532.8 L 55
Lerner, Eric J.: The Big Bang Never Happened
A "nagy robbanás" sohasem történt meg
New York, NY ; Toronto : Vintage Books, 1992. xxiii, 466 p., ill.
ISBN 0-679-7049-X

KIKNEK SZÓL
Felnőtteknek: azoknak, akiket érdekel a Világegyetem fejlődése és vannak ezzel kapcsolatos alapismereteik. Tehát főként fizikusoknak, fizikatanároknak és az ezekre a hivatásokra készülő diákoknak.

TARTALOM
Az embereket mindig érdekelte, hogyan jött létre a Világmindenség. Régen mítoszokkal próbáltak választ adni, ma pedig tudományos modellekkel. A szerző érdekes történeti áttekintést ad a kozmológia fejlődéséről, az ókori kezdetektől napjainkig. A legrészletesebb leírást és egyben bírálatot a legismertebb és ma leginkább elfogadott kozmológiai elméletről, a Big Bang-ről kapjuk. Eszerint a Világmindenség - vagyis az összes tér, anyag, energia - végtelenül rövid idő alatt jött létre a végtelenül kis térben összezsúfolódott, végtelenül nagy sűrűségű anyagból. Amellett, hogy nem lehet elképzelni a végtelenül nagynak és a végtelenül kicsinek ezeket a végleteit, a Big Bang elmélet sok igen lényeges kérdésre nem ad kielégítő választ, illetve ellentmondás feszül az elmélet és a tudományos megfigyelések eredményei között. Ezért számos olyan elmélet született, amelyek kiegészítik a Big Bang modellt, vagy pedig elvetik és gyökeresen eltérnek attól. Ebben a könyvben olyan elmélet leírását találhatjuk, amely a Nagy Bummtól egészen eltérő magyarázatot talál a Világegyetem fejlődésére. A szerző először elemzi azokat a problémákat, amelyekre a Big Bang elmélet nem ad kielégítő magyarázatot. A Big Bang modell alapján azt feltételezik, hogy a Világegyetem kora 10 - 20 milliárd év között van, azonban 1986-ban felfedeztek egy olyan galaxishalmazt, amelynek a mérete olyan hatalmas, hogy a számítások alapján úgy gondolják, hogy a kialakulásához 100 milliárd évre lehetett szükség. Természetesen nem létezhet olyan csillagászati objektum, amely régebben keletkezett, mint maga az Univerzum. A Világmindenség anyagának nagy részét - egyes számítások szerint 90%-át nem találják a kutatók. Az ellentmondások feloldására a Big Bang modell hívei új és új elméleteket dolgoznak ki, például feltételezik, hogy a hiányzó anyag un. "sötét anyag" formájában van jelen, az ilyen anyag létezését azonban semmilyen tudományos megfigyelés vagy mérés nem igazolta eddig. Az Ősrobbanás elmélete nem ad magyarázatot arra sem, hogy a kezdetben teljesen egyenletes anyageloszlású térben hogyan jöttek létre azok a csomósodások, amelyek a galaxisok és bennük a csillagok keletkezéséhez vezettek. A szerzők az Ősrobbanástól alapvetően eltérő elméletet fogadnak el a Világmindenség fejlődésének magyarázatára: a plazma kozmológiát. Az elmélet kidolgozói a Világegyetemben ma is megfigyelhető, és földi laboratóriumokban is létrehozható plazma folyamatokkal magyarázzák a Világegyetem változásait - például a csillagok maguk is plazmagömbök. Tehát míg a Big Bang modell matematikai, elméleti feltételezésekből indul ki, majd keresi ezek megfigyelhető bizonyítékait (pl. háttérsugárzás, sötét anyag), addig a plazma-modell az Univerzumban jelenleg is jelenlévő jelenségekből von le a múltra és a jövőre vonatkozó elméleti következtetéseket. A plazma modell szerint a Világegyetemben az elektromágneses energiáé a főszerep. Az Univerzumot öröktől fogva és a jövőben is örökké létezőnek tartja, amelynek a jövőjére nem a pusztulás, hanem a fejlődés a jellemző. A plazma modell egyik fő kidolgozója, Alfvén két nagy csoportra osztja a kozmológiai elméleteket: szerinte az egyikre, amelybe a Big Bang elmélet is tartozik, a mitikus (vallási, filozófiai, matematikai vagy esztétikai) megközelítés a jellemző, míg a másik csoportra, amelybe a plazma elméletet is sorolja, a tudományos. Természetesen majd a jövő kutatási eredményei döntik el, hogy melyik elmélet ad igazi magyarázatot a Világmindenség keletkezésére és jövőbeli fejlődésére.

FEJEZETEK
Bevezetés
Első rész: A KOZMOLÓGIAI VITA
1. Az ősrobbanás soha nem történt meg
2. A teremtés története
3. A természettudomány fejlődése
4. A modern kozmológia különös története
5. Az északi fény
6. Plazma Univerzum
Második rész: ISMERTETÉS
7. A végtelen idő
8. Az anyag
9. A végtelen Idő és Tér
10. A Kozmosz és a társadalom.

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Dr. Adorjánné Farkas Magdolna ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus