Varga E. Árpád

Nemzetiségi népességfejlődés és a magyarság lélekszámának alakulása
Erdélyben 1920 és 1995 közöttRészlet "A magyar nemzeti kisebbségek Kelet-Közép-Európában" c. kötethez készült tanulmányból (Erdély magyar népessége 1870-1995 között).
Megjelent a szerző "Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből" című tanulmánykötetében. Budapest, 1998, Püski. 167-179. p.[Rich Text formátumú, tömörített változatban PDF formátumban letölthető]


Az új uralom első négy évében hivatalos kimutatás szerint az összes természetes szaporulatból 25,1 százaléknyi jutott a magyarságra, és 57,2 százaléknyi a románságra. (1. táblázat.) A halandóság jelentős arányú csökkenése és a szülési kedv háború utáni fellendülése folytán (bár az élveszületések aránya nem érte el a tíz évvel korábbi szintet) az összes népesség ekkor még az 1911-1914. évekéhez hasonló ütemben gyarapodott. A magyarság reprodukciójának - s különösen natalitásának - csökkenő értékei azonban (mind a korábbi időszakhoz, mind a többi népességhez viszonyítva) már előrevetítik népmozgalmának későbbi kedvezőtlenebbre fordulását.


1. táblázat
Élveszületések, halálozások és természetes népszaporodás Erdélyben
főbb nemzetiségek szerint 1920-tól 1923-ig

Nemzetiség Élve-
születések
Halálo-
zások
Természetes szaporodás Élve-
születések
Halálo-
zások
Természetes szaporodás
Szám szerint Éves átlagban ezer lélekre*
 
  Összesen
676.413  
465.784  
210.629  
32,6 22,4 10,2
  Magyar
161.336  
108.438  
52.898  
30,1 20,2   9,9
  Román
413.050  
292.635  
120.415  
34,9 24,7 10,2
  Német
65.456  
43.544  
21.912  
30,0 20,0 10,0
  Zsidó
19.501  
10.530  
8.971  
26,5 14,3 12,2
  Egyéb
17.070  
10.637  
6.433  
26,8 16,7 10,1

* Az időszakközépi népességszám az 1920. decemberi összeírás nemzetiségi eredményei alapján, a természetes szaporulat hozzá-, illetve leszámításával (az 1920. évi természetes szaporulatot az egyes nemzetiségek között arányosan szétosztva), továbbá a menekültek hiányának figyelembevételével lett megállapítva.

Forrás: Istrate, N. (1925:) 115.

A népesség fejlődése etnikumonként 1921 és 1930 között csak közvetve, a felekezeti népmozgalom adatai alapján követhető nyomon.


2. táblázat
Élveszületések, halálozások és természetes népszaporodás Erdélyben
felekezetek szerint 1921-től 1930-ig

Felekezet Élve-
születések
Halálo-
zások
Természetes
szaporodás
Élve-
születések
Halálo-
zások
Természetes
szaporodás
1921-1928 1921-1928 1921-1928 1921-1930 1921-28 1921-28 1921-28 1921-30
Szám szerint Éves átlagban ezer lélekre
 
  Összesen
1.308.612  
926.202  
382.410  
483.846  
31,1 22,0   9,1     9,1*
  Görögkeleti
444.729  
343.443  
101.286  
131.027  
30,0 23,2   6,8   7,0
  Görög kat.
375.807  
242.929  
132.878  
171.100  
36,7 23,7 13,0 13,2
  Római kat.
210.141  
153.740  
56.401  
68.896  
29,0 21,2   7,8   7,6
  Protestáns
237.251  
162.574  
74.677  
90.843  
30,1 20,6   9,5   9,3
  Izralita
37.288  
20.310  
16.978  
19.958  
25,7 14,0 11,7 10,9
  Egyéb
3.396  
3.206  
190  
654  
8,4 7,9   0,5   1,3

* Az itt közölt érték az 1930. évi népszámlálási eredményből visszaszámított közepes népességszámon alapul, ezért eltér az 5. táblázat megfelelő arányszámától.

Források: Anuarul statistic al României (1923-1931/1932), Istrate, N. (1929): 681-683., Kovács A. (1929a): 1210-1211.


A természetes szaporulat átlagértékei a kezdeti fellendülés után az egyes években - 1928 és 1930 kivételével - fokozatosan és gyors ütemben csökkentek. A születések számának visszaesése a római katolikusok és protestánsok között megszakítás nélkül következett be, míg a többi felekezetnél egy-egy kis javulás mutatkozott. A halandóság közel azonos arányú mérséklődése következtében a felekezetek közti eltérés a születési többletnél is kiütközik; a szaporodási viszonyok romlása a protestánsoknál, a római katolikusoknál és a zsidóknál a legnagyobb fokú, a görögkeletieknél már kisebb arányú, míg viszonylag legkevésbé a görög katolikusok propagatív ereje csökkent. A számok különösen a magyarság szempontjából kedvezőtlenek, mivel legnagyobb mértékben a zömében magyar felekezeteknél rosszabbodott a helyzet. A 2. táblázat 4. oszlopában szereplő értékek alapján kísérletet tehetünk annak megállapítására, hogy a tízévi természetes szaporodásból mennyi eshetett a főbb nemzetiségekre. A számítást a magyar, illetve a román anyanyelvűeknek az egyes felekezeteken belül 1910-ben képviselt aránya alapján végezhetjük el oly módon, hogy az 1921-1930. évi természetes szaporodásból a megfelelő százalékot számítjuk az illető felekezetben helyet foglaló nemzetiségre.[1] A végeredmény szerint az összes népesség 483,8 ezres természetes szaporulatából 141,4 ezer lélek (29,2%) jut a magyarokra és ennek közel a kétszerese, 277,6 ezer lélek (57,4%) a románokra. (Ezt a magyarok szempontjából optimális végeredményt a "népi hovatartozás" román adatfelvételi gyakorlatához igazítva, vagyis az izraelita felekezetűeket a számításból kivéve, a görög rítusú egyházak magyar anyanyelvű híveit pedig a románok közé sorolva, a természetes szaporulatnak a magyarokra eső része kb. 115 ezer főre csökken, a románokra eső része pedig 290 ezer főre növekszik.) Ahhoz, hogy a magyarság népesedési mérlegét - ha csak feltételesen is - megvonhassuk, vándorlási veszteségeit is tekintetbe kell vennünk. 1921-1924 között további 42,8 ezer erdélyi menekültet vettek nyilvántartásba Magyarországon. A hivatalos román emigrációs statisztika szerint a magyar nemzetiségűek, illetve magyar állampolgárok ki- és be-, valamint visszavándorlásának egyenlege 1926-1930 között összesen -8,7 ezer fő volt. A magyar emigránsok számát növeli a közülük más - például zsidó és sváb - nemzetiségűként nyilvántartottak száma is. Különösen élénk volt a kivándorlás az évtized első felében, ám ebből az időszakból csak jelzésszerű információkkal rendelkezünk.[2] Ezek alapján azonban nem túlzás az Erdélyből tíz év során külföldre távozott magyarok hiányát összesen legalább 60 ezer főnyire becsülni; ez majdnem kiteszi a régió tényleges és természetes népességgyarapodásának a 3. táblázatban számított negatív egyenlegét. Mindezek figyelembevételével az 1930. december végi népszámlálás legfeljebb 80 ezerrel, "népi hovatartozása" alapján pedig mindössze 55 ezerrel több magyart találhatott Erdélyben, mint amennyit 1920-ban becsülhettünk, illetve amennyit az akkori összeírás ténylegesen számolt. A népszámlálás nemzetiségi felvétele - mely szerint a magyar nemzetiségűek száma 1353,3 ezerre nőtt - szerényen megfelel e visszafogott várakozásnak. Az anyanyelvi ismérv szerinti 1480,7 ezres eredmény már közelebb áll az 1910. évi népszámlálás adatait továbbgörgető becsléshez, de még ez is több mint 100 ezer fővel kevesebb annál az 1,6 milliónál, ahány magyar anyanyelvűt ugyanitt a mértéktartóbb magyar statisztikusok számításai szerint a népszámlálásnak ki kellett volna mutatnia.[3] 1910-ben egyébként a vitatott identitású csoportokhoz tartozók (az izraelita, görögkeleti és görög katolikus felekezet magyar anyanyelvű hívei, valamint a szatmárvidéki elmagyarosodott svábok) együttes létszáma 264,1 ezer volt, vagyis nagyjából annyi, amennyivel kevesebb magyar nemzetiségűt talált az 1930. évi népszámlálás a fentebb becsült 1,6 milliós számnál. Közülük 127,2 ezren csak magyarul tudtak, míg - az anyanyelvükként beszélt magyar mellett - a vallásfelekezetük alapján feltételezhető "eredeti" nemzetiségük nyelvét 114,5 ezren ismerték. Ez utóbbi csoport létszáma nagyjából egyezik az 1,6 millióból az anyanyelvi felvétel szerint hiányzó értékkel.

1931 és 1935 között a felekezeti népmozgalom adatai nagyobb régiónként a 3. táblázatban foglaltak szerint alakultak Erdélyben.[4]


3. táblázat.
Élveszületések, halálozások és természetes népszaporodás Erdélyben
felekezetek szerint 1931-től 1935-ig

Felekezet Élve-
születések
Halálo-
zások
Természetes szaporodás Élve-
születések
Halálo-
zások
Természetes szaporodás
Szám szerint Éves átlagban ezer lélekre*

Összesen
 
  Összesen
732.462  
531.567  
200.895  
25,9 18,8 7,1
  Görögkeleti
247.770  
195.649  
52.121  
25,3 20,0 5,3
  Görög katolikus
228.324  
144.255  
84.069  
32,0 20,2 11,8  
  Római katolikus
108.858  
84.460  
24.398  
22,7 17,6 5,1
  Református
82.904  
60.992  
21.912  
23,4 17,2 6,2
  Evangélikus
30.033  
21.744  
8.289  
21,6 15,6 6,0
  Unitárius
8.304  
5.777  
2.527  
23,9 16,6 7,3
  Izraelita
17.594  
12.492  
5.102  
18,0 12,8 5,2
  Baptista, advent.
6.245  
3.190  
2.335  
28,7 18,0 10,7  
  Egyéb
2.430  
2.288  
142  
* * 3,1

Körös-Máramarosvidék
 
  Összesen
187.779  
135.429  
52.350  
26,5 19,1 7,4
  Görögkeleti
71.100  
53.865  
17.235  
27,3 20,7 6,6
  Görög katolikus
58.727  
36.665  
22.062  
32,5 20,3 12,2  
  Római katolikus
24.797  
19.120  
5.677  
23,0 17,7 5,3
  Református
18.629  
15.372  
3.257  
20,8 17,2 3,6
  Evangélikus
1.569  
1.429  
140  
19,9 18,1 1,8
  Unitárius
53  
36  
17  
29,7 20,2 9,5
  Izraelita
9.675  
6.382  
3.293  
19,6 12,9 6,7
  Baptista, advent.
2.808  
1.943  
865  
24,8 17,2 7,6
  Egyéb
421  
617  
-196  
34,5 * *

Bánság
 
  Összesen
88.953  
90.270  
-1.317  
18,9 19,2 -0,3
  Görögkeleti
51.535  
53.975  
-2.440  
19,6 20,5 -0,9
  Görög katolikus
3.360  
3.415  
-55  
20,0 20,3 -0,3
  Római katolikus
28.771  
27.853  
918  
17,9 17,3 0,6
  Református
2.056  
1.756  
300  
19,5 16,6 2,9
  Evangélikus
1.190  
1.084  
106  
17,0 15,5 1,5
  Unitárius
17  
20  
-3  
23,1 27,2 -4,1
  Izraelita
649  
1.117  
-468  
9,4 16,2 -6,8
  Baptista, advent.
1.152  
698  
454  
32,3 19,6 12,7  
  Egyéb
223  
352  
-129  
30,3 * *

Erdély
 
  Összesen
455.730  
305.868  
149.862  
27,7 18,6 9,1
  Görögkeleti
125.135  
87.809  
37.326  
27,5 19,3 8,2
  Görög katolikus
166.237  
104.175  
62.062  
32,2 20,2 12,0  
  Római katolikus
55.290  
37.487  
17.803  
26,2 17,8 8,4
  Református
62.219  
43.864  
18.355  
24,5 17,3 7,2
  Evangélikus
27.274  
19.231  
8.043  
21,9 15,4 6,5
  Unitárius
8.234  
5.721  
2.513  
23,8 16,5 7,3
  Izraelita
7.270  
4.993  
2.277  
17,6 12,1 5,5
  Baptista, advent.
2.285  
1.269  
1.016  
33,3 18,5 14,8  
  Egyéb
1.786  
1.319  
467  
* * *

Forrás: Anuarul statistic al României (1933-1937/1938)


Az országrészek szerinti bontásból kiviláglik, hogy a természetes szaporulat jelzőszámai - az izraeliták és a görög katolikusok kivételével - valamennyi felekezetnél a történeti Erdély területén a legkedvezőbbek. Itt még a görögkeletiek születési többlete is eléri az évi 8,2 ezrelékes szintet. A római katolikusoknál ugyanez a mérőszám 8,4, a reformátusoknál pedig 7,2 ezrelék. A görög katolikusok a Körös- és Máramarosvidéken a legszaporábbak (12,2 ezrelékkel). A Bánságban, az amúgy is alacsony születésszám csökkenése következtében, az izraelita, valamint a szórvány unitárius és görög katolikus népesség mellett a jelentős súlyt képviselő görögkeleti felekezet is a természetes fogyás útjára lépett (évi -0,9 ezrelékes átlagértékkel). A római katolikusok természetes szaporulatának átlagát ugyancsak a hagyományosan szaporátlan bánságiak (elsősorban a németek) csökkentik évi 0,6 ezrelékes gyarapodásukkal. A felekezeti adatok ez alkalommal is felhasználhatók a népmozgalom etnikus eltéréseinek kimutatására, s egyúttal a nemzetiségi népmozgalmi statisztika ellenőrzését is lehetővé teszik. A fentebb alkalmazott módszerrel a magyarság fél évtizednyi természetes szaporulatát 51,7 ezer ("népi hovatartozás" szerint 41,7 ezer), a románságét pedig 128,6 ezer, illetve 134,8 ezer főben állapíthatjuk meg. A 4. táblázat tanúsága szerint ez idő alatt a románok száma nagyjából ennek megfelelően növekedett. A magyar nemzetiségűek hivatalosan számon tartott gyarapodása nagyobb a feltételezettnél, mivel a felekezeten alapuló számítás a római katolikus magyarokra eső százalék alapján a németek szaporátlansága miatt a valóságosnál alacsonyabb értéket hoz ki.


4. táblázat.
Élveszületések, halálozások és természetes népszaporodás Erdélyben
nemzetiségek szerint 1931-től 1939-ig

Nemzetiség Élveszü-
letések
Halálo-
zások
Természetes szaporodás Élveszü-
letések
Halálo-
zások
Természetes szaporodás
 1934-
1939
 1934-
1939
 1934-
1939
 1931-
1935
 1931-
1939
 1934-
1939
 1934-
1939
 1934-
1939
 1931-
1935
 1931-
1939
Szám szerint Évi átlagban ezer lélekre

Összesen
 
  Összesen
858.531  
627.061  
231.470  
200.922  
365.151  
24,7 18,0 6,7 7,1 7,1
  Román
548.515  
392.899  
155.616  
130.903  
241.661  
27,1 19,4 7,7 8,0 8,1
  Magyar
180.160  
133.299  
46.861  
44.813  
77.592  
21,3 15,8 5,5 6,5 6,2
  Német
66.013  
55.429  
10.584  
8.891  
16.925  
19,8 16,6 3,2 3,2 3,4
  Zsidó
20.305  
14.957  
5.348  
5.695  
9.113  
18,3 13,5 4,8 6,3 5,5
  Orosz, ukrán
8.271  
4.983  
3.288  
2.752  
5.014  
34,2 20,6 13,6   14,4   14,1  
  Egyéb
35.267  
25.494  
9.773  
7.868  
14.846  
24,7 17,9 6,8 6,8 6,8

Körös-Máramarosvidék
 
  Összesen
219.584  
159.289  
60.295  
52.352  
93.929  
25,2 18,3 6,9 7,4 7,3
  Román
148.710  
104.437  
44.273  
37.288  
67.813  
27,9 19,6 8,3 8,6 8,6
  Magyar
36.219  
30.716  
5.503  
5.587  
9.465  
18,4 15,6 2,8 3,4 3,2
  Német
9.229  
7.592  
1.637  
1.689  
2.825  
22,2 18,3 3,9 5,0 4,6
  Zsidó
11.118  
7.708  
3.410  
3.543  
5.671  
19,9 13,8 6,1 7,8 6,9
  Orosz, ukrán
6.664  
4.065  
2.599  
2.089  
3.888  
39,2 23,9 15,3 15,6   15,6  
  Egyéb
7.644  
4.771  
2.873  
2.156  
4.267  
27,3 17,1 10,3 9,6 10,3  

Bánság
 
  Összesen
101.053  
104.102  
-3.049  
-1.310  
-2.008  
18,0 18,5 -0,5 -0,3 -0,2
  Román
56.231  
60.587  
-4.356  
-3.666  
-5.405  
18,5 19,9 -1,4 -1,4 -1,2
  Magyar
10.865  
8.668  
2.197  
2.028  
3.655  
18,0 14,4   3,6   4,1   4,1
  Német
20.636  
22.881  
-2.245  
-1.624  
-2.906  
15,5 17,2 -1,7 -1,5 -1,5
  Zsidó
845  
1.127  
-282  
-194  
-421  
12,8 17,1 -4,3 -3,5 -4,2
  Orosz, ukrán
1.243  
580  
663  
591  
1.048  
33,4 15,6 17,8 20,5 19,4
  Egyéb
11.233  
10.259  
974  
1.555  
2.021  
20,2 18,4   1,8   3,4   2,4

Erdély
 
  Összesen
537.894  
363.670  
174.224  
149.880  
273.230  
26,3 17,8 8,5 9,1 9,0
  Román
343.574  
227.875  
115.699  
97.281  
179.253  
29,0 19,2 9,8 10,2 10,3
  Magyar
133.076  
93.915  
39.161  
37.198  
64.472  
22,7 16,0 6,7 7,8 6,7
  Német
36.148  
24.956  
11.192  
8.826  
17.006  
22,7 15,7 7,0 6,8 6,5
  Zsidó
8.342  
6.122  
2.220  
2.346  
3.863  
17,1 12,5 4,6 2,9 5,3
  Orosz, ukrán
364  
338  
26  
72  
78  
10,5   9,7 0,7 2,5 1,5
  Egyéb
16.390  
10.464  
5.926  
4.157  
8.558  
27,7 17,7 10,0   8,8 9,8

Források: Anuarul statistic al României (1935/1936-1939/1940), Buletinul demografic al României (mai 1939-aprilie 1940), Manuilă, S. (1940): 95-103.

A magyar nemzetiségűek természetes szaporulatának üteme 1931-1933 között még évi 7,5 ezrelék volt, ám az ezt követő hat évben 2 ezrelékponttal csökkent, így a románoktól már ekkor is 1,3 ezrelékben mért elmaradásuk 2,2 ezrelékre nőtt. Az Erdély etnikai arculatát meghatározó két fő nemzetiség szaporodási értékei közt a húszas években megkezdődött kiegyenlítődési folyamat a jelek szerint az évtized elejéig kiteljesedett s immár a visszájára fordult. A reprodukció arányszáma a magyarság esetében az 1901-1910 közötti 11,2 ezrelékről 1934-1939 közt kevesebb mint a felére, 5,5 ezrelékre zuhant, ezzel szemben a románoknál a csökkenés alig 1 ezrelékpontnyi, s így ez idő tájt természetes szaporodásuk még mindig elérte az évi 7,7 ezreléket. (Jóllehet ez az érték csak erdélyi viszonylatban kimagasló, hiszen a román nemzetiségűek szaporodásának átlaga az akkori Nagy-Románia területének egészén 12,6 ezrelékre rúgott.) Az eltérő etnikai ismérveken alapuló, így bizonyos fokig torzított, de az alapvető tendenciákat többé-kevésbé mégiscsak nyomon követő statisztikai nyilvántartások bizonysága szerint a halandóság közel azonos arányú mérséklődése következtében (amelynek indexe a század első évtizedéhez képest a magyaroknál 9,1, a románoknál pedig 8,5 ezrelékponttal süllyedt) ez a demográfiai fordulat a két nemzetiség termékenységi mutatóiban jelentkező csökkenés aránytalanul nagy különbségére vezethető vissza. A natalitás éves átlagértéke ugyanis a magyarok esetében 14,8, míg a románoknál csupán 9,5 ezrelékponttal volt alacsonyabb, mint három évtizeddel korábban. Ebben - bár e tényező szerepét nem kívánjuk eltúlozni - vélhetően a magyarság halmozott népességi vesztesége is közrejátszik, hiszen a háborút követő menekülthullám esetükben felerősíthette a szülőképes évjáratok kiesésének továbbgyűrűző hatását. A magyarok természetes szaporulatának éves átlagértéke csak a Bánságban kedvezőbb (4,1 ezrelék), mint az ott már fogyatkozó románoké (-1,2 ezrelék). Szembetűnő ugyanakkor, hogy még a történeti Erdély területén is másfélszer akkora a románok természetes gyarapodásának üteme (10,3 ezrelék), mint a magyaroké (6,7 ezrelék), a Körös-Máramarosvidéken pedig szaporaságuk (8,6 ezrelék) több mint két és félszerese a magyarokénak (3,2 ezrelék). Ez óvatosságra int az adatok megítélésében. Ilyen mértékű arányeltérés csakis abból adódhat, hogy - az 1930. évi népszámlálás nemzetiségi felvételéhez igazodva - a népmozgalmi statisztikák készítői is a "népi hovatartozás" ingatag kritériumára alapozták kimutatásaikat. Ezt figyelembe véve, a számok felekezeti alapon történt kiigazításával az erdélyi össznépesség 1931-1940 közötti 386,8 ezres természetes szaporulatából mintegy 250 ezer fő (64,6%) juthatott a románságra, míg további 100 ezer fő (25,8%) a magyarok sorait gyarapította. A magyarok száma Erdélyben az évtized végéig - zavartalan fejlődést feltételezve - hivatalos nemzetiségi kimutatás szerint 1430,9 ezerre nőtt, míg az 1910. évi magyar népszámlálás anyanyelvi adataiból kiindulva az eddigiek szerint el kellett, hogy érje az 1,7 milliót.

Az 1931-1941 közötti periódust már az újabb főhatalomváltás zárja le. A II. bécsi döntés által előidézett kölcsönös mozgások miatt célszerű a megosztott Erdély népesedési mérlegét az új határ szerinti bontásban megvonni. Az így részletezett természetes népmozgalmi számok egyúttal azt is jelzik, hogy ez a határ a mai Románia nyugati szélétől a Kárpátok déli karéjáig ívelő, Erdély termékenyebb északi és észak-keleti, illetve csökkenő szaporulatú déli és dél-nyugati régióit elválasztó demográfiai törésvonal mentén húzódik. (5. táblázat)


5. táblázat.
Élveszületések, halálozások és természetes népszaporodás Észak- és Dél-Erdélyben 1931-től 1941-ig*

Terület Élve-
születések
Halálo-
zások
Természetes szaporodás Élve-
születések
Halálo-
zások
Természetes szaporodás
Szám szerint Éves átlagban ezer lélekre
 
Észak 702.149 467.930 234.219 28,0 18,7 9,3
Dél     759.398 606.752 152.646 22,8 18,2 4,6

* 1931.I.1, valamint Észak-Erdélyben 1941.I.31. és Dél-Erdélyben 1941.III.31. között.

Források: Thirring L. (1943): 358., Anuarul demografic al Republicii Socialiste România (1974): 142., 236., Buletinul demografic al României (mai-iulie 1941).

A tényleges és természetes népszaporodást főbb etnikumok szerint taglaló 6. táblázatból kiderül, hogy az 1941. január végi magyar népszámlálás Észak-Erdélyben lényegében a Trianon előtti nemzetiségi-anyanyelvi viszonyokat rekonstruálta. A három évtizeddel korábbi állapotokhoz való visszatérés különböző tényezők szinte kibogozhatatlan szövevényét rejti magában. A Külföldieket Ellenőrző Központi Hatóság összeírása szerint a kezdődő menekülések következtében ez időpontig Dél-Erdélyből 100 ezer magyar került át Magyarországra,[5] amit tényleges és természetes szaporodásuk egyenlege is híven jelez. Többségük északon keresett menedéket, az anyaországból pedig majdnem ugyanannyian érkeztek a visszacsatolt területekre, mint ahány dél-erdélyi közvetlenül a trianoni országterületre távozott.[6] Így végeredményben e vándormozgalmak következtében az észak-erdélyi magyarság közel 100 ezer főnyi többlethez jutott. "Ellentételezésül" románok tömegei kényszerültek elhagyni Erdély északi felét, akik közül az észak-erdélyi menekültek ügyeivel foglalkozó román kormánybiztosság - korántsem teljes - kimutatása szerint 1941 februárjáig ugyancsak mintegy 100 ezren jutottak át a másik oldalra.[7] Ezenfelül az összes népesség hiányából további 40-50 ezer, északról Erdély déli részeire húzódott románra következtethetünk (köztük olyan menekültekre, akik különböző okokból kimaradtak a hivatalos nyilvántartásból). A két fő etnikum tényleges és természetes szaporulatának különbözetét migrációs nyereségükkel, illetve veszteségükkel csökkentve a magyar anyanyelvűek népességi mérlege 160 ezerre, a román anyanyelvűeké pedig -90 ezerre módosul. Ezek az értékek az előző népszámlástól eltérő bevallásokat, azaz a magyarok esetében reasszimilációs nyereséget, a románok esetében pedig disszimilációs veszteséget takarnak. A magyar anyanyelvűek asszimilációs nyeresége lényegében az egyéb anyanyelvűeknek a 6. táblázat utolsó oszlopában regisztrált veszteségeiből tevődik össze. Jól látható, hogy az 1930-ban jiddis nyelvűként jelentkezettek több mint fele visszatért a magyar anyanyelvűek közé. Ez egybevág az 1910. évi népszámlálás megfelelő adataival; az akkor még csupán sajátos német idiómaként elismert jiddis nyelv használóinak, vagyis a német anyanyelvű izraelitáknak a száma az érintett megyékben (a jelenkori Erdély területén számítva) 40,2 ezer, míg a jiddisül beszélőké 1941-ben Észak-Erdélyben 48,6 ezer volt. A legkiterjedtebb a románok népszámlálási nyelvváltása: közülük csaknem 90 ezren növelik ismét a magyar anyanyelvűek számát. Nemzetiségi ismérv szerint a magyarság bevallási nyeresége sokkal nagyobb annál, mint amennyit anyanyelvi alapon könyvelt el: összességében több mint 300 ezer fő. Ehhez azonban olyan esetek is hozzájárultak, amilyenekre Máramaros és Szatmár megyékben találni tömegesen példát, ahol települések tucatjaiban sokan azok közül, akik korábban román, vagy zsidó nemzetiségűnek vallották magukat, most magyar nemzetiségűként jelentkeztek, jóllehet nemhogy anyanyelvükként, de semmilyen szinten nem beszélték a magyart (1910-ben sem). Az 1941. évi román népszámlálás állapotrajza Dél-Erdélyben a magyarokat illetően viszonylag reális, mivel a vitatott hovatartozású etnikai csoportok zöme a határ északi oldalára esett. Utóbbiak körét így ez alkalommal a magyar cenzus számszerűsítette. Számuk a leírtak alapján a tíz évvel korábbihoz képest némileg nagyobb határértékek - 160-300 ezer fő - között mozgott.


6. táblázat.
Tényleges és természetes népszaporodás, valamint a két érték különbözete Észak- és Dél-Erdélyben
anyanyelv, illetve nemzetiség szerint 1930-tól 1941-ig
(Ezer fő)

Főbb
etnikumok
A népesség száma Tényleges Természetesb Tényleges és természetes szaporodás különbözete
1930-ban 1941-ben népszaporodás vagy fogyás (-)

a) Észak-Erdélyben anyanyelv szerint
 
  Összesen
2393,3    
2578,1    
184,8    
234,2    
-49,4    
  Magyar
1007,2    
1344,0    
336,8    
80,0    
256,8    
  Román
1165,8    
1068,7    
-97,1    
138,0    
-235,1    
  Német
59,7    
47,3    
-12,4    
1,5    
-13,9    
  Jiddis
99,6    
48,5    
-51,1    
3,5    
-54,6    
  Egyéb
61,0    
69,6    
8,6    
11,2    
-2,6    

b) Észak-Erdélyben nemzetiség szerint
 
  Összesen
2393,3    
2578,1    
184,8    
234,2    
-49,4    
  Magyar
912,5    
1380,5    
468,0    
62,0    
406,0    
  Román
1176,9    
1029,0    
-147,9    
146,0    
-293,9    
  Német
68,3    
44,6    
-23,7    
4,2    
-27,9    
  Zsidó
138,8    
47,4    
-91,4    
10,0    
-101,4    
  Egyéb
96,8    
76,6    
-20,2    
12,0    
-32,2    

c) Dél-Erdélyben nemzetiség szerint
 
  Összesen
3155,0    
3332,9    
177,9    
152,7    
25,2    
  Magyar
440,7    
363,2    
-77,5    
21,1    
-98,6    
  Román
2031,0    
2274,6    
243,6    
110,2    
133,4    
  Német
475,6    
490,6    
15,0    
13,3    
1,7    
  Egyéb
207,7    
204,5    
-3,2    
8,1c   
-11,3    

Kurzív szedés: számított érték

a Észak-Erdélyben 1941.I.31-én, Dél-Erdélyben 1941.IV.6-án.
b Az 1939 végéig közölt nemzetiségi adatok alapján számított - az anyanyelv esetén becslés útján kiigazított - értékek.
c Ebből zsidó -1,0 ezer fő.

Források: Thirring L. (1943): 358., Anuarul demografic al Republicii Socialiste România (1974): 142., 236., Manuilă, S. (1992): 145., Buletinul demografic al României (mai 1940-iulie 1941).

*

A II. világháború népességi mérlege az 1941. és 1948. évi népszámlálások eredményei és az időközbeni természetes szaporulat egybevetésével vonható meg. E szerint az összes népesség tényleges hiánya 275,6 ezer fő. Ez az egyenleg különböző etnikumok veszteségeit és nyereségeit összegzi. A náci haláltáborokban elpusztított észak-erdélyi zsidók száma - akiknek kb. háromnegyede magyar anyanyelvű lehetett - 90-100 ezerre becsülhető.[8] További 100 ezerre tehető azoknak a németeknek a száma, akik a visszavonuló hitleri csapatokkal Nyugatra menekültek és 90-100 ezerre azoké a németeké, akiket a román kormány a háborús károk helyreállítására munkaerőként a Szovjetunióba küldött. Túlnyomó részük később, szülőföldjére már vissza se térve, egyenesen Németországban vagy Ausztriában telepedett le.[9] Az egymást követő hullámokban Erdélyt végleg elhagyó magyarok számát különböző források ugyancsak 100-125 ezerre teszik.[10] E veszteségek összege nagyobb, mint a fenti, mérleg-módszer eredményezte szám, vagyis a népesség egy más része tekintélyes - a katonai veszteségek ismeretének híján azonban pontosan nem számszerűsíthető - vándorlási nyereséget mondhat magáénak. Ez a többlet nyilvánvalóan a románok sorait gyarapította és jelentős mértékben járult hozzá számuk - anyanyelv szerint becsült - 400 ezer fős tényleges növekedéséhez, aminek következtében a román népesség addig szinte stagnáló számaránya 9 százalékponttal emelkedett és az 1948. évi népszámlálás időpontjában elérte a lakosság kétharmadát. Az erdélyi magyarság népszámlálási száma ez idő alatt 1743,8 ezerről 1481,9 ezerre zuhant vissza. A több mint 260 ezres különbözet, valamint a két népszámlálás közötti időszak természetes szaporulata adja az erdélyi magyarság teljes népességhiányát, amely a frontokon és a hadifogságban elpusztultakat, a deportálások, a harci cselekmények és a megtorlások polgári áldozatait, az eltűnteket, valamint az országot végleg elhagyókat foglalja magában. E hiányból különböző források alapján csupán a menekültek és expatriáltak, illetőleg az elhurcoltak számára következtethetünk, amely a fentiek alapján összesen 200 ezer főt tett ki. A háború többi magyar áldozatáról még megközelítő adatokkal sem rendelkezvén csak feltételezhetjük, hogy veszteségeik nem haladták meg az eltelt hét év természetes szaporulatát. Elméletileg a fennmaradó 60 ezres érték az, amely a magyar anyanyelvűek 1948-ban hivatalosan megállapított számából hiányzik. A magyar zsidóság pusztulása következtében e hiány jóval kisebb, mint amit a korábbi román népszámlálások esetében konstatálhattunk. A változatlanul fennálló különbség egyrészt a háborús emberveszteség adatainak töredékességéből adódó becslési bizonytalanságokat jelzi, emellett azonban a korábbi beidegződések továbbélésére, egyes népességi csoportok - a területi adatok szerint elsősorban a görög rítusú felekezetek - kettős kötődésű tagjainak az erdélyi magyarságról történt ismételt leválására-leválasztására is utal.

Az elkövetkező nyolc évben az 1956. évi népszámlálás eredményei szerint az anyanyelvi arányok szinte semmit sem változtak Erdélyben. A magyar anyanyelvűek száma 1948-tól 1956-ig - azonos közigazgatási határok között - 137 ezerrel, a románoké 339,8 ezerrel nőtt. A magyarok tényleges gyarapodásának üteme évi átlagban 11 ezrelék volt, ami 1 ezrelékponttal magasabb az összes népesség növekedési rátájánál, sőt egy árnyalattal még a románság évi 10,8 ezrelékes szaporodását is meghaladta. A magyarság létszámnövekedésének egy része az 1956. évi népszámlálás során - különösen az 1930. évi, de az előző, 1948. évi népszámlálással szemben is - kimutatható pozitív irányú eltérő bevallásokból adódik. Az adatok regionális elemzéséből kitűnik, hogy a magyar népesség átlagosnál magasabb növekedési aránya Erdélyben a mai Hunyad megyén kívül - ahol a magas növekményt a bányavidékre történt visszaáramlásuk eredményezi - elsősorban az északnyugati határvidéket jellemezte. Itt, a valamikori Szatmár és Szilágy megyék területén a magyar anyanyelvűek létszámnövekedésének éves átlaga 16,1 ezrelék volt, szemben e vidék közismerten szapora románságának mindössze 7,5 ezrelékes átlagos gyarapodásával.[11] Az adatok közelebbi vizsgálata szerint a román népszámlálások e példátlan fejleményére a magyar anyanyelvűek sorából korábban különvált népcsoportoknak - a későbbi népszámlálások tükrében egyébként átmenetinek bizonyult - visszatérése ad magyarázatot. Időleges reasszimilációs nyereségük folytán a magyarok természetes szaporulata kisebb volt, mint a tényleges gyarapodásuk, azt azonban nem tudni, hogy reprodukciójuk mértéke mennyiben térhetett el a régió átlagától, hiszen azt ez időszakban szintén nem ismerjük.

A többszöri főhatalomváltás során megbolygatott, de - legalábbis magyar-román vonatkozásban - inkább csak a korábbi törésvonalak mentén fellazult etnikai erőviszonyok igazi átrendeződése voltaképpen az 1956. évi népszámlálás óta következett be. 1956-ban a magyarság - román népszámlálás során először - közelítőleg visszanyerte 1910-ben regisztrált lélekszámát. Népességi aránya a nemzetiségi kimutatás szerint (1930-hoz képest) még növekedett is, de anyanyelv szerint sem süllyedt az addigi legalacsonyabb (1869-ben számított) érték alá. Észak-erdélyi pozíciói az 1930. évi állapotokhoz képest még a városokban is változatlanok maradtak, sőt helyenként kifejezetten erősödtek. A románok számaránya ugyanakkor éppen csak, hogy tartotta a kétharmadot. Arányuk erősödése ekkor még elsősorban "intenzív" terjeszkedésüknek, azaz az Erdélyből tömegével, de nem kompakt tömegekben távozottak (vagy eltávolítottak) által hagyott űrök betöltésével magyarázható. Érdemben inkább a déli megyékben, a hagyományos "ipari tengely" mentén, illetve az akkor már (elsősorban a Bánságban, illetőleg Észak-Erdélyben, Beszterce-Szászrégen környékén) megüresedő német településeken hódítottak újabb tereket maguknak. Ez a térhódítás tehát nem kifejezetten a magyarok rovására történt.

Az azóta eltelt három és fél évtizedben viszont a románság számaránya anyanyelvi ismérv szerint csaknem 10 százalékponttal, nemzetiség szerint pedig 8,6 százalékponttal nőtt, így az 1992. évi népszámlálás időpontjában az erdélyi népesség mintegy háromnegyedét már a románok tették ki. A magyar anyanyelvűek számaránya (amely ma nem sokkal nagyobb, mint a magyar nemzetiségűeké) eközben további 5 százalékponttal csökkent, s ennek következtében 1992-ben a lakosságnak már csak alig több, mint egyötöde volt magyar. E változások a népmozgalmi adatok nemzetiségenkénti részletezésének hiányában érdemben nem követhetők nyomon. A népességfejlődés nemzetiségi összetevőinek vizsgálatához legfeljebb a regionális népmozgalmi közlések nyújthatnak némi támpontot, bár a korábbi időszakok megfelelő adatai arra intenek, hogy olykor megtévesztő a megyék népességének szaporodási arányait nemzetiségi összetételükkel közvetlen összefüggésbe hozni és a területi adatok alapján következtetni az egyes etnikumok szaporaságára. A szórványosan csepegtetett információk azt sejtetik, hogy a magyar nemzetiségűek lélekszámának gyarapodását az elmúlt évtizedekben - a korábbi időszakokkal ellentétben - átlagosnál magasabb halandóságuk fogta vissza. (Láthattuk, hogy 1934-1939 között, amikor a magyar nemzetiség natalitása 3,4 ezrelékponttal múlta alul Erdély, és 5,8 ezrelékponttal a román nemzetiségűek átlagát, a magyarság reprodukciójának viszonylag kielégítő mértékét az erdélyi átlagnál 2,2, a románokénál pedig 3,6 ezrelékponttal alacsonyabb halálozási arányszáma biztosította.) 1965-ben, amikor a születésgyakoriság Romániában a rendkívül alacsony 14,6 ezrelékes értékre, Erdélyben pedig 14,2 ezrelékre süllyedt, a magyar nők élveszüléseinek számaránya Erdélyben 12,8 ezrelék, míg a román nőké ugyanott 14,5 ezrelék volt.[12] A magyar nők szüléseinek számaránya tehát mindössze 1,4 ezrelékponttal volt kisebb az erdélyi, illetőleg 1,7 ezrelékponttal alacsonyabb a román átlagnál. Ebben az évben - az anya nemzetisége után számítva - a 20.812 magyar újszülöttből 20.675, azaz az országban született magyar csecsemőknek a 99,3 százaléka Erdélyben látott napvilágot. A következő tizenegy év során a magyar családokban világra hozott újszülöttek száma hozzávetőlegesen 336 ezer volt,[13] akik közül az előbbi arányt feltételezve 333,5 ezer születhetett az erdélyi megyékben. Ez a két népszámlálás végeredményének középarányosához viszonyítva - az erdélyi átlaghoz közelítve - évi 18,8 ezrelékes natalitásnak felel meg. Ez idő alatt a magyar nemzetiségűek 93,6 ezer lélekkel gyarapodtak Erdélyben, ami éves átlagban 5,3 ezrelékes növekedést jelent. A magyarok 1966-1977 közötti nyers élveszületési mutatószámaiból és tényleges gyarapodásuk 5,3 ezrelékes átlagából egyszerű aritmetikai számítással 13,5 ezrelékes, vagyis az erdélyi átlagnál 3,3 ezrelékponttal magasabb halálozási arányszám következne. Semmi sem indokolja azonban, hogy e spekulatív végeredményt valószínűnek fogadjuk el. A magyar többségű, illetve a magyarok által szép számban lakott megyék 1966-1985 közti népmozgalmi adatai alapján legfeljebb azt feltételezhetjük, hogy az erdélyi magyarság lassan átlag alá süllyedő születési arányszámaihoz az átlagot közelítő, esetleg kicsivel meg is haladó halálozási mutatók járultak. A magyarok természetes népmozgalmáról csupán negyedszázad múltán, az ország demográfiai viszonyainak válságosra fordultával kapunk első ízben újra hivatalos tájékoztatást: e szerint halálozásuk arányszáma 1992-ben országosan 14,8 ezrelékre nőtt, születéseiké pedig mindössze 9 ezreléket ért el.[14] E riasztó jelzés ugyan hatásosan dokumentálja a népesedési átmenet nemzetiségi egyenlőtlenségének drámai kifejletét, ám ebből az évtizedekkel korábbi állapotokra vonatkozóan különösebben határozott következtetésre nem juthatunk.

Az egyes nemzetiségek természetes szaporulatára és annak összetevőire vonatkozó információk ötödfél évtizedes zárlata miatt tényleges népességfejlődésük számaira kell hagyatkoznunk, amikor az etnikai erőviszonyok 1956-1992 közötti végletes változásait kívánjuk áttekinteni. A 7. táblázatban jól látható, hogy a magyar nemzetiségűek száma 1956 és 1977 között csupán 132,7 ezerrel nőtt, azaz az erdélyi magyarság e két évtized alatt összesen nem szaporodott annyit, mint azt megelőzően nyolc év során. Nem árt emlékezetbe idézni azt sem, hogy az 1977. évi népszámlálási kötet, az eredeti felvételt durván meghamisító közlésében csupán 1651,3 ezer magyar "nemzetiségű és anyanyelvű" személyről adott számot, vagyis alig 93 ezerrel - az anyanyelv szerinti értékhez képest pedig mindössze 35 ezerrel - több magyar létezését ismerte el Erdélyben, mint amennyit ugyanott az 1956. évi népszámlálás huszonegy évvel korábban kimutatott. Az egymásnak ellentmondó zűrzavaros közlemények tükrében beigazolódni látszottak a román statisztikai szolgálat etnikai adatközléseivel kapcsolatban már korábban is felmerült kételyek, így nem csodálható, hogy ez idő tájt a legkülönbözőbb becslések kaptak lábra az erdélyi - és általában a romániai - magyarság lélekszámát illetően. Szakíróink e számot az általános népesedési trendek alapján, az egyházi kimutatásokat is figyelembe véve a nyolcvanas években - a nagyarányú kivándorlás, a menekülések, és a természetes fogyatkozás kezdete előtt - többnyire 2-2,2 millióban valószínűsítették. [15]

A valós tényekre kíváncsi nagyközönséget az 1992. évi népszámlálás állította újból "kész helyzet" elé, amikor a visszafogottabb várakozásokra is rácáfolva az előző népszámláláshoz képest a magyar nemzetiségűek lélekszámának komoly csökkenését állapította meg. A magyarok számának 87,1 ezer (országosan 89 ezer) fős visszaesésére kivándorlásuk csupán részbeni magyarázatot ad. Belügyi kimutatások szerint az előző népesség-számbavétel óta 63427 magyar nemzetiségű hagyta el legális úton Romániát. A két népszámlálás végeredményét, a természetes szaporulatot és a hivatalos kivándorlási statisztikát egybevetve az is kiderül, hogy Románia tényleges vándorlási vesztesége legalább másfélszerese volt a hivatalosan nyilvántartottnak.[16] Ennek megfelelően bizonyára az országból véglegesen távozott (vagy éppen távollévő) magyarok száma is nagyobb az előbbinél: e szorzó alapján elérhette a 100 ezret. Ám még ez sem indokolja a magyar nemzetiségűek jelzett létszámhiányát, hiszen végleges vagy időleges elvándorlásuk veszteségeit jórészt ellensúlyoznia kellett természetes gyarapodásuknak. A bukaresti statisztikai szolgálat a természetes népmozgások és a migrációs tényezők figyelembevételével 1988 január 1-jén 1753,2 ezer főben állapította meg a romániai magyarok lélekszámát.[17] Ha ezt a hivatalosan megállapított értéket az 1988-1991-ben kivándoroltak 40,3 ezres, illetve a számon nem tartott illegális emigráció vélhető további 35 ezres hiányával csökkentjük, még akkor is mintegy 1680 ezer magyart kellett volna az 1992. évi népszámlálásnak Romániában találnia. Az adatfelvétel azonban mindössze 1625 ezer magyar nemzetiségű román állampolgárt regisztrált. Bár a népesség természetes növekedését újabban Romániában is fogyás váltotta fel, és e fordulat a magyarok soraiban alighanem már valamivel korábban bekövetkezett, nem valószínű, hogy a romániai magyarság nyolcvanas évtized végéig "felhalmozott" népességi nyeresége a népszámlálásig eltelt pár esztendő alatt elenyészett volna. A romániai magyarok népszámlálási száma mindezeket figyelembe véve legkevesebb félszázezerrel kisebb a természetes és mechanikus népmozgások figyelembevételével az 1977. évi népszámlálás alapján számíthatónál. E hiány az előző népesség-számbavételtől eltérő bevallásoknak, azaz az asszimilációs (illetőleg reasszimilációs) elmozdulásoknak tulajdonítható; egyharmada valószínűleg a német, illetve a cigány, kétharmada pedig a román nemzetiségűek számát gyarapította. A romániai magyarok száma a hivatalos közlések szerint a népszámlálás óta tovább csökkent. A csökkenés a népmozgalmi kimutatások alapján 53 ezer fő - aminek mindössze egyötöde a ki- és visszavándorlások különbözete, a fogyás túlnyomó része tehát a halálozások többletéből adódik -, így a romániai magyarság számát a bukaresti statisztikai szolgálat 1996. január 1-jén 1 millió 572 ezerben állapította meg.[18]


7. táblázat
Az összes népesség, valamint a románok és a magyarok tényleges népszaporodása,
illetve fogyása (-) Erdélyben 1948-1992 között*

Időszak Összesen Román Magyar Összesen Román Magyar
Szám szerint Éves átlagban ezer lélekre
 
1948-1956 483.766 339.785 137.008   10,0 10,8 11,0
1956-1966 503.734 520.951 39.136   7,7 12,0   2,5
1966-1977 780.674 644.414 93.610 10,2 12,2  5,3
1977-1992 223.084 480.296 -87.125     1,9   5,9 -3,5

* Két népszámlálás között, az évtized végi közigazgatási beosztás szerint, 1948-1956 között anyanyelvi, 1956-1992 között nemzetiségi felvétel alapján.

Jegyzetek

[1] Vö. KOVÁCS Alajos: Erdély népmozgalma vallásfelekezetek szerint az 1921-27. években. Magyar Statisztikai Szemle. VII, 1929.

[2] Statistică emigrărilor din România. Ministerul de Interne, Direcţiunea administraţiei generale şi statistici. Monitorul oficial. Nr. 30. din 10. mai 1923, Die Siebenbürgische Frage. Studien aus der Vergangenheit und Gegenwart Siebenbürgens. Redigiert von Emerich Lukinich. Budapest, 1940, Hornyánszky. 223. p.

[3] RÓNAI András: Magyarok elterjedése a Földön. Földrajzi Közlemények. LXI, 1938. 4-5. sz. 97. p., Uő.: Erdély népességi viszonyai. Magyar Statisztikai Szemle. XVIII, 1939. 4. sz. 351. p., SCHNELLER Károly: Magyarok és románok erőviszonyai Erdélyben. Klny. a Társadalomtudományból. Budapest, 1940. 492. p.

[4] Itt és a továbbiakban a román statisztikai közleményekben használatos "történelmi országrészek" szerinti tagolásban. Körös-Máramarosvidék: Arad, Bihar, Szatmár és Máramaros megye; Bánság: Temes-Torontál és Krassó-Szörény megye; Erdély: a Királyhágóntúl tizenöt megyéje és Szilágy megye.

[5] A romániai menekültek főbb adatai az 1944. februári összeírás szerint. Magyar Statisztikai Szemle. XXII, 1944. 9-12. sz. 410. p.

[6] STARK Tamás: Magyarország második világháborús embervesztesége. Budapest, 1989, MTA Történettudományi Intézet. 72., 74. p.

[7] Az adatokat a román belügyminisztérium levéltári dokumentumai és korabeli sajtóforrás alapján közli: Teroarea Horthysto-fascistă în Nord-vestul României septembrie 1940 - octombrie 1944. Coord. Mihai Fătu, Mircea Muşat. Bucureşti, 1985, Editura Politică. 143. p.

[8] SEMLYÉN István: Demográfiai viselkedés - népesedési politika. 6. r. A Hét. XIII, 1982. 36. sz. 9. p., Erdély története. 3. köt. Erdély története 1830-tól napjainkig. Szerk. Szász Zoltán. Budapest, 1986, Akadémiai Kiadó. 1757. p.

[9] ILLYÉS Elemér: Nationale Minderheiten in Rumanien Siebenbürgen im Wandel. Wien, 1981, Wilhelm Braumüller. 28-29. p.

[10] STARK Tamás: i. m. 73. p.

[11] A korábbi közigazgatási beosztás szerint átszámított 1956. évi adatok forrása SEBŐK László Erdélyi történeti-statisztikai helységnévtára. Számítógépes adatbázis. Budapest, Teleki László Alapítvány Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

[12] Anuarul demografic al Republicii Socialiste România. Bucureşti, 1967, Direcţia Centrală de Statistică. 53. p.

[13] SEMLYÉN István: Országos és nemzetiségi népességgyarapodás. Korunk évkönyv 1980. Kolozsvár-Napoca, 1980. 49. p.

[14] GHEŢĂU, Vasile: De ce scade populaţia maghiară? Adevărul. 22 septembrie 1993.

[15] DÁVID Zoltán: Magyarok - határaink mentén. Mozgó Világ. VIII, 1982. 7. sz. 50. p., NYÁRÁDY R. Károly: Az 1977. évi romániai népszámlálás eredményeinek kiértékelése, különös tekintettel a nemzetiségi és anyanyelvi viszonyokra. [1983.] Erdély etnikai arculatának változása. Budapest, 1996, Teleki László Alapítvány. 33. p., R. SÜLE Andrea: Tények és következtetések a II. világháború utáni romániai népszámlálások adatai alapján. Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Intézet évkönyve 1988. Főszerk. Juhász Gyula. Budapest, 1988. 140. p., ANTAL G. László: A magyarság helyzete Romániában. Limes. 1989. 1. sz. 134. p., KOCSIS Károly: Elcsatoltak. Magyarok a szomszéd országokban. Budapest, 1990, TIT Bp. Szervezete. 43 p., KLINGER András: Erdély népessége anyanyelvi összetételének alakulása. Statisztikai Szemle. LXIX, 1991. 10. sz. 822. p., SEBŐK László: A romániai magyarok száma a népszámlálások és az egyéb statisztikák szerint. Századok. CXXVI, 1992. 3-4. sz. 395. p.

[16] A számításokat lásd a "Városodás, vándorlás, nemzetiség" című tanulmány 32. és 35. sz. jegyzeteiben.

[17] Románia Külügyminisztériuma: Fehér könyv a romániai nemzeti, nyelvi vagy vallási kisebbségekhez tartozó személyek jogairól [1.] Romániai Magyar Szó. 1991. július 4. 2. p.

[18] GHEŢĂU, Vasile: Preţul veşnici tranziţii: 7 ani de declin demografic. Adevărul. 25 martie 1997. 3. p.


vissza
számláló