borító

574 M 20
Majer József:
Bevezetés az ökológiába
Bp. ; Pécs : Dialóg Campus, 2004. 254 p., ill.
ISBN 963-9542-25-3

TARTALOM

Előszó  9

Mi tartozik az ökológiához és mi nem?  9
Hol az ökológia helye a természettudományokban?  9
A populáció belső törvényszerűségei  12
A populációk együttélési teltételei vizsgálata  13

Bevezetés és alapfogalmak  15

Az ökológia kialakulása  15
Az ökológia fogalma  19
Az ökológia tárgya  21
Az ökológia helye a biológiai tudományok rendszerében  22
Az ökológia központi hipotézise (CH)  24
A limitációs elv  25
Az általános indikáció elve  27
A komplementációs elv  28
A multiplurális környezeti elv  29

A populáció  33

A populáció fogalma  33
A biológiai populáció és jellemzői  33

A niche  37

A niche-fogalom kialakulása  37
A hutchinsoni niche-fogalom értelmezése  37
A topográfiai és topológiai tér  38
A niche-tengely, az exteriőr és enteriőrniche fogalma  41
A forrás hasznosítása és a niche-szélesség fogalma  41

A környezetés a tűrőképesség  45

A környezet és populáció kapcsolata  45
A tűrőképességgel kapcsolatos alapfogalmak  47
A környezeti tényezők kölcsönhatása  48
Fiziológiai és ökológiai környezeti igény  48
Az együttélő populációk  48
A populációk kölcsönhatásának kimutatása  48
A populációk kölcsönhatása  50
Niche-ek elkülönülése (szegregálódása)  53
Diffúz versengés  60
A kompetitív kizárás vizsgálata  61
Az együttélést még lehetővé tevő niche-átfedés  62
A niche-szélesség és -átfedés vizsgálata a gyakorlatban  64
A növények néhány niche-jellemzője  67
A populációk szabályozási mechanizmusai  68
Populációdinamikai modellek  69
A modell fogalma  69
Sztochasztikus és determinisztikus modellek  70
A visszacsatolási mechanizmusok szerepe  71
Elemi populációmodell  73
Az egyensúlyi létszámtól való eltérések hatása  77
Az időbeli késleltetés hatása a populáció stabilitására  79
A populációszabályozás és a legegyszerűbb általános populációmodell  84
Versengési folyamatok  84
Kooperációs folyamatok  86
Visszacsatolási mechanizmusok összehangolódása (integrációja)  87
Általános populációmodell  90
Az általános modell elemzése versengés dominálásakor  94
Az általános modell elemzése a kooperáció túlsúlya esetén  96
Populációk változó környezetben  98
A környezeti visszacsatolás  100
Komplex sűrűségfüggő változások  101

A populációk közötti kölcsönhatások  105

Kooperatív kölcsönhatások  105
Nemlineáris kölcsönhatások  108
Versengésből eredő kölcsönhatások  108
Gause kísérlete  109
A versengés elemzése az R - 0 növekedési síkon  111
Nemlineáris versengő kölcsönhatások  115
Versengés változó környezetben  117
Versengési stratégiák  119
A ragadozó és a zsákmány kölcsönhatása  121
Ragadozó és zsákmány kölcsönhatásának nemlineáris modelljei  124
A ragadozó funkcionális szerepe  127
A ragadozó funkcionális hatása a zsákmány egyedsűrűségére  129
A zsákmány- és a ragadozópopulációk közötti kölcsönhatás  130
Ragadozás változó környezetben  135
A ragadozó és a zsákmányállatok túlélési stratégiái  136
A parazitizmus (élősködés)  138
A gazda és a parazita viszonya  138
A Nicholson-Bailey-modell  139
A gazda és a parazitoid kapcsolata (Kozár, Jermy és Samu nyomán)  141
Térbeli kölcsönhatások  145
Az élőhelyek térbeli szerkezete és a gradáció  148
A járványok kitörése és összeomlása  149
Térbeli stabilitás  155
A korösszetétel hatása a populációk stabilitására  158
Túlélési programok  158
Termékenységi programok  161
A populációk hosszú távú stabilitásának vizsgálata kulcsfaktor-analízissel  163

Koevolúció  167

Rovar és növény koevolúciója  168
A nagytestű növényevők hatása  173
Növény és növényevő kölcsönhatásai  173
Koadaptációs rendszer  175

Diverzitás  177

A faj és az egyed diverzitásának elmélete  177
A fajdiverzitás modellje  178
A társulás fajdiverzitását meghatározó tényezők  182
A diverzitások felosztása Whittaker (1972) szerint  182
Eloszlásokon és valószínűségen alapuló diverzitások  183
Geometrikus eloszlás  183
Logaritmikus eloszlás  185
Lognormális eloszlás  187
A MacArthur-féle "töröttpálca"-eloszlás  188
Nem eloszlásokon alapuló diverzitásindexek  192
Simpson-Yul-féle index (D)  192
Shannon-Wiener-függvény (H)  193
Bétadiverzitás  194
A hasonlóság mérése  197
A diverzitáskülönbségeket előidéző tényezők  200
A diverzitásérték gyakorlati haszna  203

A fajegyensúly elmélete  205

Sziget-biogeográfiai alapelvek  205
A sziget-biogeográfia alapelvei  207
A benépesülést meghatározó alapvető tényezők  212

A metapopulációk  217

A metapopulációs modellek ismertebb típusai  218
Produkcióbiológiai alapfogalmak  221
Biológiai termelés  221
Produkcióbiológiai alapfogalmak  221
Elsődleges termelés - primer produkció  221
Másodlagos termelés - szekunder produkció  223
A termelési típusok összefüggése a szervezetek anyag- és energiaforgalmi típusaival (Dévai nyomán)  226
Trofikus struktárák  228
A trofikus szintek száma és az energia áramlása az ökoszisztémában  230
A primer produkció hatása a trofikus szintek mennyiségére  231
A számok piramisa  232
Kompartmentek  234
Komplexitás  236
A guildek  236

Az élőközösségek stabilitása  241

Mi stabilizálja az élőközösségeket?  241
Növény és növényevők közötti kölcsönhatások  246
A ragadozás stabilizáló hatása  248

Legfontosabb forrásmunkák és ajánlott művek  251


vissza