borító

551.4 G 15
Gábris Gyula:
Földfelszín és éghajlat. A felszínalaktan összegzése
[Budapest] : ELTE Eötvös K., 2007. 225 p. ill.
ISBN 963-463-870-8
TARTALOM

BEVEZETÉS   9

1. GEOMORFOLÓGIAI SZINTÉZIS
1.1 Előzmények   11
1.2 Az éghajlat szerepe a felszínalakulásban   15
1.21 A szelektív denudáció változatai   15
1.22 Az éghajlat szerepe a lejtőalakulásban   16
1.23 Az éghajlati felszínformák kérdése   16
1.3 A klimatikus geomorfológia általános elemei   17
1.31 Az éghajlat hatása   17
1.311 Az éghajlat közvetlen hatása   17
1.312 Az éghajlat közvetett hatása   18
1.32 A morfoklimatikus tartományok kijelölése   19
1.321 Geomorfológiai kritériumok   19
1.322 Bioklimatikus kritériumok   20
1.33 A Föld morfoklimatikus tartományai   20
1.331 Glaciális tartomány   21
1.332 Periglaciális tartomány   22
1.333 Mérsékelt övezeti folyóvízi-eróziós tartomány   23
1.334 Szubtrópusi (mediterrán és monszun) átmeneti jellegű tartomány   23
1.335 Pusztai tartomány   24
1.336 Sivatagi tartomány   25
1.337 Trópusi váltakozóan nedves-száraz tartomány   26
1.338 Trópusi állandóan nedves-forró tartomány   27
1.34 Három kiemelkedő jelentőségű tartomány   27
1.35 A felszín anyagának előkészítése a lepusztulásra   28
1.351 Aprózódás   29
1.352 Mállás   31
1.353 Az aprózódás-mállás kőzettani f eltételei   31
1.354 Az aprózódás-mállás éghajlati f eltételei   32
1.355 Az aprózódás-mállás övezetes rendje   33
1.36 Néhány fontosabb felszínalakító külső erő és az éghajlat   37
1.361 A lejtős tömegmozgások   37
1.362 A folyóvízi erózió   38
1.363 A szél munkája, a defláció   41
1.4 A geomorfológia új koncepciója: a küszöbérték gondolata   42
Irodalom   48

2. NEDVES TRÓPUSI TERÜLETEK FELSZÍNALAKULÁSA
2.1 Nedves trópusi környezet 51
2.11 Meghatározás - típusok - határok   51
2.12 Éghajlati jellemzők és hatásaik   52
2.121 Hőmérséklet   53
2.122 Nedvesség   55
2.123 Evapotranspiráció   58
2.13 Az éghajlati elemek és a felszínalakító folyamatok   58
2.14 Növényzet   59
2.2 Mállás  62
2.21 Hidrolízis   62
2.22 Oxidáció-redukció   65
2.23 Komplexképződés   66
2.3 Aprózódás    66
2.4 Lejtős tömegmozgások   66
2.41 Lejtőkúszás (creep)   67
2.42 Csuszamlások   68
2.43 A felszín süppedése   68
2.5 Vízerózió   69
2.51 A felszín lemosása   69
2.52 A folyók munkája   70
2.6 Trópusi elegyengetett felszínek (tönkfelszín)   73
2.7 Szigethegyek   76
2.8 Duricrust   78
2.81 A vaskéreg kialakulása   78
2.811 Az "alacsony felszín" elmélet   79
2.812 A "magas felszín" elmélet   80
2.82 A kérgek morfológiája   80
Irodalom   82

3. A SZÁRAZ TERÜLETEK FELSZÍNALAKTANA
3.1 A sivatagi környezet fő tulajdonságai   85
3.2 A szárazság morfoklimatikus tényezői   85
3.21 Litológiai tényező   86
3.21 l Edafikus sivatagok   86
3.212 Kedvezőbb vízgazdálkodási körülmények   86
3.22 Éghajlati tényezők   88
3.221 Csapadék   88
3.222 Légnedvesség, kondenzációs vizek   92
3.223 Párolgás   92
3.224 Járulékos éghajlati elemek   93
3.3 A száraz területek lehatárolása és beosztása   95
3.31 Csapadékra és hőmérsékletre alapozott formulák   95
3.32 Párolgásra alapozott formulák   96
3.33 A száraz területek tipizálására szolgáló UNESCO rendszer   97
3.4 Kőzetelőkészítés száraz területeken   99
3.41 Aprózódás   99
3.411 Inszolációs aprózódás   100
3.412 Sóaprózódás   103
3.413 Térfogatváltozás víz hatására   104
3.414 Fagyaprózódás   105
3.42 Mállás   106
3.421 Sivatagi máz   106
3.422 Kéregtípusok   107
3.4221 Vasas kéreg   107
3.4222 Szilíciumos kéreg   107
3.4223 Meszes kéreg   107
3.5 A szél szerepe a sivatagi felszínalakulásban   109
3.51 A homoksivatagok keletkezése és elterjedése   109
3.52 Sivatagi homokformák kialakulásáról   112
3.521 Homokfodor   113
3.522 Barkán   114
3.523 Hosszanti dűne   116
3.524 Keresztdűne   117
3.525 Csillagdűne   117
3.526 Kényszerformák   118
3.53 A homoksivatagok szerkezettípusai   119
3.54 Deflációs területek   120
3.541 Maradéktakaró   120
3.5411 Sziklasivatag   120
3.5412 Kavicssivatag   121
3.542 Deflációs tanúhegy   121
3.6 A folyóvíz felszínalakító szerepe   122
3.61 A folyók szakaszos működése   122
3.62 A vádik felszínalakító munkája   126
3.63 Sós-agyagos sivatagok   127
3.631 Szebkha és sott   128
3.632 Kevir és takir   129
3.64 Hegylábfelszín   129
3.65 Szigethegy, pediplén   133
Irodalom   134

4. PERIGLACIÁLIS KÖRNYEZET FELSZÍNALAKULÁSA
4.1 Bevezetés   137
4.11 A periglaciális szó jelentése   137
4.12 A periglaciális környezet kiterjedése   138
4.13 A periglaciális kutatások jelentősége   140
4.2 Periglaciális éghajlat   141
4.21 Klíma-befolyásoló tényezők   141
4.211 A földrajzi szélesség és a tengerszintfeletti magasság   142
4.212 A tengertől való távolság   143
4.213 A növénytakaró   143
4.214 A hótakaró   143
4.22 Fő periglaciális éghajlattípusok   145
4.221 Poláris tundra éghajlat   146
4.222 Hideg tajga éghajlat   147
4.223 Kis hőmérséklet-ingadozású hideg éghajlat   149
4.224 Magashegységi hideg éghajlat   149
4.3 Morfogenetikai adottságok   151
4.31 A fagyott föld   151
4.311 Évszakosán fagyott föld   151
4.312 Állandóan fagyott föld   152
4.313 Az örökfagy eredete és kora   156
4.32 A felszínalatti jég   157
4.321 "ín situ" megfagyott víz   158
4.322 Szegregációs jég   158
4.323 A fagyék jege   159
4.324 Injekciós jég   161
4.325 Eltemetett jég   163
4.33 Jég a felszínen   164
4.331 A jégtűk (pipkrakes)   164
4.332 A rájegesedés (nálegy)   164
4.4 Fagyaprózódás   165
4.41 A kőzetben levő víz mennyisége   165
4.42 A kőzet típusa, szerkezete és összetétele   166
4.43 A fagy erőssége, hosszúsága, gyakorisága és hevessége   167
4.44 A kőzet porozitása   167
4.5 Periglaciális formák tulajdonságai a különböző jégfajták függvényében   168
4.51 Az injekciós jéghez kapcsolódó formák: pingók   169
4.52 A szegregációs jéghez kapcsolódó formák és folyamatok   170
4.521 Palsa   170
4.522 A fagy emelő hatása   171
4.523 Deformációk laza kőzetekben   173
4.524 Térfogatváltozás fagyás-olvadás hatására   173
4.525 Termokarsztos jelenségek   173
4.53 Jégékhez illetve a talaj termikus összehúzódásához kapcsolódó formák   177
4.531 Poligonális jégékek   177
4.532 Elsődlegesen jéggel és homokkal kitöltött agyékek   179
4.533 Elsődlegesen kőzettörmelékkel kitöltött fagyékek   179
4.534 Jégékhez kapcsolódó termokarsztos jelenségek   180
4.6 Összetett (komplex) eredetű periglaciális formák és szerkezetek   180
4.61 A kriosztatikus nyomás formaképző szerepe   180
4.611 Krioturbáció   180
4.612 Tufur, bugur (hummocks)   183
4.613 Kőtörmelék-gyűrűk   183
4.62 Rendezett felszíni kőtörmelék   184
4.621 Kőpoligonok   184
4.622 Kősáncok, kőszalagok   185
4.623 A kőpoligonok és a kősáncok eredete   186
4.63 Szalagos lápok   188
4.7 Periglaciális lejtős tömegmozgások   188
4.71 Periglaciális lejtős folyamatok mozgásformái   189
4.711 Lavina   189
4.712 Latyakfolyás, hófolyás (slushflow)   189
4.713 Olvadékcsuszamlás (thaw slumping)   190
4.714 Fagyos talajfolyás (gelisolifluxion)   190
4.715 A fagyos talajszőnyeg kúszás   192
4.716 Gravitációs törmeléklejtő   192
4.717 Kőfolyás   194
4.72 A periglaciális lejtős tömegmozgások morfológiai eredményei   195
4.721 Krioplanáció   195
4.722 Periglaciális lépcsők   195
4.723 Sziklaár (sziklagleccser)   197
4.73 Különleges periglaciális lejtős üledékek   199
4.731 Kőtenger   199
4.732 Rétegzett lejtőtörmelék   199
4.8. Nivációs folyamatok és formák 200
4.81 Meghatározása, részfolyamatai   200
4.82 Nivációs fülke   200
4.83 Nivációs terasz   201
4.84 Grézes litées, éboulis ordonnés (rétegzett lejtőtörmelék)   203
4.9 A folyóvíz munkája periglaciális környezetben   204
4.91 A folyóvíz tevékenységének néhány sajátos vonása   205
4.911 A jégpáncél jelentősége   205
4.912 A lapos völgytalpak kérdése   205
4.913 Aszimmetrikus völgyek   206
4.914 Szárazvölgyek   207
4.92 A periglaciális folyók típusai   208
4.921 Folyamatos örökfagy területén kialakult folyótípusok  208
4.922 A szaggatott és szigetszerű örökfagy területek folyótípusai   210
4.923 Folyótípusok mély évszakos fagyvidékén   211
4.10 A szél munkája periglaciális környezetben   212
4.11 A periglaciális formák térbeli megoszlása   213
4.12 Szubperiglaciális övezet   216

Irodalom   219


vissza