borító

502 S 98
Surányi Sándor:
Források, népesedés és fenntartható fejlődés a globális gazdaságban
Bp. : Aula, 2001. 291 p.
ISBN 963-9345-12-1BEVEZETÉS


Az induló évezred legnagyobb kihívása az ökológiai rendszer, valamint az emberi társadalom és a gazdaság integrálása, fejlődőképességének megóvása. Az élet minden formája és a gazdaság prosperitása egyaránt a bioszféra és a klíma zavartalan működésétől függ. Minden valószínűség szerint ugyanakkor az emberi történelem során globális méretekben most fordul elő először, hogy egyrészt a gazdasági fejlődés kialakult és uralkodóvá vált módszerei, másrészt pedig a nagy népesség és továbbra is jelentős népességszaporodás veszélyezteti e rendszer állandóan újratermelődő eltartó képességét, a javak és szolgáltatások szakadatlanul bővülő előállításának lehetőségét.

Elemzések arra mutatnak, hogy a következő néhány évtized leforgása során a népesség még a legeredményesebb családtervezés elterjedése esetén is tovább növekszik, mégpedig döntő részben a 3. világ országaiban, ahol a gazdasági teljesítőképesség fejletlensége és az adott elosztási viszonyok miatt tömeges a rosszul tápláltság, sőt sok esetben az éhezés. A gazdasági tevékenységnek tehát tovább kell bővülnie ahhoz, hogy a szaporodó népességnek legalább az alapvető igényeit ki lehessen elégíteni. De hogyan oldható meg mindez a meglévő gazdasági módszerek keretei között anélkül, hogy ne pusztulna tovább a már eddig is sérült életfenntartó biológiai és klimatikus rendszer? Végső fokon előbb-utóbb meg kell törni a kapcsolatot a gazdasági prosperitással azonosított növekvő anyagi jólét (fogyasztás) és az ökoszisztéma ezzel járó egyre nagyobb terhelése és lepusztulása között.

A népességrobbanást és általában a népesedési kérdést hajlamosak vagyunk többnyire nagy és növekvő népsűrűségként értelmezni. Ez azonban nem tükrözi a probléma lényegét, a túlnépesedésnek és a népességnyomásnak elég kevés köze van a népsűrűséghez. Sokkal inkább az adott körzet vagy ország erőforrásainak, fejlettségének, eltartó képességének és az ott élő népességnek a viszonyát jelenti. A fejlettség természetesen módosul, az eltartó képesség nőhet. Ennek határait azonban nemcsak a technikai-műszaki fejlődés, hanem az ökológiai rendszer komplex módon szabja meg. A tulajdonképpeni túlnépesedés akkor válhat veszélyessé, amikor a népesség eltartása (akár a fejlettség alacsonyabb, akár magasabb fokán) súlyos ökológiai ártalmak és a meglévő erőforrások pusztulása nélkül nem oldható meg.

A könyvben tárgyalt folyamatok távolról sem jelentik a probléma átfogó és mindenre kiterjedő elemzését. A szerző nem vállalkozhat végleges eredmény kinyilvánítására sem, hiszen olyan folyamatokat vizsgál, amelyek végső kimenetelét nem lehet előre kiszámítani. Ezek ugyanis rendkívül összetettek, önfejlődésre és önkorrekcióra képesek, de nem ismerjük szélső értéked. Akik a veszélyek felismerése alapján elhamarkodott jóslásokba bocsátkoztak, évtizedeken belül bekövetkező összeomlást vetítettek előre, inkább rontották, mintsem erősítették a közvélemény helyes irányú meggyőzését, alig támasztottak kételyt az emberi cselekvési lehetőségek korlátlanságával kapcsolatban. Az eddigi "tévedéselv" is azt a nagy kérdést teszik még hangsúlyozottabbá, hogy az emberi tevékenység által érintett ökológiai rendszer önkorrekciós folyamatai milyen határok között mehetnek végbe, bekövetkezik-e és ha igen, milyen messze van az önkorrekció megszűnése, számíthatunk-e még továbbra is a természeti környezet egyensúlyának automatikus helyreállására, vagy most már bizonyos emberi tevékenységeket globális méretekben korlátozni kell, vagy termelési és fogyasztási rendszerünket alapvetően meg kell változtatni. Mivel mind valószínűbbnek látszik ez utóbbi, mit kell tennünk helyi és globális méretekben egyaránt, hogy ezt elérhessük.TARTALOM


BEVEZETÉS  9

I. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA ÉS LEHETŐSÉGEI  11

1. A fejlődés fenntarthatósága és a természeti erőforrások  11
2. A fejlődés természeti forrásai és a piaci viszonyok  19
3. A források klasszifikációja  23
4. A modern ipari társadalom és a természeti források  27
5. Az emberi tevékenység korlátjai, a Föld eltartó képessége  31
6. Az erőforrások megítélése  33
7. A fenntarthatóság technika-centrikus és ökológiai szemlélete  38
8. A fenntarthatóság és a fejlődési modell  43
9. Önfenntartó kölcsönhatás  46
10. Az üvegházhatás "gazdaságpolitikája"  48
11. A piaci viszonyok és az ár  50
12. A fenntartható fejlődés kritikus területe: a harmadik világ  52
13. Az állam szerepe, a közös cselekvés szükségessége  56
14. Áttérés az új energiaforrások korszakába  59
15. Regenerálódó rendszer lehetőségei és elemei  66
16. A termőföld romlása és a szegénység  72
17. A városi fejlődés fenntarthatósága  78
18. A nemzeti környezetpolitika  79
19. Kísérletek a globális felmelegedés lassítására  81
20. A levegőszennyezés csökkentésére vonatkozó megállapodások  84
21. A fenntartható fejlődés elősegítése  86
22. A globalizálódás hatása és ellentmondásai  88
23. Az interdependencia erősödése  93
24. Integráció és fregmentáció  96
25. A globalizálódás és a harmadik világ  101

II. A TERMÉSZETI KINCSEK HASZNOSÍTÁSÁNAK GLOBÁLIS PROBLÉMÁK  107

1. A természeti forrásokkal való ellátottság és a fejlődés  107
a) Az ásványkincsek rendelkezésre állása és a fejlődés a klasszikus elméletek tükrében  109
b) A technológiai fejlődés szerepe  113
2. Az ásványi anyagok fogyasztása  115
3. Az anyag- és energiaintenzitás alakulása  117
4. A kitermelőipar súlya és a nyersanyagkészletek felmérése  119
5. A főbb fogyasztók nyersanyag politikája  125
a) Az EU  125
b) Az USA  126
c) Japán  127
6. A kitermelőipar és a nyersanyag világpiac néhány jellemzője  128
7. Nemzetközi nyersanyagkartellek  132
8. A nemzetközi áruegyezmények  135
9. Az exportbevételek stabilizálása  136
10. A nyersanyagellátás világgazdasági rendszerének módosulása  139
11. Az ellátás biztonsága és a piaci viszonyok erősödése  144
12. A nyersanyagszektor külföldi beruházásai, a koncessziós rendszer visszaszorulása  145
13. A nyersanyag kitermelés bővítésének tőkeszükséglete  147
14. Az új anyagok növekvő szerepe  147
15. A TNC-k szerepének újbóli növekedése és a nyersanyagpiacok várható módosulásai  150
16. A kormányzatok és a kitermelő TNC-k  153
17. Nyersanyag exportáló fejlődő országok  156
18. Az energia  157
19. Az energiaellátás helyzetének megítélése az 1970-es évektől  163
20. Az olajszektor ágazati sajátosságai a felhalmozás és beruházások terén  167
21. Energiapolitikai változások az árrobbanások hatására  168
22. A fogyasztó országok fellépése és az energiaigény várható alakulása  170

III. A VILÁGÉLELMEZÉS GONDJAI ÉS KILÁTÁSAI  176

1. A világélelmezésben mutatkozó nehézségek okai  176
2. Az élelmiszertermelés növelése, az élelmezés és népszaporodás összefüggései  186
3. Az élelmiszerek nemzetközi kereskedelme és a segély  192
4. Kedvezőtlen jelek a gabonatermelés alakulásában  199
5. A világélelmezés biztonsága  205
6. Az élelmiszer és a klimatikus változások  211
7. Az élelmiszertermelés strukturális problémái  213
8. Nyersanyagtermékek termelése az élelmiszerek rovására  217
9. A jövőre vonatkozó elképzelések  218
10. A további fejlesztés ökológiai problémái  221
11. Lehetőségek a termelékenység növelésére  227
12. A technológiai fejlesztés követelményei  233
13. A mezőgazdasági termékelv világkereskedelme a 70-es és a 80-as években  238
14.A mezőgazdasági termékek világkereskedelmének főbb kérdései napjainkban  242
15. A támogatási módszerek válsága, az agrárpolitika és a kereskedelempolitika néhány kérdése  244
a) Az EU  247
b) Az USA  251
c) Japán  253
d) A fejlődő országok  255

IV. A DEMOGRÁFIAI ROBBANÁS HATÁSAI 261

1. Népesedési trendek  261
2. A népszaporodás változása, a születési és halálozási arányszámok alakulása  264
3. A hagyományok és a termékenység  267
4. A termékenység és a gazdasági fejlődés  268
5. A gyors népszaporodás gazdasági következményei  271
6. A népességszabályozás gazdasági haszna  274
7. Az állami népesedési politika  275
8. A vidéki lakosság helyzete és a vidékfejlesztés problémái  277
9. Az egyenlőtlenség és az abszolút szegénység  279
10. Nemzetközi egyenlőtlenségek és az abszolút szegénység  279
11. A jövedelem egyenlőtlen megoszlása a harmadik világban  281
12. A munkanélküliség és az alulfoglalkoztatottság  282
13. A malthusi népesedési válság  283


vissza