borító

911.3 B 46
Beluszky Pál - Sikos T. Tamás:
Változó falvaink. Magyarország falutípusai az ezredfordulón
Budapest : MTA TAKI., 2007. 459 p., XVIII t., ill.
ISBN 963-508-487-0

Bevezetés   7

I. fejezet.
Falusi térségeink településformáló folyamatai 1990 előtt   25
A faluállomány feudális kori öröksége   25
Falvaink a polgári korszakban   32
Falvaink sorsa a "szocializmus" évtizedei alatt   46

II. fejezet
Faluformáló folyamatok a rendszerváltozás után   87

III. fejezet
A falutipológiák szempontjai, kísérletek a magyarországi falvak típusainak meghatározására   103
Az osztályozás szempontjai   103
Új eljárásmódok az 1980-as években   108
A legújabb megközelítések   110

IV. fejezet
A falutipizálás módszerei - a faktoranalízis eredményei   115
A hagyományos módszertani eljárások korlátai   115
A faktor- és a klaszteranalízis módszere   116
A falvak helyzete a vizsgálatba bevont mutatók alapján   130

V. fejezet
A faktoranalízis eredményei   181
Általános eredmények   181
Az egyes faktorok tartalma; a községek faktorpont-értékeinek területi képe   187

VI. fejezet
A falutípusok   215
Módszertani alapok   215
A falvak hét fő típusa   219
Megyék és falutípusok   224
Az egyes falutípusok jellemzése   226

VII. fejezet
Záró megjegyzések   343
A falutájak   346

Mellékletek
I. melléklet. Az 1982-es falutipológia adatbázisa   357
II. melléklet. Egyes falutípusok előfordulása a kistérségekben   359
III. melléklet. A községek legfontosabb adatai és típusba sorolásuk   365

Függelék
Ábrajegyzék   439
Táblázatok jegyzéke   441
Felhasznált irodalom   445

Summary   455

A kötet szerzői   461


vissza