könyvborító

[Tömörített változatban letölthető.]

TARTALOMNyárády R. Károly öröksége  9
Néhány szó Nyárády R. Károly életéről és munkásságáról  11
Előszó  14

Erdély népessége 1869-1966 között (Történeti demográfiai tanulmány)  33

I. Erdély a múltban és ma  35
Az erdélyi vajdaság  36
Principatus Transsylvaniae  37
Erdély nagyfejedelemség a Habsburg gubernium alatt  38
Erdély uniója Magyarországgal 1848-ban  40
Demokratikus kísérlet Erdély korszerű újjászervezésére  41
Erdélyi problémák, 1867-1918  44
Erdély bekebelezése Nagy-Romániába  45
Elgondolások Európa igazságos újjárendezésére, az önálló Erdély feltámasztására  55
A kettészakított Erdély  57
Cuius regio, eius natio. Erdély a totalitárius román nacionál-kommunizmus karmaiban  59
Jegyzetek  63
II. A népesség nagysága és fejlődése  70
1. Lélekszám és tényleges népszaporodás  70
2. Nemzetközi összehasonlítások  73
III. A népesség fejlődése térbeli tekintetben  75
1. A népesség területi megoszlása megyék, tartományok szerint  75
A. Az államigazgatás területi szerkezete  76
B. A népesség fejlődése területi egységek szerint  80
C. A népsűrűség  85
2. Tényleges és természetes szaporodás, vándorlási egyenleg  87
A. A születések alakulása  94
B. A halálozások alakulása  98
C. A természetes szaporodás alakulása  99
D. A vándorlási egyenleg alakulása  100
3. Városi és falusi népesség, urbanizáció  102
A. Az urbanizáció történeti alapjai, a városok kialakulása Erdélyben  102
B. A városok fejlődése és urbánus jellegük 1869-1910 között  104
C. Az urbanizáció jellegzetességei a Regátban  107
D. A városok fejlődése, falusi települések városi rangra emelése 1920-1948 között  115
E. A szocialista urbanizáció 1948-1966 közt  117
F. A városi népesség gyarapodásának forrásai  122
G. A városi és falusi népesség arányának alakulása 1869-1966 közt  128
Jegyzetek  129
IV. A népesség összetételének módosulásai  144
1. Nemzetiség, anyanyelv, vallás  144
A. Erdély népességének etnikai és vallási tagolódása a magyar államalapítástól a dualizmus koráig  145
Magyarok, székelyek letelepedése  145
A népesség hármas etnikai tagolódásának kialakulása  146
A népesség számának és összetételének alakulása a 13-17. század között  148
Népnövekedés és az etnikai viszonyok módosulása a 18. században  153
Bevándorlás vagy kivándorlás?  162
Az etnikai és vallási struktúra a 19. században  165
A természetes népmozgalom az egyházi anyakönyvek tükrében  170
Az 1869. évi népszámlálás  176
Összefoglalás  178
Egyéb népcsoportok megtelepedése  179
A vallási viszonyok kialakulása  187
B. Anyanyelvi és vallási viszonyok a magyar népszámlálások tükrében (1880-1910)  190
A nemzetiségek jogi helyzete Magyarországon  192
A nemzetiségi statisztika problémái  197
A magyarországi nemzetiségi statisztika adatforrásai  198
A tényleges népnövekedés tényezői  199
A nemzetiségek természetes szaporodása  199
A vándormozgalmak nemzetiségi vonatkozásai  204
Jegyzetek  213

Erdély népesedéstörténete (Töredékek, szövegváltozatok)  213

I. A történeti Erdélytől a jelenkori Erdélyig  215
[Cím nélkül]  230
Az etnikai tagolódás alakulása az erdélyi régióban a 19. századtól napjainkig tartott népszámlálások tükrében  232
II. Erdély népesedéstörténetének időbeli és térbeli tagolása  234
1. Népszámlálások és népösszeírások a jelenkori Erdély területén  235
[...] Lélekszám és tényleges népszaporodás  238
2. Az államigazgatás területi szerkezetének módosulásai  239
Jegyzetek  244
III. A népességfejlődés általános áttekintése [1., 2. változat]  246
4. A jelenkori Erdély népességének fejlődése 1869-1977 között  248
IV. A jelenkori Erdély népességének főbb demográfiai viszonyai jellegzetes időszakok szerint  251
1. Demográfiai viszonyok a dualizmus korában (1869-1910)  251
A. Lélekszám és tényleges szaporodás megyék szerint  252
B. A népszaporulat forrásai, külső és belső vándormozgalom  255
Jegyzetek  260
Transsylvania-Erdély városi népessége 1869-1966 között  261
4. Nemzetiség, anyanyelv, vallás. Városok, nemzetiség  265
Erdély etnikai statisztikája az 1910-1977 között tartott népszámlálások tükrében  269
Erdély népességének nemzetiség (anyanyelv) szerinti megoszlása 1910-1977 között  274

Táblák  277

Az 1977. évi romániai népszámlálásról  529

Románia: A népszámlálás kiértékelése  531
A nemzetiségek számaránya  531
A magyarság számbeli ereje  534
A többi nemzetiség  536
A romániai népszámlálás előzetes eredményei  538
A vándorlási egyenleg  538
A nemzetiségi statisztika új vonásai  539
A románság és a nemzetiségek szaporodási arányai  540
A cigány-statisztika ellentmondásai  541
A magyarság tényleges szaporodása  542
A keleti és nyugati országrész népmozgalmi jellegzetességei  544
A magyarság természetes szaporodása  546
A magyarság számereje  547
Az 1977. évi romániai népszámlálás eredményeinek kiértékelése, különös tekintettel a nemzetiségi és anyanyelvi viszonyokra  549
I. A népességfejlődés általános áttekintése  549
II. Románia népessége nemzetiség és anyanyelv szerint  550
A nemzetiségi statisztika 1930-1966 között  550
Az 1977. évi nemzetiségi statisztika új vonásai  551
A népesség "nemzetiség és anyanyelv" szerint  553
A népesség nemzetiségi összetételének módosulásai a népszámlálások tükrében  554
A magyarság lélekszámának alakulása  556
III. Erdély népessége nemzetiség és anyanyelv szerint  562
Az 1910. évi magyar és az 1930. évi román népszámlálás Erdélyre vonatkozó etnikai adatai  562
A nemzetiségi viszonyok alakulása 1930-1966 között  563
Az erdélyi megyék népessége "nemzetiség és anyanyelv" szerint 1977-ben  565
A városok etnikai arculatának átalakulása  568
A regáti románság Erdélybe áramlása  573
IV. A romániai magyarság számának várható alakulása az ezredfordulóig  576
Jegyzetek  579
Táblák  583
1. Románia népessége nemzetiség és anyanyelv szerint 1966-ban és 1977-ben  584
2. Románia népessége nemzetiség szerint, egybevetve az anyanyelvvel 1966-ban  586
3. Az erdélyi megyék és a Regát népmozgalma 1966-1977 között  588
4. Az erdélyi magyarság és románság valószínű természetes szaporulata 1966-1977 között  590
5. Az erdélyi megyék népessége "nemzetiség és anyanyelv" szerint 1977-ben  592
6. Az erdélyi megyék népességének tényleges szaporodása, illetőleg fogyása (-) "nemzetiség és anyanyelv szerint" 1966-1977 között  594

Az Erdély története számára készített munkaanyagok  597

Mennyire becsülhető az észak-erdélyi zsidóság 1944. évi deportálásával kapcsolatosan szenvedett vesztesége?  599
Észrevételek [Köpeczi Béla "Kitekintés: Erdély útja 1918 után" címmel az Erdély története III. kötetébe írott tanulmányához]  602
A KSH észrevételeihez  624
1770/2-3. bek. helyett  628
Az Erdély története III. kötete számára összeállított táblák  629

A hivatkozott művek jegyzéke  661


vissza