borító

693 G 70
Enyedi György (szerk.):
A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai
Budapest : MTA Társadalomkutató Központ, 2007. 320 p., ill.
ISBN 978-963-508-548-4
TARTALOM

Előszó (Enyedi György)   9

ENYEDI György: A város szíve   11
Bevezetés   11
A városközpontok átalakulása a modern urbanizáció során   12
Közép-európai sajátosságok   15
A magyar belvárosok jelen átalakulásának mechanizmusa   16
A belvárosok megújítási programjainak célja   18
Összefoglalás   19

SZIRMAI Viktória: A magyar történelmi belvárosok társadalmi sajátosságai   23
Az európai belvárosok átalakulása   25
A magyarországi belvárosok átalakulása, a kelet-közép-európai folyamatok   27
A magyarországi belvárosi társadalmak jellegzetességei, a kelet-közép-európai sajátosságok   30
A költözési folyamatok   32
A belvárosi társadalmi problémák   35
A centrum-periféria modell átalakulása   37
Összegzés   43

KOVÁCS Zoltán: Budapest történelmi városrészeinek átalakulása a rendszerváltozás után   51
Budapest történelmi városrészeinek lehatárolása és kialakulása   52
A történelmi városrészek átalakulásának fő hatótényezői Budapesten 1990 után   56
A történelmi városrészek átalakulásának főbb jellemzői Budapesten   62
Összegző gondolatok   67

SOMOGYI Eszter - SZEMZŐ Hanna - TOSICS Iván:
Városrehabilitáció kétszintű önkormányzati rendszerben: budapesti sikerek és problémák (1994-2006)   69
A fővárosi rehabilitáció a koncepciók és rendeletek tükrében   70
A rehabilitációs koncepció átültetése a gyakorlatba: a rendeleti szabályozás   73
A városrehabilitáció tényleges alakulása: a szabályozás gyakorlati érvényesülése   76
A rehabilitáció a gyakorlatban: két esettanulmány   79
Összefoglalás: A fővárosi rehabilitációs politika hatékonysága   87

CSANÁDI Gábor - CSIZMADY Adrienne - KŐSZEGHY Lea - TOMAY Kyra:
A városrehabilitáció társadalmi hatásai Budapesten   93
Az önkormányzat   96
A civil szervezetek   99
A piaci szereplők beruházók, vállalkozók   102
A lakosság   104
Zárszó   116

TOMAY Kyra: Városrehabilitáció és dzsentrifikáció Budapesten - a rehabilitációs
stratégiák szerepe a térbeli-társadalmi mintázat átalakulásában   119
Elméleti háttér   119
Módszertani megjegyzések   123
Budapest történelmi városmagjának, a belső-pesti területek társadalmi struktúrájának alakulása 1990 és 2001 között   124
Népességszám   125
Vándorlási tendenciák   126
Épületállomány   128
Demográfiai mutatók alakulása   129
Társadalmi státusz   133
A középső-ferencvárosi rehabilitáció társadalmi hatásai   135
A fizikai környezet változása   136
Demográfiai mutatók   138
A társadalmi státus mutatói   140
Migráció   142
A középső-ferencvárosi rehabilitáció alakulása 2001 óta   143
A középső-ferencvárosi rehabilitáció dzsentrifikációs hatásai   144
Következtetések   146

ACZÉL Gábor: A Középső-Ferencváros rehabilitációjának társadalmi hatásai   151
Szubjektív előhang   151
Szociális, vagy városrendezési indíttatású rehabilitáció?   152
Miért "városrendezési" indíttatású a Középső-Ferencváros rehabilitációja?   153
Hogyan érinti a Középső-Ferencváros lakóit a városfejlesztési akció?   155
Dzsentrifikáció?   165
A városrész szociális átalakulásának megítélése   166

KERESZTÉLY Krisztina: Kulturális fejlesztések és fenntartható városi rehabilitáció   171
Budapest belvárosában   171
Kultúra és városrehabilitáció   172
Fenntartható városrehabilitáció   176
Kultúra és fenntartható városrehabilitáció   180
Kulturális városrehabilitáció Budapesten   183
Civil szektor és magánszektor   185
Magán kultúrközpontok   190
Nemzetközi szintű művészeti központok   192
Önkormányzati politika   193
Összefoglalás   195

LADÁNYI János: A lakóhelyi szegregáció változó formái Budapesten   199
Társadalmi csoportok közötti szegregáció   199
Etnikai alapú szegregáció   201
Migrációs folyamatok   203
A budapesti etnikai gettó széttöredezése és a falusi gettósodós felgyorsulása   206

BAJOMI Iván: Az önkormányzatok és az iskolai szegregáció Budapest egyes kerületeiben és vidéken   217
Iskoláztatás a rendszerváltás utáni évtizedben: növekvő iskolai szegregáció   218
A roma népesség mai helyzetének fő jellemzői   219
Az önkormányzatok oktatásügyi szerepvállalása   222

TÓTH Zoltán: Pécs belvárosának átalakulása   247
A "belváros" lehatárolása   247
Determinációk a belváros fejlődésében   248

EGEDY Tamás: A történelmi belvárosok rehabilitációja vidéki nagyvárosainkban - Szeged és Győr   261
A történelmi belvárosok fejlődése Győrben és Szegeden   262
A történelmi belváros rehabilitációja Győrben és Szegeden   273
Összefoglalás - A történelmi belvárosok rehabilitációjának legfontosabb vonásai   289

TIMÁR Judit NAGY Erika: A középvárosi dzsentrifikáció és társadalmi hatásai a posztszocialista Magyarországon   293
Lokális ingatlanpiac, helyi önkormányzat veszprémi tanulságok   296
Globális összefüggések gazdasági okok, társadalmi hatások   303
Társadalomszerkezet-váltás - a dzsentrifikáció kulcsszereplői középvárosokban   308
Következtetések - kilátások   312

A kötet szerzői   319vissza