei a tájra  90
7.2.4. Gazdasági jelentőségű fajok  90
7.2.5. Ökoszisztémák változatossága  90
7.2.6. Románia védett területeinek sokfélesége  90
7.2.7. A romániai élőhelyek sokfélesége  91
7.2.8. Román nemzeti Bioplatform projekt  92
7.2.9. Biodiverzitás-adatbankok  93

8. A FÖLD VÉDETT TERÜLETEI  94
8.1. Az IUCN osztályozási rendszere  94
8.2. Románia védett területei  97
8.2.1. Tudományos rezervátumok (rezervaţii ştiinţifice)  97
8.2.2. Nemzeti parkok (parcuri naţionale)  98
8.2.2.1. Románia nemzeti parkjai  98
Békás-szoros-Hagymás Nemzeti park (Hargita és Neamţ megyében)  98
Beuşniţa-Néra-szurdok Nemzeti Park (Krassó-Szörény megye)  99
Cozia Nemzeti Park (Vâlcea megye)  99
Csalhó Nemzeti Park (Neamţ megye)  100
Domogled-Csema völgye Nemzeti Park (Krassó-Szörény, Mehedinţ és Gorj megyében)  100
Kelemen-havasok Nemzeti Park (Beszterce-Naszód, Hargita, Maros és Suceava megyében)  101
Királykő Nemzeti Park (Argeş és Brassó megyében)  102
Măcin-hegység Nemzeti Park (Tulcea megye)  103
Radnai-havasok Nemzeti Park (Beszterce-Naszód, Máramaros és Suceava megyében)  104
Retyezát Nemzeti Park (legnagyobb része Hunyad megyében, kis része Krassó-Szörény és Górj megyében)  104
Szemenik-Karas-szurdok Nemzeti Park (Krassó-Szörény megye)  106
8.2.2.2. Román-Magyar Nemzeti Park létrehozásának kezdeményezése  107
8.2.3. Természeti emlékek (monumente ale naturii)  108
8.2.4. Természetvédelmi rezervátumok (rezervaţii naturale)  109
8.2.5. Tájvédelmi körzetek (parcuri naturale)  110
8.2.6. Bioszféra-rezervátumok  111
Román-Ukrán Bioszféra-rezervátum kezdeményezése  112
8.2.7. Ramsari területek  112
8.2.8. Világörökség  113
8.2.9. Különleges védelem alatt álló területek (arii speciale de conservare)  114
8.2.10. Különleges madárvédelmi területek (arii de protecţie specială avifaunistică)  114

9. TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉKELÉS, VÉDETT TERÜLETEK LÉTREHOZÁSA  115
9.1. Természetvédelmi értékelés  115
9.2. Védett területek létrehozása  117

10. VÉDETT TERÜLETEK FENNTARTÁSA - TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSEK  120
10.1. Passzív kezelés (be nem avatkozás)  120
10.2. Aktív kezelés  120
10.3. Természetvédelmi kezelési tervek  122
10.4. Jellegzetes élőhelyek természetvédelmi kezelési módszerei  124
10.4.1. Gyepek, rétek, bokros területek kezelési módszerei  124
10.4.2. Vizes területek természetvédelmi kezelésének módszerei  125
10.4.2.1. A Duna-delta Bioszféra-rezervátumban levő Babina és Cernovka szigetköz ökológiai rekonstrukciója  127
10.4.3. Fás területek és erdők természetvédelmi kezelése  127

11. TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK, SZERVEZETEK, TÖRVÉNYEK  131
11.1. Nemzetközi természetvédelmi jog  131
11.2. Nemzetközi szerződések  132
11.2.1. Regionális nemzetközi szerződések  132
11.2.2. Szektoriális egyezmények  132
11.2.3. Általános egyezmények  134
11.3. Természetvédelem az Európai Unióban  134
11.3.1.NATURA 2000  135
11.3.1.1. Románia lokális és regionális kötelezettségei a NATURA 2000 hálózatban  137
11.3.1.2. A NATURA 2000 hálózat jelenlegi helyzete Romániában  137
11.3.2. A NATURA 2000 hálózathoz kapcsolódó egyéb természetvédelmi programok  138
11.3.3. Európai ökológiai hálózatok kapcsolata  138
11.3.4. Az EU közös agrárpolitikája (CAP) és a környezetileg érzékeny területek rendszere (ESA)  140
11.3.5. Nemzetközi természetvédelmi szervezetek, bizottságok és testületek  142
11.4. Romániai természetvédelmi törvények  143

12. A TERMÉSZETVÉDELEM TÖRTÉNETE ÉS MEGSZERVEZÉSE ROMÁNIÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ERDÉLYRE  145

TÁRGYMUTATÓ  154

IRODALOMJEGYZÉK  159

SZÍNES ÁBRÁK JEGYZÉKE  169

SZÍNES ÁBRÁK  171vissza