aaaaaa


Varga E. Árpád

1. Személyes adatok:

Név: Varga E. Árpád
Születési idő, hely: 1952-ben, Budapesten
Email: arpad@kia.hu
Honlap: http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/nepes.htm

2. Munkahelyek:

Tanulmányai befejezése (1973) óta könyvtáros
Kutatási terület: 1985 óta a hivatalos nemzetiségi statisztikák vizsgálata a jelenkori Erdély területén

3. Szakmai tapasztalatok, kutatási projektek:

● 1985–1988 A Magyarságkutató Csoport megbízásából kéziratos feldolgozások készítése: Erdély népességének anyanyelvi megoszlása mai területi szempontok szerint az 1930. és 1956. évi román népszámlálás adatai alapján.
● 1987 A Lipszky János-féle térkép erdélyi szelvényeiről készült reprint helynévmutatójának aktualizálása.
● 1989 A köztudatba „falurombolásként” bevonult településrendezési terv kapcsán az etnikai viszonyok alakulásának vizsgálata hét észak-erdélyi megye magyar többségű településvidékén.
● 1990 Az erdélyi etnikai viszonyok térképes megjelenítése (románok, magyarok és egyéb nemzetiségűek szerinti bontásban) a mai községi beosztást követve az 1910. évi magyar, illetve az 1956. évi román népszámlálás anyanyelvi adatai alapján.
● 1991 Az erdélyi városi térségek etnikai arculatváltását elemző tanulmány.
● 1991–1994 A népszámlálási adatok mai területi szempontok szerinti feldolgozásának kiterjesztése a nemzetiségi és felekezeti ismérvre időben vissza és előre haladva, az erdélyi népmozgalom újabb kori főeredményeinek feltárása.
● 1992 Kötet a 20. századi erdélyi népszámlálások nemzetiségi statisztikáinak módszertani problémáiról.
● 1992–1996 Az erdélyi magyarság számának kérdéskörével foglalkozó, illetőleg az 1992. évi romániai népszámlálás alakulását, etnikai és felekezeti eredményeit bemutató tanulmányok.
● 1996 Nyárády R. Károly, az 1977. évi romániai népszámlásról írott esettanulmányának kiadás alá szerkesztése és kísérő tanulmánnyal való ellátása.
● 1997–1998 Addigi feldolgozásainak összegzéseként két áttekintés a jelenkori Erdély 1870-nel kezdődő népességtörténetéből.
● 1998 Gyűjteményes kötet fontosabb írásaiból.
● 1998–2002 Az erdélyi települések 1850–1992 közötti anyanyelvi, nemzetiségi és vallásfelekezeti idősorait tartalmazó hat kötetes összeállítás közreadása.
● 1997–2004 A kolozsvári egyetem szociológiai tanszéke „Studia Censualia Transsilvanica” című sorozatának ismertetése több alkalommal; a sorozat számára népszámlálástörténeti összefoglaló készítése.
● 2000 Vasile Gheţău előreszámításának bemutatása Románia nemzetiségi viszonyainak alakulásáról 2025-ig.
● 2002 Az újabb romániai népszámlálás kapcsán a magyarság népességcsökkenése összetevőinek elemzése.
● 2003 Tanulmányainak és vizsgálódásainak szinopszisszerű összefoglalása az asszimiláció problémaköre kapcsán.
● 2003 Nyárády R. Károly irathagyatékának feltárása és elhelyezése a Központi Statisztikai Hivatal Levéltárában, életműkötet összeállítása a dokumentumokból.
● 2004– Folyamatban lévő történeti demográfiai feldolgozások: 1) Az 1785. évi erdélyi népszámlálás és kiegészítő forrásai; 2) Az összes népesség 1911–1918. évi, a magyar anyanyelvűek 1901–1918. évi népmozgalma a jelenkori Erdély területén, községenként.
● 2007 - Az 1850-nel kezdődő erdélyi anyanyelvi, nemzetiségi és felekezeti idősorok kibővítése a 2002. évi népszámlálás adataival.

 

vissza