340 Jog. Jogtudomány


342 A 40
  Alkotmánytan / [szerk. Kukorelli István]. - Budapest : Századvég, 1992. - 399 p. ; 24 cm. - (Politika, ISSN 1215-9050)
Lezárva: 1992. jan. 1.
ISBN 963 7911 27 8 fűzött
alkotmány; jog; Magyarország; kézikönyv


340 A 41
  Állam- és jogtudományi bibliográfia = Bibliographia iuridica Hungarica / Országgyűlési Könyvtár ; összeáll. Nagy Lajos és Balázsné Veredy Katalin ; közrem. Orosz Ágnes. - 1982/83. - [Budapest] : OGYK, 1985 [!1986]. - 465 p. ; 21 cm
ISSN 0460-5861 kötött
államtudomány; jog; bibliográfia


340 A 41
  Állam- és jogtudományi enciklopédia / Főszerk. Szabó Imre. - Budapest : Akad. K. , 1980. - 2 db ; 24 cm
államtudomány; jogtudomány; lexikon
1. köt., A - J. - 1980. - 965, [3] p.
ISBN 963 05 2057 5
2. köt., K -Z. / Szerk. biz. Kovács István, Eörsi Gyula, Nagy Lajos. - 1980 . - p. [5], 974-1776.
ISBN 963 05 2058 3


340 B 60
  Betekintés a jogrendszerek világában / szerk. Badó Attila, Loss Sándor. - Budapest : Nyitott Könyv, 2003. - 452 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86445-0-8 fűzött
jog; történet; jogtudomány


342 B 70
Bodáné Pálok Judit
  A kisebbségek jogai Magyarországon / Bodáné Pálok Judit, Cseresnyés János, Vánkosné Timár Éva. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1994. - 377 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 373-[378].
ISBN 963-222-722-0 kötött
kisebbségek; Magyarország; jogszabályok


343 B 77
Boozhie, E. X.
  The outlaw's bible : How to evade the system using constitutional strategy / by E. X. Boozhie. - Port Townsend, WA : Loompanics Unlimited, 1988. - ii, 323 p. ; 22 cm
Címford.: Zsivány biblia : Hogyan játsszuk ki a törvényt alkotmányos stratégiával
ISBN 0 915179 80 6 fűzött
jog; büntetőjog; állampolgári jog; alkotmány; Amerikai Egyesült Államok


342 B 91
Buchner, Gerhard
  Staatsbürgerkunde für jedermann / von Gerhard Buchner. - München : Humboldt-Taschenbuchverlag, 1982. - 207 p.; ill. : ill. ; 18 cm. - (Humboldt-Taschenbuch ; 438.)
Címford.: Állampolgári ismeretek mindenkinek
ISBN 3 581 66438 0 fűzött
államjog; államigazgatás; Német Szövetségi Köztársaság


340 C 10
Cairns, Walter
  Bevezetés az Európai Unió jogrendszerébe = Introduction to European Union Law / Walter Cairns ; [ford. ... Kelemen Zsolt]. - Budapest : Co-nex : Ernst & Young, 1999. - 372, 335 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-322.
ISBN 963-8401-39-7 kötött
jog; Európai Unió


341.2 C 17
  Children have the right : The United Curch of Christ responds to The United Nations Convention on the Rights of the Child / compiled by Elizabeth Horton Sheff ; [publ. by] The United Church Board for World Ministries [et al.]. - New York, NY : United Church Board for World Ministries, 1989. - 40 p. ; 22 cm
Címford.: A gyermekeknek joguk van... : Az "United Church of Christ" válasza a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményre
Fűzött
nemzetközi jog; gyermekek jogai; vallás


340 C 24
Coing, Helmut
  A jogfilozófia alapjai / Helmut Coing ; [ford. Szabó Béla]. - Budapest : Osiris, 1996. - 294 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-379-164-2 kötött
jogfilozófia


341 E 13
  Economic and social development in the United Nations system : A guide for NGOS / Non-Governmental Liaison-Service. - 8. rev. ed. - Geneva : NGLS, 1995. - 159 p. ; 21 cm
Címford.: Gazdasági és társadalmi fejlődés az Egyesült Nemzetek rendszerében : Kalauz nem-kormányzati szervezetek számára
Fűzött
nemzetközi szervezetek; címjegyzék


342 E 45
  Emberi jogok / szerk. Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila. - Budapest : Osiris, 2003. - 919 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 855-876.
ISBN 963-389-304-6 kötött
emberi jogok


342 E 54
  Emberi jogok - jogszabályokban / [összeáll. Horváth József]. - Budapest : BM K., 1997. - 208 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 205-208.
ISBN 963-8036-37-0 fűzött
emberi jogok; jogszabályok


342 E 45
  Emberi jogok hazánkban / [szerk. Katonáné Soltész Márta] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet. - Budapest : ELTE Jogi Továbbk. Int., 1988. - 285 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén, a jegyzetekben
ISBN 963 7462 14 7 fűzött
emberi jogok; Magyarország; kézikönyv


340 E 96
  Az Európa-jog ősforrásai : A kontinentális jogi kultúrák fejlődéstörténete / szerk. Horváth Pál. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 335 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Cathedrae Historiae Juris Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae, ISSN 1418-6489)
Bibliogr. a fejezetk végén
ISBN 963-19-4425-5 fűzött
jog; történet; Európa


342 E 96
  Az Európa Tanács emberi jogi dokumentumai / összeáll. és szerk. Mavi Viktor . - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1996. - 314 p. ; 20 cm
ISBN 963-222-956-8 fűzött
emberi jogok;Council of Europe


341 E 96
  Az Európa Tanács tevékenysége & eredményei / [... szerk. Szilvássy Zoltánné] ; [ford. Szentmihály Andrea]. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 1999. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 963-85940-1-2 fűzött
nemzetközi szervezetek; Európa; Council of Europe (Strasbourg)


341 E 96
  Az Európa Tanács válogatott egyezményei / [a magyar kiad. főszerkesztője Masenkó-Mavi Viktor]. - Strasbourg ; Budapest : Conseil de l'Europe; Osiris, 1999. - 573 p. ; 25 cm
ISBN 963-379-598-2 kötött
nemzetközi egyezmények; Council of Europe; kézikönyv


340 E 96
  Az Európai Unió alapszerződései : A Római, a Maastrichti és az Amszterdami szerződések : Hatályos és összehasonlító szöveg / szerk. Fazekas Judit ; [ford. Fridély Ágnes, Takács Tibor]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2000. - 367 p. ; 24 cm
Lezárva: 2000. ápr. 30.
ISBN 963-224-540-7 fűzött
Európai Unió; szerződések


362 F 30
Fazekas Judit
  Fogyasztóvédelmi jog / Fazekas Judit. - Budapest : Complex K., 2007. - 285 p. ; 24 cm
Lezárva: 2007. szept. 1. - Bibliogr. a fejezetek végén és a jegyzetekben
ISBN 978-963-224-923-0 fűzött
fogyasztóvédelem; jog; útmutató


341 G 31
Gazdag Ferenc
  Európai integrációs intézmények / Gazdag Ferenc. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1992. - 253 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 235-238.
ISBN 963 222 437 X kötött
integráció; nemzetközi szervezetek; Európa; kézikönyv; címjegyzék


341 G 31
Gazdag Ferenc
  Európai integrációs intézmények / Gazdag Ferenc. - Budapest : Osiris, 1999. - 249 p. ; 25 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
Bibliogr.: p. 205-208.
ISBN 963-379-624-5 kötött
Európai Unió; nemzetközi szervezetek


342 G 85
Gyönyör József
  Közel a jog asztalához : A csehszlovák állam kezdeti nehézségei, területi gyarapodása, ideiglenes alkotmánya, alkotmánylevele és annak sorsa / Gyönyör József. - Pozsony : Madách, 1992. - 212 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207-210.
ISBN 80-7089-183-1 fűzött
jog; történelem; Csehszlovákia


347 G 97
Gyulavári Tamás
  Európai szociális jog / Gyulavári Tamás, Könczei György. - Budapest : Osiris, 2000. - 394 p. ; 24 cm. - (Mayyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508) . (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 268-275.
ISBN 963-379-641-5 fűzött
szociális jog; Európai Unió


341 H 13
Hajnal Sándor
  Mit kell tudni a nemzetközi szervezetekről? / írták Hajnal Sándor, Hárs Ernő, Ravasz Károly. - [Budapest] : Kossuth, 1987. - 347 p. ; 18 cm. - (Mit kell tudni, ISSN 0324-7813)
ISBN 963 09 3090 0 fűzött
nemzetközi szervezetek; kézikönyv


341 H 34
Hárs Ernő
  A nemzetközi szervezetek világa / Hárs Ernő. - Budapest : Gondolat, 1982. - 533 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 503-506.
ISBN 963 281 044 9 kötött
nemzetközi szervezetek; kézikönyv


341 H 69
Hévizi Józsa
  Autonómia-típusok Magyarországon és Európában : Kisebbségek, népcsoportok területi és egyházi önigazgatása - történeti áttekintésben / Hévizi Józsa. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Püski, 2001. - 256 p., [4] t. : ill., részben színes, főként térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-256.
ISBN 963-9337-27-7 kötött
autonómia; kisebbségek; nemzetiségek; történet; Európa


340 H 85
Horváth Barna
  Jogszociológia : A jog társadalom- és történetelméletének problémái / Horváth Barna ; [ford., a bevezető tanulmányt írta Zsidai Ágnes]. - Budapest : Osiris, 1995. - 430 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Jog, ISSN 1219-1485)
ISBN 963-379-057-3 fűzött
jogelmélet; jogszociológia


341.2 H 95
  Human rights and development : German and international comments and documents / [publ. by Stiftung Entwicklung und Frieden] ; publ. by Rainer Tetzlaff. - Bonn-Bad Godesberg : SEF, 1993. - 334 p. ; 20 cm. - (Eine Welt ; 12)
Címford.: Az emberi jogok és a fejlődés : Német és nemzetközi kommentárok, dokumentumok
ISBN 3-927626-27-9 fűzött
emberi jogok; nemzetközi jog


341.2 H 95
  Human rights sourcebook / ed. by Albert P. Blaustein, Roger S. Clark and Jay A. Sigler. - New York, NY : Paragon House Publishers, 1987. - xv, 970 p. ; 24 cm. - (A Washington Institute book)
Címford.: Az emberi jogok. - Forrásgyűjtemény
ISBN 0 88702 202 2 kötött
emberi jogok; nemzetközi jog; kézikönyv


347 I 59
  Az ingatlan jogi kézikönyve : Az ingatlan a polgári jogban / Csűri Éva Katalin [et al.] ; [szerk. Kiss Gábor]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 402 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. márc. 1. - Bibliogr.: p. 393-394.
ISBN 963-224-765-5 fűzött
tulajdonjog; ingatlan; Magyarország


347 K 11
Kahulits Andrea
  Nonprofit jogi iratminták / Kahulits Andrea. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 426 p. ; 24 cm. - (Nonprofit segédkönyvek, ISSN 1587-4486 ; 4.)
Lezárva: 2003. márc. 31.
ISBN 963-224-715-9 fűzött
nonprofit szervezetek; iratminta


340 K 29
Kecskés László
  EU-jog és jogharmonizáció / Kecskés László. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 635 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 607-620.
ISBN 963-9404-63-2 kötött
jog; jogharmonizáció; Európai Unió


347 K 53
Kiss Gábor
  A helyiségbérleti szerződés / Kiss Gábor. - Bp. : KJK-Kerszöv, 2002. - 206 p. ; 24 cm. - (Szerződéstár, ISSN 1417-9709 ; 11.)
ISBN 963-224-680-2 fűzött
helyiség; bérlet


347 K 57
Kiss Zoltán
  A kultúra és a tömegkommunikáció jogi szabályai / Kiss Zoltán. - 2. átd. kiad. - Budapest : L'Harmattan : Zsigmond Király Főiskola, 2006. - 361 p. ; 23 cm. - (Társadalomtudomány, ISSN 1787-8918)
Lezárva: 2006. júl. 31.
ISBN 963-9683-35-3 fűzött
kultúra; kulturális tevékenység; tömegkommunikáció; joszabályok


341 K 80
Kovács Péter
  Nemzetközi jog és kisebbségvédelem / Kovács Péter. - Budapest : Osiris, 1996. - 238 p. ; 20 cm. - (Pro minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-197-9 fűzött
kisebbségek; nemzetközi jog; jog


347 L 56
Lessig, Lawrence
  Szabad kultúra : A kreativitás természete és jövője / Lawrence Lessig ; [ford. Antal Ferenc]. - Budapest : Kiskapu, 2005. - XXXII, 313 p. : ill. ; 23 cm
Eredeti cím: Free culture. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 279-313.
ISBN 963-9637-00-9 fűzött
szerzői jog; szellemi alkotás; internet; creative commons


340 M 14
  Magyar jogszabályok mutatója 1945-1995 / [összeáll. az Igazságügyi Minisztérium Jogi Informatikai Főosztályának mtársai]. - 1945-1995 = [19]96. - Budapest : Juros, 1996. - 679 p. ; 20 cm
Lezárva: 1996. jan. 1.
ISSN 1216-2183 kötött
Magyarország; jogszabályok


340 M 14
  Magyar jogtörténet / [szerk. Mezey Barna] ; [írta Beliznay Kinga et al.]. - Budapest : Osiris, 1996. - 438 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 401-405.
ISBN 963-379-138-3 kötött
jog; történet; Magyarország; kézikönyv


342 M 14
  A magyar Szent Korona és a Szentkorona-tan az ezredfordulón / [szerk. Tóth Zoltán József]. - Budapest : Szt. István Társ., 1999. - 391 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 375-382.
ISBN 963-361-081-8 kötött
jog; történet; szentkorona-tan; korona; Magyarország


342 M 17
  Magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1938-1945 / összeáll. Vértes Róbert ; szerk. Székely Gábor. - Budapest : Polgár, 1997. - 392 p. ; 21 cm
Erényi Tibor bev. tanulmányával
ISBN 963-9002-37-2 fűzött
zsidóság; jogszabályok; történelem; Magyarország


341 M 25
Maller Sándor
  Az Európa-eszme : A kezdetektől a megvalósulásig / Maller Sándor ; [szerk. Biernaczky Szilárd]. - Budapest : Mundus, 2000. - 289 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Az Antal József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, ISSN 1416-4701 ; 6.)
Bibliogr.: p. 202-207., 223-289.
ISBN 963-8033-49-5 fűzött
államszövetség; európai egység; integráció; Európa


343 M 73
  Módszerek a bűnmegelőzésben : Tanulmányok a veszélyeztetett fiatalok bűnelkövetésének megelőzéséről és visszaesésük elkerüléséről / [szerk. Baranyi Éva] ; [kiad. a Budapesti Művelődési Központ]. - [Budapest] : BMK, 2006. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
ISBN 963-86358-3-5 fűzött
bűnmegelőzés; fiatalkori bűnözés


341 N 63
  Nemzetközi jog : [Egyetemi tankönyv] / [szerk. Herczegh Géza]. - Budapest : Tankvk., 1989. - 372 p. ; 25 cm
ISBN 963 18 1903 5 kötött
nemzetközi jog; kézikönyv


341 N 62
  Nemzetközi jogi olvasókönyv : Dokumentumok, szemelvények / szerk. Nagy Boldizsár, Jeney Petra. - Budapest : Osiris, 2002. - 1068 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-103-5 kötött
nemzetközi jog


341 N 63
  Nemzetközi szervezetek és intézmények / [... szerzői] Blahó András, Prandler Árpád [et al.] ; szerk. Prandler Árpád. - [Budapest] : Aula, 2001. - 484 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 479-484. és a jegyzetekben
ISBN 963-9345-44-X kötött
nemzetközi szervezetek; kézikönyv


347 P 79
  A polgári törvénykönyv / [fel. szerk. Lovász Adrienn]. - Budapest : KJK-KERSZÖV, 2002. - 107 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. nov. 1.
ISBN 963-224-673-X spirálfűzött
polgári jog


341.4 R 76
Robinson, George S.
  Envoys of mankind : A declaration of first principles for the governance of space societies / George S. Robinson, Harold M. White. - Washington ; London : Smithsonian Institution Press, 1984. - xxiii, 292 p. ; 24c cm
Címford.: Az emberiség követei : Az űrtársadalmak kormányzása alapelveinek
ISBN 0 87474 820 8 fv.
űrjog; politika; filozófia; utópia


340 S 17
Sándorfy Kamill
  Törvényalkotásunk hőskora : Az 1825-1848. évi reformkorszak törvényeinek története / Sándorfy Kamill. - Budapest : EFO K., 2001. - 359 p. ; 24 cm
Reprint. - Eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1936
ISBN 963-8243-34-1 kötött
törvényhozás; jogalkotás; történelem; Magyarország


340 S 69
Solt Kornél
  Jogi logika : A jog, a nyelv és a valóság / Solt Kornél ; [közread.] az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete. - Budapest : MTA Állam- és Jogtud. Int. : Seneca, 1996. - 2 db : ill. ; 23 cm
ISBN 963-8038-51-9
jogfilozófia; kézikönyv
1. köt. - 1996. - XXVII, 286 p. : ill.
Bibliogr.: p. XI-XXVII.
ISBN 963-8038-38-1
2. köt. - VIII, 287-564. p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8038-69-1


347 S 84
  Speciális társaságok : A társaságok különös formái / Bartha [!Barta] Judit [et al.]. - Átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003 . - 382 p. ; 24 cm. - (Kiskommentár, ISSN 1419-2888)
Lezárva: 2003. jan. 1.
ISBN 963-224-711-6 fűzött
polgári jog; társaságok; köztestület; hegyközség; erdőbirtokosság


347 Sz 74
  Szerzői jogi törvény / [a kommentárokat írta Ficsor Mihály]. - Budapest : Viva Média Holding, 1999. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 963-7619-39-9 kötött
szerzői jog


343 T 88
  A történelem nagy perei : Törvény és hatalom / [szerk. és közread.] Alexander Demandt. - Budapest : Holnap, 1993. - 266 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Macht und Recht. - Tanulmányok
ISBN 963 346 026 3 fűzött
politika; perek


343 T 91
Tremmel Flórián
  Kriminalisztika : Tankönyv és atlasz / Tremmel Flórián, Fenyvesi Csaba ; [... a név- és tárgymutató Herke Csongor ... állította össze]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 1998. - 394 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375) . (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 265-270. és a fejezetek végén
ISBN 963-85756-8-9 kötött
kriminalisztika; kézikönyv


342.7 V 76
  The value of dissent / [chef researcher and compiler Mark Thompson]. - Colombo : Civil Rights Movement of Sri Lanka, 1992. - 20 p. ; 21 cm
Címford.: Az eltérő vélemény értéke
Fűzött
emberi jogok


340 V 50
Várnay Ernő
  Az Európai Unió joga / [szerzők Várnay Ernő, Papp Mónika ...]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 679 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. nov. - Bibliogr.: p. 669-679.
ISBN 963-224-622-5 fűzött
jog; Európai Unió


343 V 85
Vigh József
  Kriminológiai alapismeretek / Vigh József. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk. , 1995. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Egyetemi tankönyv. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-18-6729-3 fűzött
kriminológia; kézikönyv


343 Z 39
Zemskov, Viktor Nikolaevic
  A Gulag - tényekben, adatokban / V. Ny. Zemszkov. - Budapest : M. Ruszisztikai Intézet, 1991. - 102 p. ; 20 cm. - (Szovjet füzetek, ISSN 1215-2560 ; 4.)
Szilágyi Ákos "Egy számháború számai" c. bevezetőjével
ISBN 963 7730 04 4 fűzött
büntetőtáborok; Szovjetunió


vissza