borító

502 R 54
Kóródi Mária (szerk.): Remény a fennmaradásra
[Budapest] : Kossuth, 2007. 287 p.
ISBN 978-963-09-5616-1
TARTALOM

SZERKESZTŐI ELŐSZÓ ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS   13

GLATZ FERENC: ÖKOLÓGIA: TUDOMÁNY, POLITIKA, ETIKA (ELŐSZÓ)   15

BEVEZETÉS   21

I. RÉSZ. KORTÖRTÉNET   23

KÓRÓDI MÁRIA (ÖSSZEÁLL.): ÖRÖKÖLT ÉS ÖRÖKBE HAGYANDÓ VILÁGUNK   25
A világegyetem és Naprendszerünk keletkezése   25
Az élettelen Földjellemzői   26
Az élő Föld   26
Az ember megjelenése   27
A mezőgazdasági forradalom   27
A fémek megmunkálása   28
A folyó menti kultúrák megjelenése   29
A kerék feltalálása,a városok kialakulása   29
A középkor - viszonylagos környezeti béke   30
Az ipari forradalom   30
Az ipari-technikai fejlődés felgyorsulása, népességrobbanás a 20.században   31
A globalizációs folyamat   32
A globalizációs robbanás   33
A gazdaság és politika újviszonya   33
A globalizáció és a környezet   34
A globalizáció mint eszme   35
A Föld eltartóképessége, a népességalakulás és következményei   36
A megújuló és a nem megújuló energiaforrások   37
A környezetszennyezés   37

ZÁGONI MIKLÓS: AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS   39
Alapfogalmak   39
Idő, időjárás, éghajlat   39
Éghajlati ingadozás, éghajlatváltozás   40
Az. éghajlatot vezérlő fő tényezők   40
Paleoklimatológia, jégkorszakok   40
Az emberiség lélekszáma   40
A légkör összetétele, emberi eredetű módosulása.   41
A légkör összetétele   41
Vízgőz   42
Szén-dioxid   43
Metán   44
Dinitrogén-oxid   44
Halogénezett ("fluorozott") szénhidrogének   45
Ózon   46
Aeroszolok   46
Tartózkodási idők   47
Az üvegházhatás   47
Az üvegházhatás felfedezése   47
Az üvegházhatás értelmezése   48
Az üvegházhatás növekedése   49
A globális felmelegedés   49
A globális felmelegedés jövője   50
A regionális hőmérsékletek jövője   50
Az éghajlati rendszer elemei   51
Az általános légkörzés   51
Az óceáni vízkörzés   52
Hó és jég (krioszféra)   53
Visszacsatolások, késleltetések   53
Klímaváltozás   54
Az éghajlati övek módosulása   54
A csapadékeloszlás változása   55
A szélsőségek növekedése   55

ARADI CSABA: AZ ÖKOLÓGIAI KUTATÁS FŐ IRÁNYAI ÉS A TERMÉSZETVÉDELEM 57
Az ökológia alapkérdései, kutatásainak fő irányai   57
Az ökológia rövid története és definíciója   58
Az ökológia helye a biológiai tudományok között   59
A bioszféra felépítése, szerveződési szintek   60
Térbeli és időbeli mintázatok   61
Életfeltételek: források és kényszerek   62
A környezet   62
A tűrőképesség   63
A környezet és a tűrőképesség viszonya, evolúciós háttere   63
A populációfogalma, definíciói   63
Populációdinamika   64
A populációnövekedés görbéje   64
A populációk időbeli és térbeli reprezentáltsága   65
A populációk méretét befolyásoló tényezők   66
A környezet eltartóképessége   67
A fajon belüli versengés   67
A természetes szelekció   68
A közösségek szerveződése és működése   69
A közösségek stabilitása   70
A közösségek térbeli és időbeli mintázatai   70
A zavarások szerepe a közösségek szerkezetének alakításában   71
Ökológia és természetvédelem   71
Ökológiai szabályozás   72
Tájléptékű folyamatok szabályozottsága   73
A változtatás szükségessége   73
A fenntarthatóság ökológiai alapjai   74
A fenntartható fejlődés ökológiai értelmezése   75
Az ökológiai lábnyom   75

II. RÉSZ. DIAGNÓZIS   77

LÁNG ISTVÁN: A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ALAPISMERETEI   79
Történeti visszatekintés   79
A hatvanas évek   79
Nemzetközi Biológiai Program   81
A hetvenes évek   82
Ember és Bioszféra Program   82
A Római Klub első jelentése: A növekedés határai   83
Stockholmi ENSZ-konferencia az emberi környezetről (1972)   83
Stockholmi Konferencia: Nyilatkozat az emberi környezetről   84
Stockholmi Konferencia: Nyilatkozat az irányelvekről   85
Stockholmi Konferencia: Akcióprogram javaslatok   85
Stockholmi Konferencia: Szervezeti intézkedések   85
A nyolcvanas évek   86
Környezet és Fejlődés Világbizottsága (Brundtland Bizottság, 1984-1987):   Közös Jövőnk   86
A kilencvenes évek   89
ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferenciája (Rio de Janeiro, 1992)   89
Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről
  90
Riói Konferencia: Feladatok a 21.századra 92
Riói Konferencia: Keretegyezmény az Éghajlatváltozásról 94
Riói Konferencia: Egyezmény a Biológiai Sokféleség (biodiverzitás) védelméről   95
A Kiotói Jegyzőkönyv
  96
A 21. század első évtizede   97
Az ENSZ Fenntartható Fejlődés Világtalálkozója (Johannesburg, 2002)   97
Johannesburgi Nyilatkozat a Fenntartható Fejlődésről
  98
Johannesburgi konferencia: Végrehajtási Terv   101
Johannesburgi konferencia: Ajánlások   101
A fenntartható fejlődés   102
A fenntartható fejlődés fogalmának kialakulása   102
A fenntartható fejlődés három alappillére   106
A fenntartható agrárgazdaság   108
Éghajlat   110
Talaj   110
Víz   111
Genetikai potenciál   111
A fenntarthatóság elvei az egyes gazdasági ágazatokban   111
Ipar   111
Településfejlesztés   112
Közlekedés   112
Turizmus   112

GYULAI IVÁN: A NEM FENNTARTHATÓ TÁRSADALOM HAJTÓERŐI   113
A rendszerszemlélet hiánya   113
Az analitikus ismeretek elsőbbsége a holisztikus látásmóddal szemben   114
A tudás elsőbbsége a bölcsességgel szemben, a technikai haladás és az erkölcsi fejlődés szétválása   114
Az oktatási rendszerek hiányossága   115
Az okok feltárása helyett az okozatok kezelése   116
Az integráltság hiánya, a szektorális megközelítés   117
A rendszerszemlélet hiánya és a társadalmi igazságtalanság   120
Kiegyensúlyozatlanságok a társadalomban   120
Az értékek kiegyensúlyozatlansága   121
Az érdekek kiegyensúlyozatlansága   122
A fejlesztések elsőbbsége a fejlődéssel szemben   124
A kölcsönös nagylelkűség lecserélése szolgáltatásokra   126
Értelmezési kényszer   128
A szubszidiaritás hiánya   129
A társadalmi igazságtalanság   129
A pénz, a pénztulajdon fölénye az áru, árutulajdonos felett   130
Egyenlőtlen hozzáférés a természeti erőforrásokhoz   130
A negatív externáliák társadalmi elfogadottsága  130
A megújuló és nem megújuló erőforrásokkal gazdálkodók esélyegyenlőtlensége   131
A természeti erőforrások kisajátításának lehetősége a tőkeallokáció által   137
Az információhoz való hozzáférés esélyének egyenlőtlensége   131
A rendszerszemlélet hiányának szerepe a környezet minőségének alakulásában   132
A környezetpolitika helytelen szemlélete   132
Környezeti átterhelések a környezetvédelem gyakorlatában   134
Esettanulmányok   135
Szennyvíztisztítás: a helyi problémák átterhelése a globális térre, az erőforrásokra   135
Biomassza: átterhelés az erőforrásokról a térre   136
Átterhelések a fejlett és a fejlődő világ között   138
A környezet állapotának lerontása   140
A nem fenntartható erőforrás-használat   141

KEREKES SÁNDOR: GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS   143
Növekedési igények és lehelőségek   143
A környezeti gondok forrása   144
Önkorlátozás etikai alapon   145
Természetvédelem és közgazdaságtan   148
A növény- és állatfajok eszmei értéke   151
Természeti tájat érintő gazdasági tevékenységek értékelése   153
A gazdaság működésének ellentmondásai   154
Gyenge és erős fenntarthatóság   154
Kuznetz növekedéselmélete és a fenntartható fejlődés   156
A kedvező kompromisszum, az ökohatékonyság növelése   159
Legitimitás, etika és társadalmi felelősség   161
Az EU-tagságot követő környezetpolitikai dilemmák   164

BÁNDI GYULA: JOGUNK A KÖRNYEZETHEZ   169
A szabályozás rövid története   169
A környezethez való jog   170
Az egészséges környezethez való jog   174
A biztonságos környezethez való jog   174
A zavartalan környezethez való jog   175
Az esztétikus környezethez való jog   175
A környezet egészsége   175
A hatályos környezetvédelmi törvény rendszeralkotó elemei   175
A környezetjog elvei   177
A tágabb értelemben vett környezetpolitika meghatározó elvei   177
A szakterületi elvek   178
A jogi alapelvek   178
Megelőzés, elővigyázatosság, helyreállítás   178
A harmonikus vagy fenntartható fejlődés, illetve az integráció elve   179
A tervszerűség elve   179
Az állam kötelezettség-és felelősségvállalása   181
A társadalmi részvétel   183
Az együttműködés elve   184
A felelősség vagy a "szennyező fizet" elve   185
A környezetjogi szabályzás módszere   186
A környezetjog belső és külső integrációja   186
A jogi, állami befolyás érvényesülésének módszerei   187
A környezethasználat elfogadható mértéke   188
A környezetjog intézményeinek rendszere   190
A környezetjog közigazgatási intézményei   190
A polgári jogi eszközök lehetőségei   194
A büntetőjog szerepe   195
A fenntartható fejlődés és a szabályozás tendenciái   195

SCHMUCK ERZSÉBET: AZ EURÓPAI UNIÓ FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSSEL KAPCSOLATOS POLITIKÁJA   199
A fenntartható fejlődés az Európai Unió Alkotmányában. A stratégia elkészítéséhez vezető út   199
Az Európai Unió fenntarthatósági politikájának fejlődése   201
A csővégi megközelítéstől a megelőzést szem előtt tartó, integrált környezetpolitikáig   201
Az Európai Unió környezetpolitikájának alapelvei   203
Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága által elindított nemzetközi folyamat hatása az Európai Unió fenntarthatósági törekvéseire   205
A nemzetközi környezetvédő szervezetek lobbitevékenysége az Európai Unió Alkotmányának módosításáért   206
Az Amszterdami Csúcs egyik fontos eredménye: a cardiffi folyamat elindulása   206
Az Európai Unió Fenntartható Fejlődési Stratégiájának készítése és a stratégia megítélése   207
A Fenntartható Fejlődési Stratégia és a Lisszaboni Stratégia egymáshoz való viszonya. A Lisszaboni Stratégia felülvizsgálatának hatása a Fenntartható Fejlődési Stratégia végrehajtására és felülvizsgálatára   210
Az Európai Unió Megújult Fenntartható Fejlődési Stratégia készítésének folyamata   213
A civil szervezetek szerepe az Európai Unió fenntarthatóság politikájának alakításában   274
A 2001. évi Göteborgi Stratégia és a 2006. évi Megújult Stratégia   214
Az Európai Unió Fenntartható Fejlődési Stratégiája (Göteborg, 2001)   215
A stratégia fő célkitűzései és intézkedései   215
Hosszú távú célok, célkitűzések. 216
Az Európai Unió Megújult Fenntartható Fejlődési Stratégiája (2006)   219
Klímaváltozás és tiszta energia   220
Fenntartható közlekedés   220
Fenntartható termelés és fogyasztás   220
A természeti erőforrásokkal történő gazdálkodás   220
Közegészség   220
Szociális befogadás, népesség és népvándorlás   221
Globális szegénység és a fenntartható fejlődés kihívásai   221
A megújult stratégia végrehajtását elősegítő szakpolitikák   221

III.RÉSZ. VÁLSÁGKEZELÉS   223

GYULAI IVÁN: ÚJ MEGKÖZELÍTÉSEK A FENNTARTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN   225
A fenntartható fejlődés kulturális megközelítése   225
A fenntartható fejlődés értelmezése   227
A fejlődés holisztikus értelmezése   228
A társadalmi igazságtalanság okainak kezelése   228
Helyi közösségek a fenntartható társadalomban   232
A környezeti problémák okainak kezelése   233
Strukturális változások a gazdaság szerkezetében   234
A termelői és fogyasztói mintázatok átalakítása   235
Új környezeti szabályozás szükségessége   236

KÓRÓDI MÁRIA: STRATÉGIÁK A FENNTARTHATÓSÁGÉRT   241
Aurelio Peccei:   Kezünkben a jövő   242
Demográfiai robbanás   243
Nincsenek tervek a nagy tömegek elemi szükségleteinek kielégítésére   243
A bioszféra tönkretétele és elpusztítása   244
Világunk gazdasági válsága   245
Fegyverkezési verseny   245
Elmérgesedő társadalmi bajok   246
A technika és a tudomány archaikus fejlődése   246
Elöregedett intézmények   247
Kelet-nyugati szembenállás, észak-déli szakadék   248
Nincs sem erkölcsi, sem politikai irányítás   248
Globális politikák és stratégiák alkalmazása   249
A világ kormányozható állapotba hozása   249
Megtanulni a világ és önmagunk kormányzását   250
László Ervin:   Káoszpont   250
Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows:   A növekedés határai- harminc év múltán   255
Meadows és szerzőtársai a fenntarthatóság forradalmáról   256
Átmeneti lehetőségek egy fenntartható rendszer felé   257
A növekedés forgatókönyvei   257
A növekedés szándékos korlátozásának forgatókönyvei   259
A növekedés szándékos korlátozása plusz továbbfejlesztett technológiák   259

ZÁGONI MIKLÓS: STRATÉGIA ÉGHAJLATVÁLTOZÁS IDEJÉN   261
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia   263
Hőmérséklet-emelkedés   263
Az üvegházhatású gázok kibocsátása   264
Hazai helyzet   265
A kibocsátással kapcsolatos céljaink   265
Kibocsátást csökkentő elképzeléseink 2050-ig   265
Céljaink az alkalmazkodás területén   267
Az alkalmazkodás feladatai és eszközei   268

KÓRÓDI MÁRIA: NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA   269

UTÓSZÓ   277

FÜGGELÉK   281
Irodalom   281
A kötet szerzői   285vissza