A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtárának
szervezeti és működési szabályzata


I. A könyvtárra vonatkozó adatok
 
1. Hivatalos elnevezése:
    A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára
 
2. Címe:
    1035 Budapest, Miklós tér 1.
    Telefon: 250-1739
    Telefax: 368-8002
    E-mail: konyvtar@kia.hu
    Internet: www.kia.hu/konyvtar
 
3. Alapításának időpontja:
    1985
 
4. Megnevezései:
    1985.I.1.–1986.III.31. Közművelődési Információs Központ Könyvtára
    1986.IV.1.–1988.XII.31. Közművelődési Információs Intézet Könyvtára
    1989.I.1.–1993.VII.31. Közművelődési Információs Vállalat Könyvtára
    1993.VIII.1.–   A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára
 
5. A könyvtár jellege:
    Szakkönyvtár, a fenntartó feladatköréből származó teendőkkel.
 
6. A könyvtárnak a könyvtári rendszerben elfoglalt helye:
    Nyilvános szakkönyvtár.
 
7. A könyvtár hivatalos bélyegzői
    Fejbélyegző: A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára
                    1035 Budapest, Miklós tér 1.
    A könyvtári dokumentumok nyilvántartására használt bélyegző:
                    A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára
 
II. A könyvtár fenntartása
 
  A könyvtár fenntartója:
    Kulturális Innovációs Alapítvány
Címe: 1035 Budapest, Miklós tér 1.
 
III. A könyvtár feladata, tevékenysége és használata
 
1. A könyvtár alapfeladata
  A könyvtár alapfeladatát az 1997. évi CXL. törvény "A nyilvános könyvtári ellátásról" szóló III. rész I. fejezet 55. § határozza meg. Ennek értelmében a könyvtár:
  a) Beszerzi és őrzi a fenntartó alapító okiratában rögzített célok megvalósításához és az érintett szakterületeken való tájékozódáshoz szükséges dokumentumokat. Gondoskodik gyűjteménye megóvásáról, az állomány tervszerű fejlesztéséről, az indokolt állománykivonás végrehajtásáról.
  b) Állományát rendezetten, katalógusok útján feltárva, nagyobb részét szabadpolcon elhelyezve helyben olvasói rendelkezésére bocsátja. A fenntartó által megszabott hivatali munkaidőben nyitva tart.
  c) Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól.
  d) Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
 
2. A könyvtár kiegészítő feladata
  Közreműködik a fenntartó szakmai kiadványainak megjelentetésében és terjesztésében.
 
3. A könyvtár gyűjtőköre
  A könyvtár fő gyűjtőköre: humánökológia, környezeti nevelés.
  A könyvtár a fő gyűjtőkörhöz kapcsolódóan beszerzi a környezetvédelem elméleti megalapozását szolgáló műveket; a környezet-, a társadalom- és a természettudományok egymással érintkező határterületei, valamint a fenntartható fejlődés és a környezetbarát technológia válogatott irodalmát.
  A könyvtár gyűjti emellett:
  a magyar nyelven megjelent kézi- és segédkönyveket, illetve egyéb monografikus igényű műveket szakterületek szerinti válogatással,
  az általános tájékozódást szolgáló magyar nyelvű folyóiratokat és hírlapokat.
    Anyagi lehetőségeivel arányban a fő gyűjtőkörben és az ahhoz kapcsolódó szakterületeken idegen nyelvű könyveket és folyóiratokat is beszerez. A könyvtár a fő gyűjtőkörbe tartozó időszaki kiadványok mellett mindazon periodikumokat megőrzi, melyek a későbbiekben a tájékozódás eszközei maradhatnak.
 
4. A könyvtár állományának nyilvántartása
a). Az állomány nyilvántartása egyedi leltári íveken és csoportos leltárkönyvben történik az alábbi dokumentumokról:
   –  könyvek,
 –  kéziratok,
 –  folyóiratok,
 –  hangzó anyagok,
 –  videokazetták,
 –  elektronikus dokumentumok.
  Egyedi nyilvántartás: a számítógépes katalógusból csoportos leltári tételenként kinyomtatott, a bevételezett dokumentumok teljes bibliográfiai leírását tartalmazó íveken. Az egyedi leltári íveket számlamásolat egészíti ki.
  A megőrzésre szánt – évfolyamonként összekötött – folyóiratok egyedi nyilvántartására a raktári cédulakatalógus szolgál.
  Csoportos nyilvántartás: az előírásoknak megfelelően bekötött és hitelesített csoportos leltárkönyvben történik az egyedi nyilvántartásban szereplő dokumentumokról.
b). A könyvtár kartotékos raktári nyilvántartást vezet az alábbiak szerint (raktári katalógusok):
   –  könyvek,
 –  kéziratok,
 –  folyóiratok,
 –  hangzó anyagok,
 –  videokazetták,
 –  elektronikus dokumentumok.
 
5. A könyvtár feltáró rendszere – katalógusok
  Külön szolgálati katalógus nincs, erre a célra az olvasói és raktári katalógusok szolgálnak.
  Olvasói katalógus:
leíró katalógus MicroISIS alapú számítógépes adatbázis formájában állományrészenként (előre definiált keresési lehetőség szerző, cím, közreműködők, testületek, sorozat, földrajzi név és tárgyszó szerint):
   –  könyvállomány (LIB adatbázis),
 –  videó-állomány (VIDEO adatbázis),
 –  folyóirat-állomány (PER adatbázis),
 –  analitikus feltárás (ANAL adatbázis).
 
6. A könyvtár használata
  A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára nyilvános szakkönyvtár, szolgáltatásait bármely beiratkozott olvasó közvetlenül igénybe veheti.
  a) Könyvtári szolgáltatások
 –  Helyben használat
 –  Videokazetták kölcsönzése
 –  Könyvtárközi kölcsönzés
 –  Tájékoztatás
                     –   a könyvtár állományáról a katalógusok alapján,
    –   a keresett témához kapcsolódó információkról a könyvtár állományában rendelkezésre álló tájékoztató források alapján, illetve az Internet útján,
    –   más könyvtárak gyűjtőköréről, állományairól és szolgáltatásairól
     –  Másolatszolgáltatás
 –  Számítógéphasználat a könyvtári adatbázisokhoz való hozzáférésen túl (keresés az Interneten, szövegszerkesztés)
    A könyvtár használóját a felsorolt szolgáltatások – a másolatkészítés, a videokazetták kölcsönzése, és esetenként a könyvtárközi kölcsönzés kivételével – ingyenesen illetik meg.
    A könyvtárhasználat szabályait a könyvtár írásba foglalja és ismerteti az olvasóival.
  b) A könyvtár állománya egyedi jellegű gyűjtemény. Védelme és az állandó hozzáférhetőség biztosítása érdekében a videokazetták kivételével csak helyben, illetőleg – szükség szerint, vidékre – könyvtárközi kölcsönzéssel használható. Az alapítvány munkatársai, illetve az alapítvánnyal szoros munkakapcsolatban álló szervezetek dolgozói rövid időre személyesen is kölcsönözhetnek könyveket.
    Kölcsönzött és elveszített dokumentum esetében a könyvtár kötelezheti az olvasót annak újravásárlására, vagy ha a dokumentum kereskedelmi forgalomban nem beszerezhető, akkor mindenkori (napi) értékének megtérítésére vagy a dokumentum másolatban történő pótlására, valamint a másolat és az eredeti mű értéke közötti különbség megtérítésére. A kártérítést a könyvtár az állomány gyarapítására fordítja.
    A könyvtár a fő gyűjtőkörébe tartozó és csak Budapesten kívüli gyűjteményben fellelhető könyveket könyvtárközi kölcsönzéssel megkéri. Az így kapott könyvek a küldő könyvtár által megszabott ideig helyben olvashatók.
  c) A könyvtár nyitva tartása: heti öt napon 30 óra.
 
 IV. A könyvtár működése
 
  b) A könyvtárosi feladatokat egy vezető és egy munkatárs látja el.
A könyvtárvezetői munkakör betöltéséhez felsőfokú végzettség és megfelelő gyakorlat szükséges.
  b) A könyvtár működéséhez szükséges anyagi és személyi feltételeket a fenntartó biztosítja. A könyvtár az így rendelkezésére álló éves költségvetési keretet lehetőség szerint pályázatok útján kiegészíti.
 
   
 
Budapest, 2000. július 3.


vissza