borító

502 B 71
Bodnár László:
A környezet- és természetvédelem földrajzi alapjai
Bp. : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006. 383 p., XVI t., ill.
ISBN 963-19-4974-5
TARTALOM

I. KÖRNYEZETI PRIORITÁSOK, SZERVEZŐDÉSEK (BODNÁR László)   9
1. A harmadik világ nem szűnő demográfiai robbanása   9
2. A magyar népesség számának alakulása   15
3. Az ENSZ szerepe a környezetvédelemben   17
4. Néhány ország kormányának intézkedése a környezetvédelem érdekében   23
5. A környezetvédelmi mozgalmak szerepe   27

II. A TERMÉSZET-ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI (LEHMANN ANTAL)   35
1. Természeti környezet - ember - termelés (az ökoszféra)   35
2. Ökoszféra - ökológia - földrajz   38
2.1. Az ökoszféra kialakulása   39
2.2. Az ökoszféra nagy ciklusai   40
2.2.1. A szén (C) körforgása   40
2.2.2. A hidrogén (H), illetve a víz (H2O) körforgása   42
2.2.3. Az oxigén (O) körforgása   43
2.2.4. A nitrogén (N) körforgása   44
2.2.5. Az energia körforgása   46
2.3. Az ökoszféra és ez ökológia alapverő szabályai   48
3. A természet- és környezetvédelem, valamint a földrajz viszonya és kapcsolata  51
3.1. A természetvédelem   52
3.2. A környezetvédelem   53
3.3. A Földrajz (geográfia)   54

III. A MAGYAR TERMÉSZETVÉDELEM FÖLDRAJZI ALAPJAI (LEHMANN ANTAL)   57
1. A területi nagyság és a népességszám   57
2. A földrajzi helyzet, fekvés   58
3. A földtörténeti kialakulás, a geológiai felépítés és szerkezet   60
4. Az éghajlat   62
5. A vízrajzi tényezők   67
6. Domborzati (geomorfológiai) adottságok   73
6.1. A síkságok   73
6.2. A dombságok   74
6.3. A középhegységek   75
6.4. Kőzetmorfológia (Litológiai morfológia)   78
7. Az élővilág   80
7.1. A természetes növényzet (a flóra és a vegetáció)   81
7.1.1. A flóra   81
7.1.2. A vegetáció   86
7.2. A természetes állatvilág (a fauna)   88
8. Talajtani adottságok 91
9. A társadalmi-gazdasági tényezők 94

IV. RÖVIDEN A MAGYAR TERMÉSZETVÉDELEMRŐL (LEHMANN ANTAL )   97
1. Miért van szükség a természetvédelemre?   97
1.1. Az élő természet (a növény- és állatfajok) védelme   98
1.2. Az élettelen természeti értékek védelme   99
2. A természetvédelem rövid története   101
2.1. Nemzetközi körkép   101
2.2. Nemzetközi együttműködésünk   108
2.3. A hazai természetvédelem rövid története   109
2.3.1. Az 1879 előtti időszak   109
2.3.2. 1879-tő1 1939-ig   110
2.3.3. 1939-től 1989-ig   112
2.3.4. 1989-től napjainkig   114
2.4. A magyar természetvédelem három úttörője   114
3. A magyar természetvédelem szervezeti felépítése és jogi szabályozása   117
3.1. A szervezeti felépítés   117
3.2. A jogi szabályozás (Az 1996. évi LIII. törvény)   121
4. Védett és védendő természeti értékeink rendszerezése, csoportosítása   123
4.1. A védetté nyilvánítás   123
4.2. Természeti tulajdonságok szerinti kategóriák   123
4.3. Területi kategóriák   125
4.4. Látogathatóság szerinti kategóriák   126
4.5. Jogállás szerinti kategóriák   127

V. HAZÁNK ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEINEK RÖVID FÖLDRAJZI ÁTTEKINTÉSE (LEHMANN ANTAL)   119
1. Nemzeti parkjaink   129
1.1. Az Aggteleki Nemzeti Park (ANP)   132
1.2. Balaton-Felvidéki Nemzeti Park (BfNP)   137
1.3. A Bükki Nemzeti Park (BNP)   139
1.4. A Duna-Dráva Nemzeti Park (DDNP)   144
1.5. A Duna-Ipoly Nemzeni Park (DINP)   146
1.6. Fertő-Hanság Nemzeti Park (FHNP)   147
1.7. A Hortobágyi Nemzeti Park (HNP)   148
1.8. A Kiskunsági Nemzeti Park (KNP)   153
1.9. A Körös-Maros Nemzeti Park (KMNP)   159
1.10. Az Őrségi Nemzeti Park (ÖNP)   161
2.1. Néhány tájvédelmi körzet rövid jellemzése   162
2. Tájvédelmi körzeteink   163
3. Természetvédelmi területeink   169
3.1. Országos jelentőségű természetvédelmi területeink   169

VI. A TERMÉSZETI KÖRNYEZET ELSZENNYEZŐDÉSE ÉS ANNAK VESZÉLYEI (FODOR ISTVÁN)   175
1. A levegőszennyeződés   178
1.l. Az atmoszféra és szennyeződése   178
1.2. A tiszta levegő összetétele és szerkezete   179
1.3. A légszennyeződési folyamatok   180
1.3.1. A levegőminőség meghatározása   181
1.3.2. A levegőszennyeződést okozó anyagok és forrásaik   181
1.3.3. A szennyező anyagok átalakulása a légkörben (transzmisszió)   191
1.3.4. A levegőszennyeződés káros hatásai   193
1.4. A levegő elszennyeződésének planetáris méretei 198
1.5. A levegő szennyezettsége Magyarországon   208
2. A vízszennyeződés   217
2.1. A hidroszféra jelentősége és elszennyeződésének veszélyei   217
2.2. A természetes vizek osztályozása   220
2.3. Magyarország vízháztartása   225
2.4. A víz mint ökológiai tényező   225
2.5. A víz elszennyeződése   226
2.6. A víz minősítése   231
2.7. A vizek elszennyeződésének forrásai   249
2.8. A vízszennyezés elhárítása   252
2.9. Magyarország vízkészlet-gazdálkodása   255
3. A Föld szilárd kérgének környezeti problémái 260
3.1. A litoszférában rejlő természeti erőforrások a környezetgazdálkodás néhány összefüggésében   260
3.2. A talaj védelme   262
3.3. A talaj szerepe a környezet kialakulásában   262
3.4. A talaj pusztulása   265
3.4.1. A mezőgazdasági művelés alól kivett területek   265
3.4.2. Az erózió   267
3.4.3. A defláció   269
3.4.4. A talajok vízgazdálkodásának leromlása   269
3.4.5. A nehéz mezőgazdasági gépek hatása   269
3.4.6. Az ásványinyersanyag-termelés hatása a természeti környezetre   270
3.5. A talaj szennyeződése   271
3.5.1. A talajok kémiai degradációja   271
3.5.2. A talaj ipari eredetű szennyezése   273
3.5.3. A közlekedés talajszennyező hatása   274
3.6. A talaj szennyezettségének egészségkárosító hatásai   275
3.6.1. A talaj szennyezése   276
3.6.2. A levegőszennyezésből származó talajszennyezés   276
3.6.3. A hulladékkezelés talajszennyező hatása   276
3.6.4. A hulladékkezelés talajhigiénés értékelése   277
3.7. A talajjavítás és a talajvédelem 278
3.7.1. A talajvédelem környezeti hatásai   279
4. Természeti környezetünk elszennyeződésének legsúlyosabb következményei   282
4.1. A környezetszennyezés szerepe a vezető halálokok kiváltásában   285
4.2. A környezetszennyezés okozta egészségkárosodás gazdasági értékelése   288
4.3. A környezetszennyezés okozta egészségkárosodás gazdasági modellezése   290
5. A fenntartható fejlődés   293

VII. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELME (BODNÁR LÁSZLÓ)   297
1. Nemzetközi és hazai tendenciák   297
2. Típusok, típusos problémák   304
2.1. Agglomerációk és települési környezet   304
2.2. Külterület és települési környezet   306
2.3. Határmenti térségek   306
2.4. Idegenforgalom és települési környezet   307
3. Területfelhasználás, beépítettség   309
3.1. Zöldfelület   313
3.2. A tartósan beépített területek növekedése   315
3.3. Egy lakosra jutó zöldterület   316
3.4. Földhasználat   318
3.5. Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem akcióprogram   318
4. Az első Nemzeti Környezetvédelmi Program (1997-2002)   320
5. Terület- és településfejlesztés   322
5.1. A településtervezés és a környezetvédelem az EU politikájában   322
5.2. A településtervezés működésének változásai a nemzetközi gyakorlatban   325
5.3. Az elmúlt időszak alapvető változásai és hatásuk Magyarországon   327
6. A település tájba illesztése   329
6.1. Városkép   331
6.2. Települési mikrokörnyezet   334
7. A nagyvárosok növekedésének problémái   340
8. Városi környezetminőség javításának akcióprogramja 132/2003/XII.11. Országgyűlési határozat alapján   344
9. A hulladék, mint környezeti ártalom   347
9.1. Települési hulladékok   352
9.2. Termelési hulladékok keletkezése   354
9.3. Hulladéklerakás   354
9.4. Újra fel nem használt települési hulladékok   355
9.5. Nem kezelt települési szennyvíz   355
9.6. Hulladékégetés   358
10. A zaj, mint környezeti ártalom   360
10.1. Az ipari zaj   363
10.2. A közúti közlekedés, mint zajártalom   364
11. Környezetvédelmi beruházások   367

IRODALOMJEGYZÉK 375


vissza