borító

551.51 B 84
Bozó László: Levegőkörnyezet
Bp. : Akad. K., 2006. 250 p., ill.
ISBN 963-05-8310-0Földünk környezeti tartományai között a légkör különleges helyet foglal el: ez a környezet legdinamikusabb, legmozgékonyabb közege. A légköri mozgások a kibocsátott szennyezőanyagokat azok forrásaitól messzire elszállítják. A légszennyeződés hatásainak megállapításához, valamint a levegőtisztaság-védelmi intézkedések tudományos megalapozásához alapvetően fontos a levegő minőségének rendszeres mérése, illetve a kibocsátó források és a légszennyeződés kapcsolatának modellezése. A megfigyelési és a modellezési tevékenység két, egymással nagyon szoros kapcsolatban lévő, egymást kölcsönösen kiegészítő tevékenység, ezért ezek jelen kötetben egységesen kerülnek tárgyalásra. Az egyes fejezetek végén található példák és feladatok a gyakorlatban felmerülő problémák megoldásához nyújtanak segítséget. A könyvet az egyetemi hallgatók mellett haszonnal forgathatják a levegőkörnyezet vizsgálatával, elemzésével és értékelésével foglalkozó mérnökök és kutatók is.TARTALOM

ELŐSZÓ   11

1. LEVEGŐKÖRNYEZET ÉS EMBER: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS (Molnár Ágnes)   15
1.1. Lokális légszennyezés: nagyvárosok levegője   15
1.1.1. Levegőszennyezés a 20. századig   15
1.1.2. Légszennyezettség a 20. században   17
1.2. Regionális és globális levegőkörnyezeti problémák   19
1.2.1. Savas ülepedés   19
1.2.2. Globális fölmelegedés   20
1.2.3. Magaslégköri ózon: az ózonlyuk   21
Felhasznált irodalom  22
Felhasznált és ajánlott honlapok   23

2. A LÉGKÖR ÖSSZETÉTELE ÉS SZERKEZETE (Molnár Ágnes)   24
2.1. Légkört alkotó gázok, biogeokémiai körforgalom   24
2.2. A légköri aeroszol   27
2.3. Légköri sugárzásátvitel: kémiai összetétel és a Föld-légkör rendszer energiamérlege   33
2.3.1. A rövidhullámú sugárzási energia   35
2.3.2. A hosszúhullámú sugárzási energia   37
2.3.3. A Föld-légkör rendszer globális és lokális energiamérlege   39
2.4. A légkör függőleges szerkezete   40
2.4.1. A levegő tömegének, sűrűségének és nyomásának magasság szerinti eloszlása   40
2.4.2. Hőmérsékleti eloszlás a légkörben   43
2.4.3. A levegő összetételének változása a magassággal   45
Felhasznált irodalom 45
Feladatok   46

3. A LÉGKÖRI DINAMIKAI ALAPJAI (Molnár Ágnes)   47
3.1. A mozgó légkör   47
3.1.1. A légkörben ható erők   47
3.1.2. Légköri mozgásegyenlet, egyensúlyi mozgások   50
3.1.3. A kontinuitási egyenlet   52
3.2. Függőleges légmozgások és a légkör stabilitása   53
3.2.1. Adiabatikus hőmérsékleti gradiens   53
3.2.2. A légkör stabilitásának meghatározása   54
3.2.3. Felhajtóerő és függőleges mozgás   56
3.2.4. Felhőképződés, csapadékkeletkezés   57
3.3. Légköri határréteg, turbulencia   58
3.3.1. Turbulencia kialakulása a határrétegben   58
3.3.2. Molekuláris és turbulens diffúzió   60
3.3.3. Légköri határréteg   61
3.4. Általános légkörzés; időjárási képződmények   64
3.4.1. Általános légkörzés   65
3.4.2. Mérsékeltövi ciklonok, anticiklonok, időjárási frontok   67
Felhasznált irodalom   72
Felhasznált és ajánlott honlapok   72
Feladatok   72

4. KÉMIAI ÁTALAKULÁSOK ÉS ÜLEPEDÉS (Mészáros Ernő)   73
4.1. A légszennyeződés forrásai és fajtái   73
4.1.1. Források: elsődleges és másodlagos szennyezőanyagok   73
4.1.2. A légszennyeződés fajtái   74
4.2. A reakciókinetika alapjai   75
4.2.1. Az oxidatív légkör; hidroxilgyökök   75
4.2.2. Nitrát- és peroxilgyökök   76
4.3. Sztratoszferikus ózon   77
4.3.1. A sztratoszferikus ózon homogén kémiája   77
4.3.2. Heterogén kémiai folyamatok: az ózonlyuk   79
4.4. Reakciók a troposzférában   81
4.4.1. Gázfázisú reakciók   81
4.4.2. Aeroszol részecskék képződése   82
4.4.3. A kémiai reakciók modellezése   84
4.5. Száraz és nedves ülepedés   85
4.5.1. A száraz ülepedés modellezése   85
4.5.2. A nedves ülepedés modellezése   86
Felhasznált irodalom   87
Feladatok   88

5. GLOBÁLIS LÉPTÉKŰ MODELLEZÉS (Bozó László)   89
5.1. Nyomanyagok globális légköri terjedése és eloszlása   89
5.1.1. A légköri mozgások, illetve a nyomanyagok terjedésének tér- és időléptékei   89
5.1.2. Nyomanyagok terjedése globális léptékben   89
5.2. Euler-típusú modellek   91
5.2.1. A modell alapegyenlete, felépítése   91
5.2.2. A modellek gyakorlati alkalmazása, a fejlődés irányai   93
5.3. A sztratoszferikus ózon globális eloszlása   93
5.3.1. A térbeli eloszlás meghatározása   93
5.3.2. A modellegyenlet   95
5.4. A szén-dioxid, a metán és a dinitrogén-oxid (N20) globális eloszlása   97
5.4.1. A szén-dioxid   97
5.4.2. A metán   99
5.4.3. A dinitrogén-oxid (N2O)   100
5.5. A légköri kénvegyületek globális eloszlása   101
5.5.1. Az alkalmazott modellek   101
5.5.2. Globális légköri mérlegek becslése modellszámításokkal   102
5.5.3. Globális kéneloszlás az iparosodást megelőző időszakban   103
5.6. Nyomanyagok légköri terjedésének és eloszlásának félgömbi modelljei   103
5.6.1. A higany légköri terjedése és ülepedése   103
5.6.2. A nehezen lebomló szerves vegyületek légköri terjedése és ülepedése   106
5.6.3. A troposzferikus ózon eloszlása az Atlanti-óceán felett   106
Felhasznált irodalom   107
Feladatok   108

6. A KONTINENTÁLIS ÉS REGIONÁLIS LÉPTÉKŰ TERJEDÉS MODELLEZÉSE (Bozó László)   109
6.1. Légszennyező anyagok nagy távolságú terjedése   109
6.2. Lagrange-típusú modellek   110
6.3. Európa légszennyeződésének modellezése   112
6.3.1. Kén- és nitrogénvegyületek   112
6.3.2. Toxikus nyomelemek   114
6.3.3. Felszínközeli ózon   115
6.4. Hazai levegőkörnyezeti vizsgálatok   116
6.4.1. A kibocsátás változásai   116
6.4.2. Kén-és nitrogénvegyületek   116
6.4.3. Nehézfémek   119
6.4.4. Felszínközeli ózon   120
6.5. Regionális légköri nyomanyagmérleg becslése egyszerű bokszmodellel   122
6.5.1. A bokszmodell szerkezete   122
6.5.2. A számítások eredményei   122
6.6. Regionális levegőminőségi tendenciák és vizsgálati módszerek a közeljövőben   124
Felhasznált irodalom   125
Feladatok   125

7. LOKÁLIS ÉS VÁROSI LÉPPÉKŰ MODELLEK (Bozó László)   126
7.1. Légszennyező anyagok diszperziója lokális és városi térskálán   126
7.2. Lokális diszperziós modellek   127
7.2.1. A Gauss-modell   127
7.2.2. A levegő áramlása az utcákban   128
7.2.3. A szélsebesség kiszámítása az utcakanyonokban   130
7.2.4. A diszperzió modellezése   131
7.2.5. A STREET modell   131
7.2.6. A CPMB modell   132
7.2.7. A CAR modell   132
7.3. Városi léptékű terjedési modellek   134
7.3.1. A légkör szerkezete a városok felett   134
7.3.2. A városi emissziós kataszter   135
7.3.3. Alkalmazott városi léptékű modellek   137
7.4. A szabályozáscélú levegőkörnyezeti modellezés   139
7.4.1. Általános megfontolások   139
7.4.2. A korábbi és a jelenlegi hazai modellezési gyakorlat   140
Felhasznált irodalom   141
Feladatok   142

8. RECEPTORMODELLEZÉSI ELJÁRÁSOK (Bozó László)   143
8.1. Az alkalmazáslehetősége és szükségessége   143
8.2. A receptormodellezés alapelvei   143
8.3. A kémiai tömegmérleg-számítás (CMB)   146
8.3.1. A számítás alapelve   146
8.3.2. A CMB modell alkalmazásának feltételei   147
8.3.3. A CMB modell gyakorlati alkalmazása   148
8.4. A főkomponens-analízis   149
8.4.1. A számítások alapelve   149
8.4.2. A főkomponens-analízis gyakorlati alkalmazása   151
8.5. Empirikus ortogonális függvény módszer   153
Felhasznált irodalom   155
Felhasznált és ajánlott honlapok   155
Feladatok   155

9. MEGFIGYELÉSI HÁLÓZATOK (Mészáros Ernő)   156
9.1. Bevezető megjegyzések: mérendő anyagok   156
9.2. A Meteorológiai Világszervezet hálózata   158
9.2.1. A hálózat célja   158
9.2.2. Az állomások típusa és elhelyezkedése   158
9.2.3. Mérési program   160
9.3. Európai monitoring és értékelési program: EMEP   161
9.3.1. Célkitűzés   161
9.3.2. Elhelyezési kritériumok   163
9.3.3. Mérési program   164
9.4. Hazai háttérmegfigyelések   164
9.4.1. Előzmények   164
9.4.2. Jelenlegi hálózat   165
9.5. Lokális légszennyeződés-mérő rendszerek   166
9.5.1. Nemzetközi hálózatok és ajánlások   166
9.5.2. Hazai hálózat   168
Felhasznált irodalom   169
Felhasznált és ajánlott honlapok   170
Feladatok   170

10. MEGFIGYELÉSI MÓDSZEREK (Mészáros Ernő)   171
10.1. Üvegházhatású gázok   171
10.1.1. Szén-dioxid   171
10.1.2. Dinitrogén-oxid és halogénezett szénhidrogének (freonok)   173
10.1.3. Metán   174
10.2. Ózon   174
10.2.1. Teljes ózon   174
10.2.2. Talajközeli ózon   177
10.3. Reaktív gázok   178
10.3.1. Kén-dioxid   178
10.3.2. Ammónia, salétromsav és nitrogén-oxidok   179
10.3.3. Szén-monoxid   180
10.3.4. Szénhidrogének, aldehidek és ketonok   181
10.4. Egyéb gázok   181
10.4.1. Klórozott szénhidrogének   181
10.4.2. Radioaktív izotópok   182
10.4.3. Higany   183
10.5. A légköri aeroszol mérése 183
10.5.1. Számszerű- és tömegkoncentráció   183
10.5.2. A részecskék felfogása: impaktorok és szűrők   185
10.5.3. Kémiai analízis   189
10.5.4. Optikai tulajdonságok: in situ mérések   190
10.5.5. Légköri homályosság   191
10.5.6. Kondenzációs magvak   193
10.5.7. Távmérések   193
10.6. Száraz és nedves ülepedés   194
10.6.1. A csapadékvíz mintavétele   194
10.6.2. A minták kémiai analízise   195
10.6.3. Szárazülepedés   196
Felhasznált irodalom   197
Felhasznált és ajánlott honlapok   198
Feladatok   198

11. A MODELLEZÉS ÉS MEGFIGYELÉS SZEREPE A LEVEGŐKÖRNYEZET VÉDELMFBEN (Bozó László, Mészáros Ernő)   199
11.1. Bevezetés   199
11.2. A lokális és regionális levegőminőség szabályozása   200
11.2.1. A levegőkörnyezeti információk integrálása   200
11.2.2. A levegőminőség szabályozásáért felelős döntéshozók elvárásai   202
11.2.3. A levegőminőség-értékelő és döntéstámogató rendszer felépítése   203
11.2.4. A gyakorlatban alkalmazott rendszerek   204
11.3. A kén-dioxid és a nitrogén-oxidok kibocsátásának nemzetközi szabályozása   206
11.3.1. Kén-dioxid   206
11.3.2. Nitrogén-oxidok   207
11.4. Lépések a globális problémák megoldása felé   208
11.4.1. Üvegházhatású gázok   208
11.4.2. Magaslégköri ózon   211
Felhasznált irodalom   212
Felhasznált és ajánlott honlapok   213

MELLÉKLETEK
I. Melléklet: A légköri termodinamika alapjai   214
I.1. Általános ismeretek   214
I.2. A száraz levegő adiabatikus állapotváltozása és a potenciális hőmérséklet   215
I.3. A nedves levegő adiabatikus állapotváltozása   217
II. Melléklet: Szerves gázok légköri reakciói   218
III. Melléklet: Példa Lagrange-típusú modellezésre   220
IV. Melléklet: Gauss-féle egyenlet   221
V. Melléklet: Sajátérték és sajátvektor meghatározása   222
VI. Melléklet: A dinitrogén-oxid és a freonok gázkromatográfiás kimutatása   223
VII. Melléklet: A teljes ózon mérése   225
VIII. Melléklet: A legfontosabb légszennyező anyagok egészségügyi határértékei   227

FELADATOK MEGOLDÁSA   228

SZÓMAGYARÁZAT   232

NÉHÁNY FONTOSABB ÁLLANDÓ   243

TÁRGYMUTATÓ   245


vissza