TARTALOM

[Rich Text formátumú, tömörített változatban letölthető]


BEVEZETŐ  11


I. KÖNYV: A MEGVALÓSULT METAFIZIKA BIRODALMA  21

I. rész: AZ ÖNPUSZTÍTÓ JÓL-ÉT, A MODERNIZÁCIÓ ALAPPARADOXONA  23

I. A KORAEMBER KÉT PROGRAMJA  25
1. Az ember nagytörténelmi vagy létteljesítményei  25
1.1. A bennerejlőt gondozó és ápoló természetadtaság  26
Közbevetés a kultúráról   28
1.2. A bennerejlőt felszínre emelő társadalmi természetadtaság  29
1.3. A bennerejlőt átalakító hatalom  30
2. A koraember két programja  32
2.1. A természet feletti hatalmaskodás programja  33
2.2. A létbe-illeszkedés szabadságprogramja  34
2.3. A kozmikus létben önmagát élő ember  35

II. ELTORZULT EURÓPAI ALKAT, ZSÁKUTCÁS EURÓPAI FEJLŐDÉS  37
1. Az amúgy is felnövekvő ápolását és gondozását kisajátító alkat és fejlődés  38
2. A bennerejlő felszínre hozatalát eltorzító alkat és fejlődés  42
3. A léterőszak dominánssá válása  46

III. A MODERNIZÁCIÓ ALAPPARADOXONA  48

II. rész: A MEGVALÓSULT METAFIZIKA BIRODALMA  51

I. A KÖZVETLEN ANTAGONIZMUS  53
1. Az ész hatalomra jutása a létmegértés felett  53
2. A természet leigázásához szükséges pontos tükrözés    54
3. A korlátolt ész sikerkritériuma: a közvetlen antagonizmus  55
3.1. A hely térré rontása  56
3.2. A khairosz kronosszá - a létidő tartammá - rontása  58
3.3. A szabadság gyenge kritériuma: a megvalósíthatóság  60

II. AZ ELNYÚLÓ ANTAGONIZMUS  63
1. A létnyelv és a létbeszéd  63
2. Diké türelme és túlhatalma  65
2.1. Diké túlhatalma.  65
2.2. Diké türelme  66
3. Az elnyúló antagonizmus: a megvalósítható tévedés létszerkezete  68

III. AZ ÖNPUSZTÍTÓ JÓL-ÉT LÉTKARAKTERE ÉS TÁRSADALOMSZERVEZETE  72
1. A tévedést megvalósító karakter: a titán  73
1.1. A lételbizakodottság  74
Közbevetés az anyag két alakja, a matéria és a stoff különbségéről  75
1.2. A titán gyengesége: a jól-ét kísértésének elfogadása  76
Közbevetés: a verejtékes jólét nehézsége és a jól-ét könnyűségének kísértése közötti különbségről  77
1.3. A titán metafizikai birodalma  79
Közbevetés a szabadság és a létrontás különbségéről  80
1.4. A létszabadságot megvalósító karakter: Odüsszeusz  82
2. A létszabadság közösségszervezete  84
2.1. A lakozás  84
2.2. Föld  85
2.3. A szerszám  86
2.4. A paraszt  87
2.5. Az otthon  88
2.6. A világ  90
2.7. A haza  90
2.8. A földipar  91
2.8.1. A földmélye  92
2.8.2. A techné  92
2.8.3. A gép  93
2.8.4. A gépiparos  95
2.8.5. A szerves város  97


II. KÖNYV: A GLOBALIZÁCIÓS URALKODÓ VILÁGBIRODALOM  101

I. rész: A HARMADIK NAGYTÖRTÉNELMI TETT ELLENTÉTÉBE FORDÍTÁSA  103

I. ELTORZULT AMERÓPAI ALKAT, ZSÁKUTCÁS GLOBALIZÁCIÓS FEJLŐDÉS  103
1. A globalizáció terjedelmi felfogása  104
2. A globalizáció tartalmi felfogása  105
3. Előretörés a létrontásban  107
3.1. A valóság mibenlétére vonatkozó modern dogmák  107
3.2. A globalizációs valóság létszerkezete  108
4. Szökési kísérlet a megvalósíthatóság katasztrófái elől  108
4.1. Az eltorzult globalizációs alkat: Faust  109
4.1.1. Faust szökni próbál: szökési kísérlet a katasztrófa-mentesítettségbe  109
Közbevetés a létezésmód és a létmód közötti különbségről  109
4.1.2. Faust második szökési kísérlete: szökés a válságmentesítettségbe  110
4.2. Szökés Diké elől  111

II. A CIKLIKUS ANTAGONIZMUS  112
1. Az elavult észről és a globalizáció ész feletti eszéről  112
2. A csinált természet és a stoff csinálttá átalakítása: a műanyag  114
3. A csinált ember és ideje: a klóntime  117
4. Az ész feletti ész sikerkritériuma: az elnyúló antagonizmus megkerülése  120
5. A korlátozhatatlanság erős kritériuma: az átalakíthatóság  122
5.1. Túl az emberi jogokon.  122
5.2. Az átalakítás  123
6. A korlátozhatatlanság erős kritériuma: az átalakíthatóság  126
Közbevetés: az átalakíthatóság a minőségkontroll felszámolása  128
7. A dekonstrukció  129
8. A ciklikus antagonizmus  131

II. rész: AZ ÁTALAKÍTHATÓSÁG EREDMÉNYE: A META-METAFIZIKAI VALÓSÁG  133

I. A MÁGIKUS VALÓSÁG  134
1. A meglévő  134
2. A meta-metafizikai vagy mágikus valóság: a globalizációs valóság létminősége  136

II. A GLOBALIZÁCIÓ MÁGIKUS VALÓSÁGÁNAK TÁRSADALOMSZERVEZETE  137
1. A globalizáció térszerkezete  138
1.1. A földrajzi tér és a szociális tér szétszakítása  138
2. A nemlegitim hatalmak és a nemlegitim világállam  139
2.1. A nemlegitim hatalmak  141
2.2. A monetáris erőszak és intézményei 142
2.3. Az értelmezési erőszak és intézményei 143
2.4. Az azonosságmeghatározási erőszakés intézményei  144
2.5. A nemlegitim világállam  146
2.6. A nemzeti szuverenitás feltörési kísérlete 147
2.7. A világhadsereg  147
2.8. A fiskális világállam  148
2.9. A monetáris világállam  148
2.10. A globalizációs gazdasági bíróság 149
2.11. Az értékmeghatározó világhivatalok 149
2.12. A kapcsolattermelő és értékesítőhivatalok  150
3. A globalizációs világbirodalom felépítése 150
3.1. A "globalizációs világtársadalom" nem "a világ társadalmaiból" áll  151
3.1.1. A globalizáció belső szerkezete: uralkodó világbirodalom és földrajzi peremtársadalma  151
3.2. A globalizációs uralkodó valóság belső tagolódása: a szupranacionális megosztottság 152
3.3. A globalizációs uralkodó társadalom belső tagolódása: uralkodó és alávetett osztályok  152
3.4. Újregionalizmus: a világ nemzeti társadalmainak szupranacionális felosztása  154
4. A globalizációs hatalomgazdaság  155
4.1. A globalizációs hatalomipari művek  155
4.2. A tiszta hatalompénz  155
4.3. Piac helyett: értékmeghatározó és kifosztó hatalom  157
4.4. A hatalmi racionalitás  158
4.5. A globalizációs hatalomgazdaság  158
5. A globalizációs világérintkezési mód: a puha világháború  159
5.1. A fegyver fogalmának globalizációja  159
5.2. A puha világháború  160
6. A globalizáció puha háborús kultúrája 163
6.1. A modern polgári nemzet dekonstrukciója: a szuprasovinizmus  165
6.2. A polgári egyenlőség dekonstrukciója: a szuprarasszizmus  166


III. KÖNYV: AZ ÖNKORMÁNYZÓ VILÁGTÁRSADALOM  167

I. rész: GLOBALIZÁCIÓS EMBERI JOGOKAT  171

I. A MODERN EMBERI JOGOK ELAVULÁSA ÉS ELÉGTELENSÉGE  172
1. Közös érdekeltség, fölérendelt cél, jogi megoldás  172
2. A modern emberi jogok csoportjogokká torzultak  175

II. A GLOBALIZÁCIÓS EMBERI JOGOK SZÜKSÉGESSÉGE  178
1. Az emberi jogok feletti globalizációs jogosítványok rendjének kiépülése  178
2. A globalizációs emberi jogokról  179

II. rész: ALTERNATÍV GLOBALIZÁCIÓT  183

1. A globalizáció tarthatatlansága  183
2. Kifelé a zsákutcából: A szociális globalizáció programja  184
2.1. Az amerópai "macsó-globalizáció" veszélyeinek felismerése  184
2.2. A megújított szociális globalizáció programjának meghirdetése  185
Közbevetés a szegénység meghatározásairól  186
2.3. Szociális emberi jogokat és szociális alkotmányt  187

III. rész: AZ ALTERNATÍVA: A HARMADIK NAGYTÖRTÉNELMI TETT MEGSZERVEZÉSE  191

I. A SZÜKSÉGLETVISZONY  192
1. A szükséglettudatosság  192
2. A szerves matéria  194
3. Az egyetemes mint élőhely  196
4. A jövő  197
5. A szabadság erős kritériuma: a folytathatóság  199
6. Az elmélyítés, a beillesztés és a fronitész  200
7. A szükségletviszony  202

II. AZ ÖNKORMÁNYZÓ VILÁGKÖZÖSSÉG  206
1. A világközösség: a szükségletalkotó lét-esítés emberi szervezete  206
2. Az önkormányzó világközösség  207

IV. rész: ÖSSZEFOGÁST A GLOBALIZÁCIÓ ALTERNATÍVÁJÁÉRT  209

I. AZ ALTERNATÍVA SZÉTSZÓRTSÁGA ÉS AZ ÖSSZEFOGÁS SZÜKSÉGESSÉGE  209
1. A történelmi aprómunka globalizációs karaktereinek kifejletlensége  209
2. A lét-esítő történelmi aprómunka szétszórtsága   211
3. Az összefogás szükségessége  213
3.1. A kor nagy baja: a bizalmatlanság  213
3.2. A kor másik nagy hibája: a hiszékenység  214
3.3. A harmadik és egyben legnagyobb hiba: a létkorrupció  214
4. Az összefogás módja  215

UTÓSZÓ: Vass Csaba hármaskönyve - Társadalompolitikai-filozófiai kéziratok 2000-ből (Eff Lajos)  217

vissza