Varga E. Árpád

A magyarság lélekszáma a jelenkori Erdély területén
Hivatalos és becsült adatok*

Megjelent: Európai Idő. III, 1992. 11/12. sz. 4. p., 13/14. sz. 4. p.


[Rich Text formátumú, tömörített változatban vagy PDF formátumban letölthető.]A január 7. és 14. között lezajlott romániai népszámlálást, nem utolsósorban nemzetiségi vonatkozásai miatt, fokozott várakozás előzte meg. Érthetően, hiszen az új alkotmány által homogén nemzetállamnak nyilvánított országban a valóságban vagy két tucatnyi etnikum élt, sőt jelentékeny részeit teljes egészében nem román ajkú, vagy nemzetiségileg igencsak vegyes népesség lakja. Mégis, bár a népszámlálást elrendelő kormányhatározat már 1990. októberében napvilágot látott, maga az összeírás - részben a nemzetiségi szövetség passzivitása következtében - felkészületlenül érte a lakosságot. A megfelelő előkészítés hiányát az a viharos polémia is jelzi, amely az etnikai vonatkozású kérdések egyes kitételeit és a felvételi módszereket fogadta, odáig menően, hogy a várható eredmények szinte már a népszámlálás megkezdésének pillanatában kérdésessé váltak.

Az előzetes aggodalmak érthetőek, ha arra gondolunk, hogy Románia nemzetiségi statisztikájának története - a maga nemében egyedülálló (bár még így is némi fenntartással kezelendő) 1930. évi népszámlálástól eltekintve - lényegében az elhallgatott és megmásított tények története. Lassan két emberöltő telt el úgy, hogy nem bocsátottak a nyilvánosság rendelkezésére érdemi tényanyagot az egyes etnikumok számbeli viszonyaira vonatkozóan; a hivatalos propaganda minduntalan olyan adatokra hivatkozik, melyek részletes kimutatását sehol sem találjuk. Ily módon kinyilatkoztatásokból áll össze a mai Románia népesedéstörténete; a valóságos tények felmutatása helyett demográfiai mítoszteremtés zajlik a jelen- és különösen az utókor számára.

Nem indokolatlan tehát a magyarság lélekszámának alakulását a hivatalos népesség-számbavételek mellett az azokat ellenőrző becslések tükrében is áttekinteni. Az 1. táblázat ezeket az adatokat összesíti a jelenkori Erdély területére vonatkozóan.

1. táblázat
Az erdélyi magyarság lélekszámának alakulása 1880-1977 között,
hivatalos adatok és becslés szerint

Év Össz-
lakosság
A magyarság száma
hivatalos közlés szerint
Anyanyelvi és nemzeti-
ségi érték különbözete
A magyarság
becsült lélekszáma
A becsült lélekszám különbözete a hivatalos
Anyanyelv Nemzetiség anyany. nemzet.
értékhez képest
Ezer fő Ezer fő % Ezer fő % Ezer fő Ezer fő % Ezer fő Ezer fő
 
1880 4027 1041 25,9 - - - - - - -
1890 4419 1200 27,2 - - - - - - -
1900 4872 1438 29,5 - - - - - - -
1910 5258 1663 31,6 - - - - - - -
1919 5208 - - 1378 26,5 - 1600 30,7 - 222
1920 5114 - - 1306 25,5 - 1500 29,3 - 194
1927 5394 - - 1247 23,3 - 1560 28,9 - 313
1930 5548 1481 26,7 1353 24,4 128 1600 28,8 119 247
1941 5910  1707a 28,9 1743 29,5 - 1730 29,3 23 13
1948 5761 1482 25,7 - - - 1500-1530 26,0-26,6 18-48 -
1956 6232 1616 25,9 1559 25,0 57 - - - -
1966 6720 1626 24,2 1597 23,8 29 1710-1740 25,4-25,9 84-114 113-143
1977 7500  1700b 22,7  1685c 22,5 15 1870-1910 24,6-25,0 170-210 185-225

a Az északi anyanyelvi és déli nemzetiségi adatok együtt.
b A hivatalos végleges közlés alapján becsült adat.
c A Judeţele patriei c. sorozat megfelelő kötetei alapján. "Nemzetiség és anyanyelv" szerint még ennél is kevesebb: 1651 ezer (22,2%).

Az 1880-1910. évi adatsorok a magyar nyelv feltűnő, gyors térhódítását regisztrálták. Emiatt a magyar statisztikát heves bírálatok érték a román statisztikusok részéről, akik a gyors ütemű magyarosodást a népszámlálások helytelen módszereivel, a magyar anyanyelvűek számának mesterséges növelésével magyarázták. Bírálataik érvrendszerét a hatalomváltást követően a gyakorlatban is megpróbálták érvényesíteni, amikor a román népösszeírások a magyarok számának - a háborús emberveszteséggel és a menekülthullámmal már nem indokolható - radikális csökkenését állapították meg. Kétségtelen, hogy az 1910. évi népszámlálás a természetes szaporulaton túl egyéb - belső vándorlásokból, asszimilációs nyereségből származó - időleges népességi pozitívumot is elkönyvelt a magyarság javára. Ugyanakkor - s ezt a tudományos igényű román népszámlálások anyanyelvi (utóbb nemzetiségi) adatai is megerősítik - e nyereség messze alatta maradt annak a mértéknek, amit a magyar nemzetiségstatisztika elmarasztalói az 1910. évi, s az azt megelőző népszámlálásoknak tulajdonítanak.

Ugyanezen az alapon hasonló fenntartásokkal kell fogadnunk a román népesség-számbavételek kimutatásait. Ezek a II. világháborút követően már csupán a saját körükön belül - a bukaresti statisztikai hivatal egyéb adatközléseivel egybevetve - ellenőrizhetők. Általános vélekedés szerint az 1956. évi népszámlálás az egyetlen, amely még elfogadható alapot nyújt az ilyen jellegű vizsgálódásokhoz.

Ha a magyarság lélekszámára vonatkozó hivatalos, illetőleg az - e számot esetenként 200-300 ezerrel is többnek mutató - becsült adatokat összevetjük, hamar szembetűnik, hogy az új uralom kezdetének viszonylag megállapodott népességi viszonyait rögzítő 1920. évi összeírás és az 1977. évi népszámlálás közötti időszak számoszlopai mindkét esetben nagyjából egyező gyarapodást tükröznek. A hivatalos kimutatások és a becsült értékek közötti eltérés változatlansága meglepő, mivel az 1920. évi összeírás idején mesterségesen leválasztott népességi csoportok hiánya - a magyar anyanyelvű zsidók pusztulása, a megmaradtak kivándorlása, az asszimilálódott svábok részbeni távozása és a bizonytalan identitású rétegek etnikumváltása következtében - az évtizedek során tényleges veszteséggé vált. E tény ismeretében - no meg történelmi analógiák alapján, a nemzetállami ideológia, a homogenizációs politika szorítását tapasztalva - csak a politikai legitimációs kényszer felerősödésével magyarázható a hivatalos adatok és - az 1956. évi népszámlálásra alapozott - mértéktartó becslések közti különbség növekedése. Másképp fogalmazva: a magyar etnikum békeidőben elszenvedett - ám szinte csak a háborús évekéhez mérhető - újbóli vesztesége "kényszerasszimilációs" jellegű, azaz olyan mesterségesen előidézett hiány, amely a népszámlálási eredményekkel kapcsolatos hivatalos elvárásoknak az összeírás során történt érvényesítéséből adódik.

E hipotézisünket megalapozó becslések felső értékei a kérdéssel behatóbban foglalkozó kutatók (Nyárády R. Károly és Sebők László) munkáiból valók, az alsó értékek saját becsléseink eredményei.

Számításaink során a magyarság természetes szaporulatára az - 1966-1976 között megyénként, 1956-1966 között tartományonként (városi és községi megoszlásban) közzétett - népmozgalmi adatokból, a vándormozgalmak méreteire és irányaira az 1966. és 1977. évi születési hely szerinti kimutatásokból következtettünk. A magyarság szaporulatát - az élveszületések 1965. évi nemzetiségi arányszámai alapján - valamivel az erdélyi átlag alattinak feltételeztük; a származási statisztikák adatainak megyénkénti felosztása során pedig az illető megye nemzetiségi megoszlását vettük irányadónak. Források: a statisztikai évkönyvek, az 1966. és 1974. évi demográfiai évkönyv és a népszámlálási kötetek. Lásd a 2. táblázatot.

2. táblázat
Az erdélyi magyarság lélekszáma anyanyelv szerint 1956-1977 között,
hivatalos adatok és becslésünk szerint (ezer fő)

Megye 1956 Feltételezett 1966 Feltételezett 1977
Hivatalos adat természetes szaporulat vándorlás Számított adat Hivatalos adat természetes szaporulat vándorlás Számított adat
 
    Fehér
 27,3  2,0  0,2  29,5  26,7  2,7  0,2  32,4
   Arad
 86,8  0,5  0,1  87,4  78,3 -  3,2  90,6
   Bihar
204,1  9,8 -5,5 208,4 198,1 14,4 -2,7 220,1
   Beszt.-Nasz.
 23,6  1,9 -  25,5  21,6  3,1 -1,5  27,1
   Brassó
 59,2  5,0 10,8  75,0  66,5  8,3  4,2  87,5
   Krassó-Sz.
   8,0  0,1  3,5  11,6    8,8  0,3  0,5  12,4
   Kolozs
169,0 10,8 -2,2 177,6 166,1  17,0 -2,1 192,5
   Kovászna
140,7 11,8 -7,0 145,5 142,3  16,2 -0,4 161,3
   Hargita
247,0 22,6 -17,3  252,3 250,7 35,3 -0,9 286,7
   Hunyad
 34,0  2,5  7,5  44,0  40,2  4,0 -1,7  46,3
   Máramaros
 51,3  4,3  4,6  60,2  55,6  8,6  0,7  69,5
   Maros
236,4 21,8 -5,3 252,9 252,9 31,8 -11,5 273,2
   Szatmár
158,5 14,0 -9,9 162,6 155,2 20,6 -3,6 179,6
   Szilágy
 67,4  5,2 -6,8  65,8  64,0  7,0 -5,2  67,6
   Szeben
 17,9  1,6  3,9  23,4  19,9  2,8  1,0  27,2
   Temes
 84,5  0,6  3,9  89,0  78,8  1,7  5,3  96,0
 
   Összesen
1615,7 114,5 -19,5 1710,7 1625,7 173,8 -14,5 1870,0

A fenti számítás a magyarság szempontjából kedvezőbb, és egyúttal a valósághoz is közelebb álló anyanyelvi adatokból indul ki. Az 1977. évre becsült eredmények azonban csak az előzetes nemzetiségi adatokkal vethetők össze, ezért ugyanezt a számítást az 1956. évi nemzetiségi kimutatásokra alapozva is elvégeztük. Lásd a 3. táblázatot.

3. táblázat
Az erdélyi magyarság lélekszáma nemzetiség szerint 1956-1977 között,
hivatalos adatok és becslésünk szerint (ezer fő)

Megye 1956 Feltételezett 1966 Feltételezett 1977
Hivatalos adat természetes szaporulat vándorlás Számított adat Hivatalos adat természetes szaporulat vándorlás Számított adat Hivatalos adat
 
   Fehér
 27,2  2,0  0,2  29,4  27,0  2,7  0,2  32,3  27,3
   Arad
 80,4  0,4  2,7  83,5  75,4 -  3,6  87,1  73,3
   Bihar
194,6  9,4 -4,6 199,4 193,0 13,8 -1,8 211,4 200,4
   Beszt.-Naszód
 24,1  2,0  0,3  26,4  22,4  3,2 -1,5  28,1  21,6
   Brassó
 56,9  5,0  11,2  73,1  65,3  8,1  4,1  85,3  71,1
   Krassó-Sz.
   8,3  0,1  3,6  12,0  9,2  0,2  0,5  12,7  9,2
   Kolozs
164,6 10,6  0,2 175,4 164,8 16,7 -1,5 190,6 170,2
   Kovászna
136,7 11,5 -6,7 141,5 140,5 16,0 -0,4 157,1 156,0
   Hargita
244,7 22,3 -17,4  249,6 248,9 35,0 -0,8 283,8 276,7
   Hunyad
 32,7  2,3  7,5  42,5  40,0  3,8 -1,2  45,1  38,5
   Máramaros
 47,5  4,0  5,3  56,8  53,6  8,2  0,7  65,7  57,9
   Maros
232,3 21,6 -3,9 250,0 249,7 31,5 -11,1 270,4 265,8
   Szatmár
145,8 13,0 -8,1 150,7 147,6 19,1 -3,1 166,7 152,7
   Szilágy
 66,8  5,1 -6,6  65,3  63,8  7,0 -5,3  67,0  64,2
   Szeben
 18,2  1,6  4,1  23,9  20,1  2,9  0,9  27,7  21,9
   Temes
 77,4  0,5  5,6  83,5  76,2  1,6  5,6  90,7  77,5
 
   Összesen
1558,2 111,4 -6,6 1663,0 1597,5 169,8 -11,1 1821,7 1684,3

4. táblázat
A magyarság százalékos aránya

Megye Anyanyelv Nemzetiség
1956 1966 1977 1956 1966 1977
Hivatalos adat Számított adat Hivatalos adat Számított adat Hivatalos adat Számított adat Hivatalos adat Számított adat Hivatalos adat
 
   Fehér
 7,4  7,7  7,0  7,9  7,3  7,7  7,1  7,9  6,7
   Arad
18,2 18,2 16,3 17,7 16,9 17,3 15,7 17,0 14,3
   Bihar
35,5 35,5 33,8 34,8 33,9 34,0 32,9 33,4 31,7
   Beszt.-Naszód
 9,2  9,5  8,0  9,4  9,4  9,8  8,3  9,8  7,5
   Brassó
15,8 16,9 15,0 15,0 15,2 16,5 14,8 14,6 12,2
   Krassó-Sz.
 2,5  3,2  2,4  3,2  2,5  3,3  2,6  3,3  2,4
   Kolozs
29,1 28,1 26,3 26,9 28,4 27,8 26,1 26,6 23,8
   Kovászna
81,6 82,3 80,5 81,0 79,3 80,0 79,4 79,0 78,3
   Hargita
90,2 89,3 88,7 87,9 89,3 88,4 88,1 86,9 84,8
   Hunyad
 8,9  9,3  8,5  9,0  8,5  8,9  8,4  8,8  7,5
   Máramaros
14,0 14,1 13,0 14,1 13,0 13,3 12,5 13,3 11,7
   Maros
46,0 45,0 45,0 45,1 45,3 44,5 44,5 44,7 43,9
   Szatmár
47,0 45,2 43,2 45,6 43,2 41,9 41,1 42,3 38,8
   Szilágy
24,8 25,0 24,3 25,6 24,6 24,8 24,3 25,3 24,3
   Szeben
 4,8  5,6  4,8  5,7  4,9  5,8  4,9  5,8  4,5
   Temes
14,9 14,6 12,5 13,8 13,6 13,7 12,5 13,0 11,1
 
   Összesen
26,0 25,6 24,2 24,9 25,0 24,7 23,8 24,3 22,5

Természetesen tévedés lenne a táblázatok becsült adatait száz százalékosan helytállóknak tekintenünk. E számok egy lehetséges megközelítési mód eredményei. Egyrészt óhatatlanul is magukkal "görgetik" az 1956. évi adatok esetleges torzításait, de ettől függetlenül is, csupán tendenciákat és arányokat jeleznek, mivel a népszámlálások statikus etnikai arányszámai nem alkalmazhatók gépiesen a természetes népmozgalom, és különösen nem a vándormozgalmak mutatóira. Fokozottan érvényes ez az anyanyelvi és nemzetiségi adatok közötti eltérésekre, hiszen azok módosulásai az etnikai identitásválasztás rejtettebb - hagyományos demográfiai módszerekkel nem prognosztizálható - mozgásait követik.

Becsléseink azokban a megyékben állnak legközelebb a hivatalos számadatokhoz, ahol a magyarság kompakt tömeget alkot (Kovászna, Hargita, Maros), illetőleg ahol az etnikai számarányok általában is kiegyensúlyozottan alakultak (Szilágy). Számszerűen jelentékenyebb, de százalékosan kifejezve még mindig kis mértékű az eltérés a határszélen (Bihar és Szatmár megyében), ahol a magyar lakosság viszonylag összefüggő, néhol töredezettebb nyelvterületet képez. A számított és hivatalos adatok közötti különbség ott a legnagyobb, ahol a magyarság nyelvszigetekre szorult vissza, városon belüli erős kisebbséget alkot, vagy pedig szórványlétben, interetnikus diaszpórában él.

Nem kizárt, hogy ez az eltérés a vándormozgalmak téves megítélésének a következménye (ez esetben a jelentős népesség-kibocsátó megyék magyarságának lélekszáma nagyobb annál, amit feltételeztünk), de részben összefügghet azzal is, hogy a vegyes lakosságú és szórvány vidékeken igen erőteljes a (természetes, vagy még inkább a kényszerű) asszimiláció hatása.


* Az eredetitől eltérően a táblázatokban ezer főben megadott, kerekített értékekkel. A nyomtatott cikkben megjelent teljes számokat lásd alább a kéziratos háttér-számításokban.A kéziratos háttér-számításokból:Tartomány Anyanyelvi megoszlás 1956-bana Élveszületések %-os nemzetiségi meg-
oszlása 1965-benb
Szám szerint % szerint
Összesen Román Magyar Román Magyar Román Magyar

Összesen
 
  Bánság
1.195.871   775.067 160.616 64,27 12,33 71,00   9,18
  Brassó
981.913 603.342 228.443 69,85 22,63 64,17 18,85
  Kolozs
1.153.076   891.276 240.943 76,51 20,54 83,77 14,01
  Körösvidék
848.272 571.467 253.917 67,67 28,74 71,68 23,95
  Hunyad
572.963 510.984   38.265 87,66   6,47 89,40   6,27
  Máramaros
712.567 461.150 214.541 65,89 27,80 72,08 20,45
  Maros-Magyar AT
767.650 267.794 479.474 34,83 61,64 39,02 55,60
 
  Erdély összesen
6.232.312   4.081.080   1.616.199   65,48 25,93 70,13 21,38

Városi környezetc
 
  Bánság
485.656 290.008   96.873 59,38 17,28 70,21 11,38
  Brassód
463.362 295.209   91.590 63,12 19,30 66,15 16,92
  Kolozs
323.732 193.648 121.951 58,92 36,45 73,31 24,09
  Körösvidék
236.937 117.006 108.802 49,94 43,40 58,29 35,60
  Hunyad
273.146 225.212   33.419 81,28 11,54 86,86   9,28
  Máramaros
200.426 100.900   92.210 52,68 41,74 69,12 27,85
  Maros-Magyar ATd
181.524   44.803 133.359 24,51 71,49 30,82 65,87
 
  Erdély összesen
2.165.053   1.266.786   678.204 58,51 31,32 67,00 24,25

Falusi környezetc
 
  Bánság
710.215 485.059   63.473 67,72   8,94 71,62   7,57
  Brassód
518.281 308.133 136.852 56,91 25,62 62,34 20,62
  Kolozs
829.344 697.628 118.992 82,65 14,97 87,18 10,81
  Körösvidék
611.335 454.461 145.115 74,95 22,68 76,63 19,64
  Hunyad
299.817 285.772     4.846 93,47   1,85 93,25   1,71
  Máramaros
512.141 360.250 122.331 71,06 22,35 73,39 17,16
  Maros-Magyar ATd
586.126 222.991 346.115 38,03 58,59 42,04 51,82
 
  Erdély összesen
4.067.259   2.814.294   937.995 69,19 23,06 71,84 19,81

a Az 1966. évi tartományi határok között. (Anuarul statistic 1961. 74-75. o.)
b Az apa nemzetisége után. (Anuarul demografic 1967. 52-53. o.)
c Az 1956. évi közigazgatási beosztás szerint.
d A Stalin tartománytól a Magyar Autonóm Tartományhoz került Dicsőszentmárton, a Magyar Autonóm Tartománytól Stalin tartományhoz került Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely rajonok megfelelő adatainak le-, illetve beszámításával.


Az összes népesség természetes szaporulata 1956-1965 közötta

Tartomány Szám szerint %-ban
Összesen Városok Falvak Összesen Városok Falvak
 
  Bánság
    9.786 10.142     -356   0,82   2,08 -0,05
  Brassó
  89.460 45.154 44.306   9,11   9,74   8,55
  Kolozs
120.804 25.352 95.452 10,47   7,83 11,51
  Körösvidék
  51.074 14.020 37.054   6,02   5,92   6,06
  Hunyad
  37.577 27.702   9.875   6,56 10,14   3,29
  Máramaros
  93.254 26.245 67.009 13,09 13,09 13,09
  Maros-Magyar AT
  79.538 18.963 60.575 10,36 10,45 10,33
 
  Erdély összesen
481.493 167.578   313.915     7,73   7,74   7,72

a Az 1966. évi közigazgatási beosztás szerint.


A románok és magyarok számított természetes szaporulata 1956-1965 között
az élveszületések 1965. évi nemzetiségi megoszlásának arányszámai alapjána

Tartomány Szám szerint %-ban
Összesen Városok Falvak Összesen Városok Falvak

Románok
 
  Bánság
  6.870   7.120     -250   0,87   2,46 -0,05
  Brassó
57.130 29.870 27.260   9,53 10,12   8,85
  Kolozs
101.800   18.585 83.215 11,42   9,60 11,93
  Körösvidék
36.567   8.172 28.395   6,40   6,98   6,25
  Hunyad
33.270 24.062   9.208   6,51 10,68   3,22
  Máramaros
67.318 18.140 49.178 14,60 17,98 13,65
  Maros-Magyar AT
31.310   5.844 25.466 11,69 13,04 11,42
 
  Erdély összesen
334.265   111.793   222.472     8,20   8,82   7,90

Magyarok
 
  Bánság
  1.127   1.154       -27   0,70   1,19 -0,04
  Brassó
16.950   7.640   9.310   7,42   9,74   6,80
  Kolozs
16.425   6.107 10.318   6,82   5,01   8,67
  Körösvidék
12.268   4.991   7.277   4,83   4,59   5,01
  Hunyad
  2.740   2.571     169   7,16   7,69   3,48
  Máramaros
18.808   7.309 11.499   8,77   7,93   9,40
  Maros-Magyar AT
43.881 12.491 31.390   9,15   9,37   9,07
 
  Erdély összesen
112.200   42.263 69.936   6,94   6,23   7,46

a Az 1966. évi közigazgatási beosztás szerint. A számítást a városok és falvak csoportjában végeztem el, oly módon, hogy az élveszületések 1965. évi nemzetiségi megoszlásának megfelelő arányszámait az összes népesség természetes szaporulatára vetítettem; az összesen oszlop az így kapott értékeket összegzi.


A magyar anyanyelvűek 1956-1966 között számított természetes szaporulata
az 1968 utáni megyehatárok között

Megye Városi környezet Falusi környezet Városi és falusi gyarapodás együtt
A magyarok 1956. évi lélekszámaa Megfelelő tartományi arányszám (%) Az előbbi alapján számított szaporulat A magyarok 1956. évi lélekszámaa Megfelelő tartományi arányszám (%) Az előbbi alapján számított szaporulat
 
  Fehér
10.017 5,01     502   17.260 8,67   1.496   1.998
  Arad
42.222 1,19     502   44.560 -0,04       -17     485
  Bihar
99.241 4,59 4.555 104.910 5,01   5.255   9.810
  Beszterce-Naszód
  3.877 5,01    194   19.680 8,67   1.706   1.900
  Brassó
37.815 9,74 3.683   21.380 6,80   1.454   5.137
  Krassó-Szörény
  6.408 1,19      76     1.630 -0,04         -6       70
  Kolozs
104.623   5,01 5.241   64.370 8,67   5.580 10.821
  Kovászna
35.721 9,74 3.479 104.990   7,93b   8.325 11.804
  Hargita
54.221 9,37 5.080 192.730 9,07 17.480 22.560
  Hunyad
30.449 7,69 2.341     3.600 3,48     125   2.466
  Máramaros
36.901 7,93 2.926   14.400 9,40   1.354   4.280
  Maros
82.242 9,37 7.706 154.110 9,07 13.978 21.684
  Szatmár
51.383 7,93 4.074 107.125 9,40 10.070 14.144
  Szilágy
18.614 5,01     932   48.840 8,67   4.234   5.166
  Szeben
14.479 9,74   1.410     3.400 6,80     231   1.641
  Temes
49.523 1,19     589   34.990 -0,04       -14     575
 
  Erdély összesen
677.737   6,39 43.290 937.975 7,69 71.250 114.540  


A magyar nemzetiségűek 1956-1966 között számított természetes szaporulata
az 1968 utáni megyehatárok között

Megye Városi környezet Falusi környezet Városi és falusi gyarapodás együtt
A magyarok 1956. évi lélekszámaa Megfelelő tartományi arányszám (%) Az előbbi alapján számított szaporulat A magyarok 1956. évi lélekszámaa Megfelelő tartományi arányszám (%) Az előbbi alapján számított szaporulat
 
  Fehér
10.200 5,01     511   17.050 8,67   1.478   1.989
  Arad
36.226 1,19     431   44.125 -0,04       -18     413
  Bihar
93.436 4,59 4.289 101.140 5,01   5.067   9.356
  Beszterce-Naszód
  4.182 5,01     210   19.940 8,67   1.729   1.939
  Brassó
36.303 9,74 3.536   20.590 6,80   1.400   4.936
  Krassó-Szörény
  6.600 1,19      79     1.680 -0,04         -7       72
  Kolozs
100.290   5,01 5.024   64.320 8,67   5.576 10.600
  Kovászna
35.114 9,74 3.420 101.545   7,93b   8.053 11.473
  Hargita
53.611 9,37 5.023 191.060 9,07 17.329 22.352
  Hunyad
28.555 7,69 2.196     4.095 3,48     143   2.339
  Máramaros
33.523 7,93 2.658   14.030 9,40   1.319   3.977
  Maros
79.164 9,37 7.670 153.170 9,07 13.892 21.562
  Szatmár
46.222 7,93 3.665   99.600 9,40   9.362 13.027
  Szilágy
18.318 5,01     918   48.520 8,67   4.207   5.125
  Szeben
14.565 9,74   1.418     3.615 6,80     246   1.664
  Temes
42.473 1,19     505   34.995 -0,04       -14     491
 
  Erdély összesen
638.782   6,50 41.553 919.475 7,60 69.762 111.315  

a Az 1956. évi közigazgatási beosztás szerint.
b Brassó és a Maros-Magyar AT arányszámainak középértéke.


Az elvándorlás számítása 1956-1966 között

Megye a) b) c) d) e) f)
 
  Fehér
45.375 42,15 114.337   48.193   3.566   3.518
  Arad
32.638 36,32 57.053 20.721   3.771   3.502
  Bihar
47.522 39,62 75.081 29.747 10.560 10.084
  Beszterce-Naszód
19.744 44,07 46.075 20.305   1.868   1.909
  Brassó
22.483 33,98 58.511 19.882   3.151   3.022
  Krassó-Szörény
20.398 41,47 34.323 14.234     355     356
  Kolozs
52.317 39,85 89.944 35.843 10.430 10.180
  Kovászna
15.751 31,23 40.441 12.629 10.306 10.015
  Hargita
27.973 39,62 71.048 28.149 25.390 25.137
  Hunyad
26.150 39,56 52.956 20.949   1.864   1.781
  Máramaros
22.862 41,50 48.544 20.146   2.820   2.619
  Maros
52.202 40,62 93.760 38.085 17.519 17.253
  Szatmár
32.910 44,25 56.778 25.124 11.808 10.854
  Szilágy
26.376 46,27 76.516 35.403   8.780   8.709
  Szeben
33.868 40,22 63.395 25.497   1.223   1.249
  Temes
38.583 38,73 53.470 20.709   3.085   2.816

a) Az 1956-1965 között más településre távozottak becsült száma. (Recensămîntul 1977. Vol. I. 756. o.)
b) Az (a) rovatban szereplőknek az 1965-ig távozott összes elvándorló számán belüli %-os aránya.
c) A megyében születtek, más megyében laknak, 1966-ban. (Anuarul demografic 1974. 452-459. o.)
d) Ebből az 1956-1965 között távozottak feltételezett száma a (b) rovat alapján.
e) A (d) rovatból a magyar anyanyelvűek száma, 1956. évi számarányuk alapján.
f) A (d) rovatból a magyar nemzetiségűek száma, 1956. évi számarányuk alapján.A bevándorlás számítása 1956-1966 között

Megye a) b) c) d) e) f)
 
  Fehér
30.587    7.113a    6.605a 56,9   4.046   3.758
  Arad
57.013 14.491 13.894 44,3   6.420   6.155
  Bihar
42.761 12.785 12.262 45,0   5.753   5.518
  Beszterce-Naszód
16.409   4.891   4.766 47,0   2.300   2.240
  Brassó
74.578   28.980b   28.641b 49,6 14.375 14.206
  Krassó-Szörény
35.759   7.819   7.352 53,9   4.214   3.963
  Kolozs
96.160 26.081 25.529 39,1 10.198   9.982
  Kovászna
14.045   6.505   6.400 43,1   2.805   2.758
  Hargita
19.902   12.654c   12.323c 53,0   6.706   6.531
  Hunyad
92.208   14.716d   14.088d 65,8   9.683   9.270
  Máramaros
44.010 13.988 13.058 60,8   8.504   7.939
  Maros
63.175 25.403 25.000 49,5 12.575 12.374
  Szatmár
27.932   6.685   6.394 43,4   2.901   2.775
  Szilágy
15.574   4.855   4.632 45,1   2.190   2.089
  Szeben
56.237   11.624e   11.344e 47,4   5.510   5.377
  Temes
104.987   22.410 21.482 44,8 10.040   9.785
 
  Erdély összesen
791.427   221.000   213.770   49,0 108.220   104.720  

a) A megyében élők, más erdélyi megyében születettek 1966-ban. (Anuarul demografic 1974. 452-459. o.)
b) Az (a) rovatból a magyar anyanyelvűek feltételezett száma a kibocsátó megyén belüli 1956-os arányszámuk alapján.
c) Az (a) rovatból a magyar nemzetiségűek feltételezett száma a kibocsátó megyén belüli 1956-os arányszámuk alapján.
d) A más településről 1956-1966 között érkezettek (Anuarul demografic 1974. 468-469. o.) összes bevándorlón belüli arányszáma.
e) A magyar anyanyelvű bevándoroltak közül (b) az 1956-1966 között érkezettek a (d) rovat arányszáma alapján.
f) A magyar nemzetiségű bevándoroltak közül (c) az 1956-1966 között érkezettek a (d) rovat arányszáma alapján.


a A Maros megyéből történt bevándorlás alulszámítva.
b A Kovászna megyéből történt bevándorlás alulszámítva.
c A Kovászna és Maros megyéből történt bevándorlás felülszámítva.
d Az Arad, Bihar, Kolozs, Maros, Szatmár és Szilágy megyéből történt bevándorlás alulszámítva.
e A Maros megyéből történt bevándorlás alulszámítva.


A vándorlások egyenlege anyanyelv szerint 1956-1966 között

Megye a) b) c) d) e) f) g)
 
  Fehér
  3.566    230   10   240   3.806   4.046     240
  Arad
  3.771 2.500   70 2.570   6.341   6.420       79
  Bihar
10.560   470 260   730 11.290   5.753 -5.537
  Beszterce-Naszód
  1.868   370   35   405   2.273   2.300       27
  Brassó
  3.151   420   10   430   3.581 14.375 10.794
  Krassó-Szörény
    355     30 300   330     685   4.214   3.529
  Kolozs
10.430 2.000   20 2.020 12.450 10.198 -2.252
  Kovászna
10.306     45    -     45 10.351   2.805 -7.546
  Hargita
25.390   175   10   185 25.575   6.706 -18.869  
  Hunyad
  1.864   360   15   375   2.239   9.683   7.444
  Máramaros
  2.820   905 150 1.055   3.875   8.504   4.629
  Maros
17.519 1.300 125 1.425 18.944 12.575 -6.369
  Szatmár
11.808   900 110 1.010 12.818   2.901 -9.917
  Szilágy
  8.780   135   45   180   8.960   2.190 -6.770
  Szeben
  1.223   355     5   360   1.583   5.510   3.927
  Temes
  3.085 3.000   20 3.020   6.105 10.040   3.935
 
  Erdély összesen
116.496   13.195   1.185   14.380   130.876   108.220   -22.656  

a) Az ország más megyéibe történt vándorlás.
b) Magyar anyanyelvű zsidó kivándorlás a városokból.
c) Magyar anyanyelvű zsidó kivándorlás a községekből.
d) Magyar anyanyelvű zsidó kivándorlás összesen.
e) Elvándorlás összesen (a+d).
f) Bevándorlás Erdély más megyéiből.
g) Vándorlási egyenleg (f-e).


Becslés anyanyelv szerint, 1956-1966

Megye 1956 Feltételezett 1966
Hivatalos
adat
természetes szaporulat vándorlás Számított
adat
Hivatalos
adat
 
  Fehér
  27.280   2.000      250   29.530   26.710
  Arad
  87.780      500     100   87.380   78.294
  Bihar
204.150   9.800 -5.550 208.400 198.092
  Beszterce-Naszód
  23.560   1.900     -   25.460   21.587
  Brassó
  59.190   5.000 10.800   75.000   66.545
  Krassó-Szörény
  8.040      100   3.500   11.640     8.787
  Kolozs
168.990 10.800 -2.250 177.540 166.117
  Kovászna
140.710 11.800  -7.000a 145.510 142.327
  Hargita
246.950 22.600 -17.300a 252.250 250.679
  Hunyad
  34.050   2.500   7.450   44.000   40.265
  Máramaros
  51.300   4.300   4.600   60.200   55.609
  Maros
236.350 21.850   -5.300a 252.900 252.861
  Szatmár
158.510 14.000 -9.900 162.610 155.192
  Szilágy
  67.450   5.200 -6.800   65.850   63.981
  Szeben
  17.880   1.600   3.950   23.430   19.898
  Temes
  84.510      600   3.900   89.000   78.758
 
  Erdély összesen
1.615.700   114.550   -19.550   1.710.700   1.625.702  

a A Regátból történt visszavándorlást feltételezve korrigált becslés.


Becslés nemzetiség szerint, 1956-1966

Megye 1956 Feltételezett 1966
Hivatalos
adat
természetes
szaporulat
el-
vándorlás
be-
vándorlás
vándorlás
összesen
Számított
adat
Hivatalos
adat
 
  Fehér
  27.250   2.000   3.518   3.758      200   29.450   26.989
  Arad
  80.350      450   3.502   6.155   2.650   83.450   75.445
  Bihar
194.580   9.350 10.084   5.518 -4.580 199.350 192.948
  Beszterce-Naszód
  24.120   1.950   1.909   2.240      330   26.400   22.358
  Brassó
  56.890   4.950   3.022   14.206 11.200   73.040   65.326
  Krassó-Szörény
    8.280       70      356   3.963   3.600   11.950     9.175
  Kolozs
164.610 10.600 10.180   9.982      200 175.410 164.768
  Kovászna
136.660 11.500 10.015     3.365a -6.650 141.510 140.472
  Hargita
244.670 22.350 25.137     7.731a -17.400   249.620 248.886
  Hunyad
  32.650   2.350   1.781   9.270   7.500   42.500   40.047
  Máramaros
  47.550   4.000   2.619   7.939   5.300   56.850   53.583
  Maros
232.340 21.550 17.253   13.374a -3.880 250.010 249.675
  Szatmár
145.820 13.000 10.854   2.775 -8.080 150.740 147.594
  Szilágy
  66.840   5.100   8.709   2.089 -6.600   65.340   63.850
  Szeben
  18.180   1.650   1.249   5.377   4.120   23.950   20.139
  Temes
  77.430      500   2.816   8.385b   5.570   83.500   76.183
 
  Erdély összesen
1.558.220   111.370   113.004   106.129   -6.520 1.663.070   1.597.438  

a A Regátból történt visszavándorlást feltételezve korrigált becslés.
b A bevándorlás számításában 9785.


Becsült természetes szaporulat 1966-1976 között

Megye Az összes népesség Csök-
kentés
(%)
A magyarok számított
népességszáma
1966-ban
A magyarok
csökkentett arányszám
szerint számított
természetes szaporulata
1966-1976 között
1966. évi
lélek-
száma
természetes szaporu-
lata 1966-1976 között
Szám
szerint
%-ban Anya-
nyelv
Nemzeti-
ség
Anya-
nyelv
Nemzeti-
ség
 
  Fehér
382.786 42.470 11,09 -2,0   29.530   29.450   2.700   2.680
  Arad
481.248   9.645   2,00 -2,0   87.380   83.450     -     -
  Bihar
586.480 52.118   8,89 -2,0 208.400 199.350 14.400 13.800
  Beszterce-Naszód
269.954 43.025 15,93 -4,0   25.460   26.400   3.100   3.200
  Brassó
442.692 58.063 13,12 -2,0   75.000   73.040   8.350   8.130
  Krassó-Szörény
358.726 15.541   4,33 -2,0   11.640   11.950      250      270
  Kolozs
629.746 72.551 11,52 -2,0 177.540 175.410 17.000 16.700
  Kovászna
176.858 22.112 12,50 -1,2 145.510 141.510 16.200 16.000
  Hargita
282.392 39.463 14,00     - 252.250 249.620 35.300 34.950
  Hunyad
474.602 52.588 11,08 -2,0   44.000   42.500   4.000   3.800
  Máramaros
427.645 69.997 16,37 -2,0   60.200   56.850   8.600   8.200
  Maros
561.598 76.289 13,58 -1,0 252.900 250.010 31.800 31.500
  Szatmár
359.393 49.014 13,64 -1,0 162.610 150.740 20.600 19.100
  Szilágy
263.103 30.595 11,63 -1,0   65.850   65.340   7.000   6.950
  Szeben
414.756 58.057 14,00 -2,0   23.430   23.950   2.800   2.850
  Temes
607.596 23.865   3,92 -2,0   89.000   83.500   1.700   1.600
 
  Erdély összesen
6.719.555   715.423   10,64 -0,5 1.710.700   1.663.070   173.800   169.730  


Korrigált adatsor az összes népesség és a magyarok becsült
természetes szaporodása között 1956-1965 között mutatkozó 0,8 százalékpontos eltérés figyelembevételével

(a Fehér, Beszterce-Naszód, Brassó, Kolozs, Máramaros, Szatmár, Szilágy, Szeben megyei becslések
további csökkentésével)

Megye Az összes népesség Csök-
kentés
(%)
A magyarok számított
népességszáma
1966-ban
A magyarok
csökkentett arányszám
szerint számított
természetes szaporulata
1966-1976 között
1966. évi
lélek-
száma
természetes szaporu-
lata 1966-1976 között
Szám
szerint
%-ban Anya-
nyelv
Nemzeti-
ség
Anya-
nyelv
Nemzeti-
ség
 
  Fehér
382.786 42.470 11,09 -4,0   29.530   29.450   2.000   2.000
  Arad
481.248   9.645   2,00 -2,0   87.380   83.450     -     -
  Bihar
586.480 52.118   8,89 -2,0 208.400 199.350 14.400 13.800
  Beszterce-Naszód
269.954 43.025 15,93 -7,5   25.460   26.400   2.100   2.200
  Brassó
442.692 58.063 13,12 -3,3   75.000   73.040   7.350   7.130
  Krassó-Szörény
358.726 15.541   4,33 -2,0   11.640   11.950      250      270
  Kolozs
629.746 72.551 11,52 -3,0 177.540 175.410 15.000 14.700
  Kovászna
176.858 22.112 12,50 -1,2 145.510 141.510 16.200 16.000
  Hargita
282.392 39.463 14,00     - 252.250 249.620 35.300 34.950
  Hunyad
474.602 52.588 11,08 -2,0   44.000   42.500   4.000   3.800
  Máramaros
427.645 69.997 16,37 -4,5   60.200   56.850   7.000   6.600
  Maros
561.598 76.289 13,58 -1,0 252.900 250.010 31.800 31.500
  Szatmár
359.393 49.014 13,64 -2,2 162.610 150.740 18.600 17.100
  Szilágy
263.103 30.595 11,63 -2,5   65.850   65.340   6.000   5.950
  Szeben
414.756 58.057 14,00 -5,0   23.430   23.950   2.100   2.150
  Temes
607.596 23.865   3,92 -2,0   89.000   83.500   1.700   1.600
 
  Erdély összesen
6.719.555   715.423   10,64 -1,0 1.710.700   1.663.070   163.800   159.730  


Az elvándorlás számítása 1966-1977 között

Megye a) b) c) d) e) f) g)
 
  Fehér
114.337 125.297 10.960   7,7   844   7,7    844
  Arad
  57.053   56.515     -538 18,2   -98 17,3    -93
  Bihar
  75.081   85.895 10.814 35,5 3.840 34,0 3.676
  Beszterce-Naszód
  46.075   62.880 16.805   9,5 1.597   9,8 1.647
  Brassó
  58.511   66.085   7.574 16,9 1.280 16,5 1.250
  Krassó-Szörény
  34.323   43.745   9.422   3,2    302   3,3    310
  Kolozs
  89.944 104.947 15.003 28,1 4.215 27,8 4.170
  Kovászna
  40.441   44.272   3.831 82,3 3.153 80,0 3.065
  Hargita
  71.048   74.602   3.554 89,3 3.174 88,4 3.142
  Hunyad
  52.956   71.647 18.691   9,3 1.738   8,9 1.663
  Máramaros
  48.544   60.072 11.528 14,1 1.625 13,3 1.533
  Maros
  93.760 119.923 26.163 45,0 11.773   44,5 11.643  
  Szatmár
  56.778   66.033   9.255 45,2   4.183 41,9 3.878
  Szilágy
  76.516   98.300 21.784 25,0   5.446 24,8 5.402
  Szeben
  63.395   66.738   3.343   5,6    187   5,8    194
  Temes
  53.470   59.029   5.559 14,6    812 13,7    762
 
  Erdély összesen
1.032.232   1.206.080   173.848   25,4 44.071   24,8 43.086  

a) A megyében születtek, más megyében laknak, 1966-ban. (Anuarul demografic 1974. 452-459. o.)
b) A megyében születtek, más megyében laknak, 1977-ben. (Recensămîntul 1977. Vol. I. 696-725. o.)
c) Az előbbi két szám különbözete.
d) A magyar anyanyelvűek 1966-ban becsült %-os aránya.
e) A (c) rovatból a magyar anyanyelvűek száma a (d) rovatban becsült számarányuk alapján.
f) A magyar nemzetiségűek 1966-ban becsült %-os aránya.
g) A (c) rovatból a magyar nemzetiségűek száma az (f) rovatban becsült számarányuk alapján.


A bevándorlás számítása 1966-1977 között

Megye a) b) c) d) d)
 
  Fehér
30.587 36.432   5.845 1.061 1.049
  Arad
57.103 72.340 15.237 3.700 3.602
  Bihar
42.761 48.152 5.391 1.621   1.926a
  Beszterce-Naszód
16.409 16.803    394   143   110
  Brassó
74.578 87.601 13.023 5.418 5.348
  Krassó-Szörény
35.759 37.936   2.177   809   815
  Kolozs
96.160 110.361   14.201 2.718 2.677
  Kovászna
14.045 18.866   4.821 2.696 2.666
  Hargita
19.902 25.234   5.332 2.325 2.295
  Hunyad
92.208 93.285   1.077      34     467b
  Máramaros
44.010 52.094   8.084 2.269 2.230
  Maros
63.175 65.921   2.746   535   524
  Szatmár
27.932 31.079   3.147   807   788
  Szilágy
15.574 16.378     804     86     84
  Szeben
56.237 66.881 10.644 1.173 1.096
  Temes
104.987   136.926   31.939 6.620 6.368
 
  Erdély összesen
791.427   916.289   124.862   32.015   32.045  

a) A megyében élők, más erdélyi megyében születettek 1966-ban. (Anuarul demografic 1974. 452-459. o.)
b) A megyében élők, más erdélyi megyében születettek 1977-ben. (Recensămîntul 1977. Vol. I. 696-725. o.)
c) A (b) és (a) rovat különbözete.
d) A (c) rovatból a magyar anyanyelvűek feltételezett száma a kibocsátó megyéken belüli 1966-os becsült arányszámuk alapján.
e) A (c) rovatból a magyar nemzetiségűek feltételezett száma a kibocsátó megyéken belüli 1966-os becsült arányszámuk alapján.


aTéves számítás, helyesen 1.598.
bTéves számítás, helyesen 13.


A vándorlások egyenlege 1966-1977 között

Megye Anyanyelv Nemzetiség
a) b) c) d) e) f) g) h)
 
  Fehér
    844     -     844 1.061     217   844 1.049      205
  Arad
    -98   500     402 3.700   3.298    -93 3.602   3.695
  Bihar
3.840   500 4.340 1.621 -2.719 3.676 1.926 -1.750
  Beszterce-Naszód
1.597     - 1.597    143 -1.454 1.647   110 -1.537
  Brassó
1.280     - 1.280 5.418   4.138 1.250 5.348   4.098
  Krassó-Szörény
    302     -     302     809     507     310    815     505
  Kolozs
4.215   600 4.815 2.718 -2.097 4.170 2.677 -1.493
  Kovászna
3.153     - 3.153 2.696   -457 3.065 2.666     -399
  Hargita
3.174     - 3.174 2.325   -849 3.142 2.295     -847
  Hunyad
1.738     - 1.738      34 -1.704 1.663    467 -1.196
  Máramaros
1.625     - 1.625 2.269     644 1.533 2.230     697
  Maros
11.773     300 12.073       535 -11.538   11.643     524 -11.119  
  Szatmár
4.183   200 4.383     807 -3.576 3.878    788 -3.090
  Szilágy
5.446     - 5.446      86 -5.360 5.402     84 -5.318
  Szeben
    187     -     187 1.173     986   194 1.096     902
  Temes
    812   500 1.312 6.620   5.308   762 6.368   5.606
 
  Erdély összesen
44.071   2.600 46.671   32.015   -14.656   43.086   32.045   -11.041  

a) Az ország más megyéibe történt vándorlás.
b) Magyar anyanyelvű zsidó kivándorlás.
c) Elvándorlás összesen (a+b).
d) Bevándorlás Erdély más megyéiből.
e) Vándorlási egyenleg (d-c).
f) Az ország más megyéibe történt vándorlás.
g) Bevándorlás Erdély más megyéiből.
h) Vándorlási egyenleg (g-f).


Becslés anyanyelv szerint, 1966-1977

Megye Számított
adat, 1966
Feltételezett
természetes szaporulat
Feltételezett
vándorlás
Számított adat, 1977
1. változat 2. változat 1. változat 2. változat
 
  Fehér
  29.530   2.700   2.000     200   32.430   31.730
  Arad
  87.380     -     -   3.200   90.580   90.580
  Bihar
208.400 14.400 14.400 -2.700 220.100 220.100
  Beszterce-Naszód
  25.460   3.100   2.100 -1.460   27.100   26.100
  Brassó
  75.000   8.350   7.350   4.150   87.500   86.500
  Krassó-Szörény
  11.640       250       250     510   12.400   12.400
  Kolozs
177.540 17.000 15.000 -2.100 192.440 190.440
  Kovászna
145.510 16.200 16.200   -400 161.310 161.310
  Hargita
252.250 35.300 35.300   -850 286.700 286.700
  Hunyad
  44.000   4.000   4.000 -1.700   46.300   46.300
  Máramaros
  60.200   8.600   7.000     700   69.500   67.900
  Maros
252.900 31.800 31.800 -11.500   273.200 273.200
  Szatmár
162.610 20.600 18.600 -3.600 179.610 177.610
  Szilágy
  65.850   7.000   6.000 -5.250   67.600   66.600
  Szeben
  23.430   2.800   2.100   1.000   27.230   26.530
  Temes
  89.000   1.700   1.700   5.300   96.000   96.000
 
  Erdély összesen
1.710.700   173.800   163.800   -14.500   1.870.000   1.860.000a

a Ez a szám kapott helyet - alsó értékként - a "Népszámlálások a jelenkori Erdély területén" c. kötet (Budapest, 1992) 119. jegyzetében (132. o.).
Ua. a vonatkozó rész internetes változatában [Népszámlálások a háború utáni Romániában] [1948-1977] a 20. jegyzetben.


Becslés nemzetiség szerint, 1966-1977

Megye Számított
adat, 1966
Feltételezett
természetes szaporulat
Feltételezett
vándorlás
Számított adat, 1977 Hivatalos
adat, 1977
1. változat 2. változat 1. változat 2. változat
 
  Fehér
  29.450   2.680   2.000     200   32.330   31.650   27.342
  Arad
  83.450     -     -   3.600   87.050   87.050   73.277
  Bihar
199.350 13.800 13.800 -1.750 211.400 211.400 200.424
  Beszterce-Naszód
  26.400   3.200   2.200 -1.500   28.100   27.100   21.546
  Brassó
  73.040   8.130   7.130   4.100   85.270   84.270   71.132
  Krassó-Szörény
  11.950       270       270     500   12.720   12.720     9.238
  Kolozs
175.410 16.700 14.700 -1.500 190.610 188.610 170.195
  Kovászna
141.510 16.000 16.000   -380 157.130 157.130 156.032
  Hargita
249.620 34.950 34.950   -850 283.720 283.720 276.645
  Hunyad
  42.500   3.800   3.800 -1.200   45.100   45.100   38.548
  Máramaros
  56.850   8.200   6.600     700   65.750   64.150   57.897
  Maros
250.010 31.500 31.500 -11.000   270.410 270.410 265.752
  Szatmár
150.740 19.100 17.100 -3.100 166.740 164.740 152.702
  Szilágy
  65.340   6.950   5.950 -5.320   66.970   65.970 64.232
  Szeben
  23.950   2.850   2.150     900   27.700   27.000   21.851
  Temes
  83.500   1.600   1.600   5.600   90.700   90.700   77.523
 
  Erdély összesen
1.663.070   169.730   159.730   -11.100   1.821.700   1.811.700   1.684.336  


vissza
számláló